Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS

TÁMOGATOTT LAKHATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 8., 13:34

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A TÁMOGATOTT LAKHATÁS. A TÁMOGATOTT LAKHATÁS a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott ellátási forma, mely az alábbiakat biztosítja: a) lakhatást b) önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó esetvitelt, c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ: - legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy - hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy - legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.

1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai.

MOGATOTT LAKHATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS MEGTÖRTÉNTÉT KÖVETŐEN, ANNAK EREDMÉNYE ALAPJÁN NYÚJTHATÓ. A komplex szükségletfelmérést az igénybevevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább háromévente meg kell ismételni. A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS KITERJED a) az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban, b) az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra, c) az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre, d) a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre, e) a képzettségre, munkatapasztalatra, f) az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre, g) a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre, h) annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben, i) a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére, j) a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára, k) folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére, l) az egyén együttműködési szándékának felmérésére.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A TÁMOGATOTT LAKHATÁS. A TÁMOGATOTT LAKHATÁS a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott ellátási forma, mely az alábbiakat biztosítja: a) lakhatást b) önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó esetvitelt, c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ: – legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy – hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy – legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében. A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉST határozatlan vagy határozott (időszakos/átmeneti) időtartamban is lehet biztosítani. A TÁMOGATOTT LAKHATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA a lakhatási költségekből (lakhatási költség alatt a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő) és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.

Amennyiben az ellátást igénybevevő a Jogosultság feltételeinél részletezett komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény