Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS

TÁMOGATOTT LAKHATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 14:19

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A TÁMOGATOTT LAKHATÁS.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK (kivéve a demens személyek) ÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁS, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

 1. a lakhatási szolgáltatást,
 2. az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 3. a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást,
 4. az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén a felügyeletet,  az étkeztetést,  a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást,  a pedagógiai segítségnyújtást,  a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást,  a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ:

 1. legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 2. hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 3. legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.

 

TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN A FENTIEKBEN FELSOROLT SZEMÉLYEK GYERMEKE IS ELLÁTHATÓ.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai szabályozzák az ellátást.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS EREDMÉNYE ALAPJÁN BIZTOSÍTHATÓ.

MOGATOTT LAKHATÁS A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS MEGTÖRTÉNTÉT KÖVETŐEN, ANNAK EREDMÉNYE ALAPJÁN NYÚJTHATÓ. 

KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS KITERJED

 1. az egyén igényeire és elvárásaira a mindennapi életvezetésének támogatásával kapcsolatban,
 2. az egyén által megfogalmazott rövid- és hosszú távú célokra,
 3. az életkor- és fogyatékosság-specifikus igényekre,
 4. a családi állapotra, a természetes és professzionális támogató környezetre,
 5. a képzettségre, munkatapasztalatra,
 6. az életvitel önállóságának meghatározásához szükséges mértékben a jövedelmi, vagyoni helyzetre,
 7. a lakhatás fizikai környezetének speciális szükségletére, a kommunikációs szükségletekre,
 8. annak felmérésére, hogy az élet mely területén szükséges a támogatás és milyen mértékben,
 9. a speciális csoportoknak nyújtott egyéb támogatás bevonására vonatkozó szükségletre és annak mértékére,
 10. a támogatási szükséglet időszakosságára vagy folyamatosságára,
 11. folyamatosan nyújtott – általános és speciális – szociális munka esetében annak intenzitására, gyakoriságára, valamint az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájutás megszervezésének igényére,
 12. az egyén együttműködési szándékának felmérésére.

 

 

A KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉST

 • az igénybe vevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de
 • legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva,
 •  ezt követően pedig legalább háromévente

MEG KELL ISMÉTELNI.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK (kivéve a demens személyek) ÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁS, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

 1. a lakhatási szolgáltatást,
 2. az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 3. a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást,
 4. az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén a felügyeletet,  az étkeztetést,  a gondozást, a készségfejlesztést, a tanácsadást,  a pedagógiai segítségnyújtást,  a gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szállítást,  a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

A LAKHATÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTHATÓ:

 1. legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 2. hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 3. legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.

 

MOGATOTT LAKHATÁSBAN A FENTIEKBEN FELSOROLT SZEMÉLYEK GYERMEKE IS ELLÁTHATÓ.

Támogatott lakhatás esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

 A támogatott lakhatás térítési díjára egyebekben  a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben az ellátást igénybevevő a Jogosultság feltételeinél részletezett komplex szükségletfelmérés eredményével nem ért egyet, azt az intézményvezetőhöz benyújtott kérelme alapján meg kell ismételni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény