Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - LAKÓOTTHONOK

LAKÓOTTHONOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 08:57
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A LAKÓOTTHON, mely olyan nyolc-tizenkettő, esetleg tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. A LAKÓOTTHONOK TÍPUSAI A KÖVETKEZŐK: a) fogyatékos személyek lakóotthona, ezen belül rehabilitációs, vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon b) pszichiátriai betegek lakóotthona - rehabilitációs célú lakóotthon c) szenvedélybetegek lakóotthona. – rehabilitációs célú lakóotthon

Az 1993.évi III. tv. 85/A §-a, 114-119/B.§-ai,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 88-101. §-ai,  a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet

LAKÓOTTHONBA AZ A SZEMÉLY HELYEZHETŐ EL, AKI

a) önellátásra legalább részben képes,

b) elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,

c) folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.

 

AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK FELADATA, hogy megállapítsa az önellátásra való képesség mértékét, figyelembe véve az intézmény orvosának, a felülvizsgálatot végző bizottságnak, esetleg az ellátottat kezelő szakorvosnak a véleményét.

 

 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁPOLÓ-GONDOZÓ CÉLÚ LAKÓOTTHONÁBA – intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel – a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy, így az a fogyatékos, illetve autista személy is elhelyezhető, aki nem felel meg a fent említett a) és c) pontba foglalt feltételeknek. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

 

REHABILITÁCIÓS CÉLÚ LAKÓOTTHONBA AZ A SZEMÉLY HELYEZHETŐ EL AKI

  1. aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt
  2. aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg,

 

Mindkét esetben további feltétel, hogy

  • önellátásra legalább részben képes, és
  • lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

 

LAKÓOTTHONI ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

 

A TARTÓS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS ESETÉN AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA SORÁN meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot.

 

A JÖVEDELEMHÁNYAD NEM HALADHATJA MEG AZ ELLÁTOTT HAVIVEDELMÉNEK

a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,

b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

 

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A LAKÓOTTHON, mely olyan nyolc-tizenkettő, esetleg tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

 

A LAKÓOTTHONOKPUSAI A KÖVETKEZŐK:

a) fogyatékos személyek lakóotthona, ezen belül rehabilitációs, vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon

b) pszichiátriai betegek lakóotthona  - rehabilitációs célú lakóotthon

c) szenvedélybetegek lakóotthona. – rehabilitációs célú lakóotthon

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

  • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
  • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
  • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR MELLÉKELNI KELL a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

 

A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény