Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - LAKÓOTTHONOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:21

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A LAKÓOTTHON, mely olyan nyolc-tizenkettő, esetleg tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is -illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

A LAKÓOTTHONOK TÍPUSAI A KÖVETKEZŐK:

 1. fogyatékos személyek lakóotthona, ezen belül rehabilitációs, vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon
 2. pszichiátriai betegek lakóotthona - rehabilitációs célú lakóotthon
 3. szenvedélybetegek lakóotthona. – rehabilitációs célú lakóotthon.

 

A LAKÓOTTHONI ELLÁTÁS FORMÁI:

a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,

 • rehabilitációs célú lakóotthon,
 • ápoló-gondozó célú lakóotthon;

b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

LAKÓOTTHONOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. márc. 4., 11:31

Az 1993.évi III. tv. 85/A §-a, 114-119/B.§-ai,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 88-101. §-ai,  a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet szabályozza az ellátást.

A REHABILITÁCIÓS CÉLÚ LAKÓOTTHONBA AZ A SZEMÉLY HELYEZHETŐ EL,

 1. aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt;
 2. aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;
 3. az a)–b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes;
 4. lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁPOLÓ-GONDOZÓ CÉLÚ LAKÓOTTHONÁBA – intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel – a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy.  A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése, valamint komplex szükségletfelmérés elvégzése

LAKÓOTTHONI ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

 A TARTÓS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS ESETÉN AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA SORÁN meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot.

 A JÖVEDELEMHÁNYAD NEM HALADHATJA MEG AZ ELLÁTOTT HAVI JÖVEDELMÉNEK

 1. 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
 2. 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZIK A LAKÓOTTHON, mely olyan nyolc-tizenkettő, esetleg tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is – illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

 A LAKÓOTTHONOKPUSAI A KÖVETKEZŐK:

 1. fogyatékos személyek lakóotthona, ezen belül rehabilitációs, vagy ápoló-gondozó célú lakóotthon
 2. pszichiátriai betegek lakóotthona – rehabilitációs célú lakóotthon
 3. szenvedélybetegek lakóotthona. – rehabilitációs célú lakóotthon.

 

A LAKÓOTTHONI ELLÁTÁS FORMÁI:

a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,

 • rehabilitációs célú lakóotthon,
 • ápoló-gondozó célú lakóotthon;

b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR MELLÉKELNI KELL a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

 A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény 

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény