Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - ÉTKEZTETÉS

ÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:23
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA AZ ÉTKEZTETÉS, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. AZ ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK a szociálisan rászorultaknak A LEGALÁBB NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNI, AKIK AZT önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel NEM KÉPESEK BIZTOSÍTANI, KÜLÖNÖSEN a. koruk, b. egészségi állapotuk, c. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d. szenvedélybetegségük, vagy e. hajléktalanságuk miatt.

1993. évi III. törvény 62. §-a, 114-119/B. §-ai, 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 20-24. §-ai, 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet

ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK A SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAKNAK A LEGALÁBB NAPI  EGYSZERI MELEGÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNI, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

 A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

 kell figyelembe venni, azzal, hogy  A MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 30% -át.

 

FENNTARTÓ INGYENES ELLÁTÁSBAN RÉSZESÍTI AZT AZ ELLÁTOTTATAKI JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZIK

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25% -át meghaladó mértékben növekedett.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA AZ ÉTKEZTETÉS, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

AZ ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK a szociálisan rászorultaknak A LEGALÁBB NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNIAKIK AZT önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel NEM KÉPESEK BIZTOSÍTANI, KÜLÖNÖSEN

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

 AZ ÉTKEZTETÉS A LAKOSSÁG SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐEN MEGSZERVEZHETŐ AZ ÉTEL:

 1. kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 2. elvitelének lehetővé tételével,
 3. lakásra szállításával.

 

HA AZ ÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA INDOKOLJA, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

ÉTKEZTETÉS ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

HA AZ ELLÁTOTT, A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE VAGY A TÉRÍTÉSI DÍJAT MEGFIZETŐ SZEMÉLY A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉT VITATJA, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,

 • állami fenntartó esetén az intézményi térítési díj összegéről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
 • nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

 

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény