Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - ÉTKEZTETÉS

ÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 20., 05:49

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - 62. §, 114-119/B. §
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 20-24. §
9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről

Az étkeztetés keretében gondoskodni kell azoknak a szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg ételéről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére - tartósan vagy átmeneti jelleggel - nem képesek biztosítani, különösen
> koruk,
> egészségi állapotuk,
> fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
> szenvedélybetegségük vagy
> hajléktalanságuk
miatt.
A jogosultság részletes feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést is biztosítani kell, ha ez helyben megoldható.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára - diétás étkeztetést kell nyújtani a számára; kivétel: népkonyha.

Az étkeztetés formái: a) a szociális konyha és b) a népkonyha.
Az étkeztetés megszervezhető  
̶ az étel kiszolgálásával, egyidejű helyben fogyasztással,
̶ az elvitel lehetővé tételével vagy
̶ lakásra szállítással,
a lakosság szükségleteinek megfelelően.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell evőeszközöket, étkészletet, kézmosási lehetőséget, valamint nemenként elkülönített illemhelyet.

Az étkeztetésért SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT kell fizetni. A térítési díj megállapításánál az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét (kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell) figyelembe venni. A térítési díj nem lehet több a jövedelem 30%-ánál.

Igénybenyújtás
Az étkeztetésben való részvételt kérelmezni, indítványozni kell.
Cselekvőképtelen igénylő esetén a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő, az érintett személy véleményének lehetőség szerinti figyelembe vételével. A korlátozottan cselekvőképes személy az igénylést törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti meg, önállóan akkor, ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta.
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet
1. számú mellékletének II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Megjegyzés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok  biztosítják. Jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén egyházi és nem állami fenntartók is nyújthatnak szociális szolgáltatásokat.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:
a szociális alapszolgáltatásokat és
a szakosított ellátásokat.
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
‒  a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
‒  az étkeztetés,
‒  a házi segítségnyújtás,
‒  a családsegítés,
‒  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
‒  a közösségi ellátások,
‒  a támogató szolgáltatás,
‒  az utcai szociális munka,
‒  a nappali ellátás.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
‒  az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
‒  a rehabilitációs intézmény,
‒  a lakóotthon,
‒  az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
‒  a támogatott lakhatás,
‒  az egyéb speciális szociális intézmény.
 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!