Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - ÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 13., 15:45

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA AZ ÉTKEZTETÉS, MELYET VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZAT – A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL – KÖTELES BIZTOSÍTANI.

AZ ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK a szociálisan rászorultaknak A LEGALÁBB NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNI, AKIK AZT önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel NEM KÉPESEK BIZTOSÍTANI, KÜLÖNÖSEN

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk

MIATT.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

 

A JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 13., 15:45

1993. évi III. törvény 62. §-a, 114-119/B. §-a, 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 20-24. §-a, szabályozza az ellátást.

AZ ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK a szociálisan rászorultaknak A LEGALÁBB NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNI, AKIK AZT önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel NEMPESEK BIZTOSÍTANI.

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 1. a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 2. kiskorú igénybe vevő esetén, a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

 kell figyelembe venni, DE  A MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG – ÉTKEZTETÉS ESETÉBEN –  a fentiekben megállapított jövedelem 30% -át.

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA AZ ÉTKEZTETÉS, MELYET VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZAT – A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL – KÖTELES BIZTOSÍTANI.

AZ ÉTKEZTETÉS KERETÉBEN AZOKNAK a szociálisan rászorultaknak A LEGALÁBB NAPI EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉSÉRŐL KELL GONDOSKODNI, AKIK AZT önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel NEMPESEK BIZTOSÍTANI, KÜLÖNÖSEN

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk

MIATT.

 

 AZ ÉTKEZTETÉS A LAKOSSÁG SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐEN MEGSZERVEZHETŐ AZ ÉTEL:

 1. kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 2. elvitelének lehetővé tételével,
 3. lakásra szállításával.

 

 HA AZ ÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA INDOKOLJA, a háziorvos javaslatára – a népkonyha kivételével – az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

ÉTKEZTETÉS ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény