Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 14:59

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 • a saját otthonukban élő,
 • egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
 • a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes

IDŐSKORÚ VAGY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, ILLETVE PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL FENNTARTÁSA MELLETT FELMERÜLŐ KRÍZISHELYZETEK ELHÁRÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT ELLÁTÁS.

 

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FOLYAMATOS KÉSZENLÉTI RENDSZERBEN MŰKÖDIK.

A diszpécserközpont segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie.

 

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT VIZSGÁLNI KELL.

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 14:59

1993. évi III. törvény 65.§-a, 114-119/B.§-ai, 1/2000.(I.7.) SZCSM rend. 28-29.§-ai, 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet szabályozza a szolgáltatást.

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT VIZSGÁLNI KELL

 SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK KELL TEKINTENI:

 1. az egyedül élő 65 év feletti személyt,
 2. az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, vagy 
 3. a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt  (ebben az esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni a háztartásban élő személyek számának meghatározásánál)   ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

HA A SZOCIÁLISSZORULTSÁG HATÁROZOTT IDEIG ÁLL FENN, a határozott idő leteltét követő 60 napig a felülvizsgálat alatt álló személy számára továbbra is a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani az ellátást.

 

HA AZ IGÉNYBE VEVŐ

 1. a határozott idő leteltétől számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,
 2. a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 1. a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 2. kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

 kell figyelembe venni.

 

MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 2%-át.

SZOCIÁLISAN NEM RÁSZORULT SZEMÉLY ESETÉBEN A TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉT A FENNTARTÓ SZABADON ÁLLAPÍTHATJA MEG.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, melynek megszervezése nem kötelező önkormányzati feladat.

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 • a saját otthonukban élő,
 • egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
 • a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes

IDŐSKORÚ VAGY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, ILLETVE PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL FENNTARTÁSA MELLETT FELMERÜLŐ KRÍZISHELYZETEK ELHÁRÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT ELLÁTÁS.

 

A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN – folyamatos készenléti rendszerben –  BIZTOSÍTANI KELL:

 1. az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan (a segélyhívástól számított 30 percen belüli) megjelenését az ellátott lakásán,
 2. a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
 3. szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, továbbá  a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést. 

 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG IGAZOLÁSÁRA A KÖVETKEZŐ IRATOKAT, NYILATKOZATOKAT LEHET ELFOGADNI:

 1. az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a fent említett orvosi igazolást, illetve pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt  (egyik sem lehet két évnél régebbi)
 2. az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;
 3. az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát;
 4. a súlyos fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, illetve magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot vagy más okiratot, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

 

AMENNYIBEN A SZOCIÁLISSZORULTSÁG TÖBB FELTÉTEL EGYIDEJŰ FENNÁLLÁSÁN ALAPUL, VALAMENNYI FELTÉTELT KÜLÖN IGAZOLNI KELL.

A BETEGSÉGEN, ILLETVE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTON ALAPULÓ SZOCIÁLISSZORULTSÁG jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg – kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény