Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló 2. Sz. Szakértői Bizottság

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2015. okt. 5., 19:21

6500 BAJA, Deszkás u. 2.

Mojzes Sándor
6500 BAJA Deszkás u. 2.
79/326-767
79/326-767
2 000

Az 1993.évi III. tv. 72-74/A.§-ai, 114-119/B.§-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 68-73. §-ai, 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK, ILLETVE SZENVEDÉLYBETEGEK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYÉBEN azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget, illetve 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. A FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A HAJLÉKTALANOK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt.x000D
x000D

A REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY FELADATA az intézményi ellátást igénybe vevő önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének támogatása és az utógondozás megszervezése. A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevők rehabilitációja mellett biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi állapota szerinti ápolását, gondozását is. A rehabilitációs intézmény a komplex rehabilitációs tevékenység részeként az ellátást igénybe vevők életkora, mentális állapota és egészségi állapota szerint, a személyre szabott rehabilitációs programnak megfelelően a) iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést nyújt, valamint szervezi az ezekhez történő hozzájutást b) tematikus foglalkozásokat, szocioterápiás eljárásokat, szocializációs programokat szervez, c) munkavégzési célú foglalkoztatást, képzést vagy képességfejlesztést nyújt, d) szabadidős, kulturális és közösségi programokat biztosít, illetve szervez, e) folyamatosan biztosítja az egyénre koncentráló szociális, pszichés és mentális segítséget. Az ellátást igénybe vevő ápolását, gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni. REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY TIPUSOK: a) a pszichiátriai betegek, b) a szenvedélybetegek, c) a fogyatékos személyek, d) a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.x000D
x000D

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját rehabilitációs intézmény esetén nem kell kitölteni.x000D
x000D
x000D
x000D