Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - NAPPALI ELLÁTÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:35
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A NAPPALI ELLÁTÁS. AZ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, amelyiknek területén • háromezer főnél több állandó lakos él, IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT, • tízezer főnél több állandó lakos él, A NAPPALI ELLÁTÁS EGYÉB FORMÁIT KÖTELES BIZTOSÍTANI. A NAPPALI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE: a) szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. A NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI ELSŐSORBAN AZ ALÁBBIAK: a) igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve idősek nappali ellátása esetén, b) szabadidős programok szervezése, c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, d) hivatalos ügyek intézésének segítése, e) munkavégzés lehetőségének szervezése, f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

1993. évi III. törvény 65/F.§-a, 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 74-84/A. §-ai, 9/1999. (XI.24.) számú SZCSM rendelet.

 A NAPPALI ELLÁTÁSRA VALÓ  JOGOSULTSÁG ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELSZLETES SZABÁLYAIT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  RENDELETÉBEN SZABÁLYOZZA.

NAPPALI ELLÁTÁS  ELSŐSORBAN A SAJÁT OTTHONUKBAN ÉLŐ

 1. tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 2. a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 3. harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista

SZEMÉLYEKVALAMINT HAJLÉKTALANOK  RÉSZÉRE BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET a későbbiekben ismertetett szolgáltatások igénybevételére. 

RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN NAPPALI ELLÁTÁS OLYAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS BIZTOSÍTHATÓ, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója  gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉBEN NEM GONDOZHATÓ:

 • három éven aluli gyermek
 • az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít,
 • az a személy, aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. 

 

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE a nappali ellátást térítésmentesen kell biztosítani. 

EGYÉB ESETBEN A KÖTELEZETT ÁLTAL FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉT AZ intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy  A MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ  NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 15 % -át nappali ellátást,  illetve 30 % -át  nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmények esetében.

 

NAPPALI INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT FOGYATÉKOS GYERMEKEK ELLÁTÁSA SORÁN NYÚJTOTT ÉTKEZTETÉSRE a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni .

 

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A NAPPALI ELLÁTÁS.

 

AZ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, amelyiknek területén

 • háromezer főnél több állandó lakos él, IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT,
 • tízezer főnél több állandó lakos él, A  NAPPALI ELLÁTÁS EGYÉB FORMÁIT

TELES BIZTOSÍTANI.

 

 A NAPPALI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE:

 1. szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 2. a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 3. biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI ELSŐSORBAN AZ ALÁBBIAK:

 1. igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve idősek nappali ellátása esetén,
 2. szabadidős programok szervezése,
 3. szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 4. hivatalos ügyek intézésének segítése,
 5. munkavégzés lehetőségének szervezése,
 6. életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 7. speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

AZ IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolást. 

 

VALAMENNYI NAPPALI ELLÁTÁS ESETÉBEN – kivéve a hajléktalan személyek nappali ellátását – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is.

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTI KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A FOGYATÉKOSSÁG FENNÁLLÁSÁT IGAZOLÓ,

 1. a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
 2. a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
 3. a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy az az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény