Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - NAPPALI ELLÁTÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 13., 15:52

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A NAPPALI ELLÁTÁS.

AZ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, amelyiknek területén

 • háromezer főnél több állandó lakos él, IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT,
 • tízezer főnél több állandó lakos él,  A NAPPALI ELLÁTÁS EGYÉB FORMÁIT KÖTELES BIZTOSÍTANI.

 

A NAPPALI ELLÁTÁS ELSŐSORBAN A SAJÁT OTTHONUKBAN ÉLŐ,

 1. tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 2. a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 3. harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

RÉSZÉRE BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET

 • a napközbeni tartózkodásra,
 • társas kapcsolatokra,
 • az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
 • igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.(Idősek esetében egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni)

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993. évi III. törvény 65/F.§-a, 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 74-84/A. §-ai, 9/1999. (XI.24.) számú SZCSM rendelet szabályozza a szolgáltatást.

A NAPPALI ELLÁTÁS ELSŐSORBAN A SAJÁT OTTHONUKBAN ÉLŐ,

 1. tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 2. a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 3. harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

 

valamint hajléktalan személyek RÉSZÉRE BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET a későbbiekben ismertetett szolgáltatások igénybevételére. 

 

RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN NAPPALI ELLÁTÁS OLYAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS BIZTOSÍTHATÓ, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója  gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. 

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK RÉSZÉRE a nappali ellátást térítésmentesen kell biztosítani. 

EGYÉB ESETBEN A KÖTELEZETT ÁLTAL FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉT AZ intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy  A MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ  NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 15 % -át nappali ellátást,  illetve 30 % -át  nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmények esetében.

NAPPALI INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT FOGYATÉKOS GYERMEKEK ELLÁTÁSA SORÁN NYÚJTOTT ÉTKEZTETÉSRE a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni .

 A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve, ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A NAPPALI ELLÁTÁS.

 AZ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, amelyiknek területén

 • háromezer főnél több állandó lakos él, IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT,
 • tízezer főnél több állandó lakos él,

 A NAPPALI ELLÁTÁS EGYÉB FORMÁIT KÖTELES BIZTOSÍTANI.

 

 A NAPPALI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE:

 • szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

A NAPPALI ELLÁTÁS AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNY SZERINT BIZTOSÍTJA

a) tanácsadás,

b) készségfejlesztés,

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,

e) esetkezelés,

f) felügyelet,

g) gondozás és

h) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

 

A NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK NYITVATARTÁSI IDEJÉT a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTIRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A FOGYATÉKOSSÁG FENNÁLLÁSÁT IGAZOLÓ,

 1. a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
 2. a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
 3. a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy az az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

 

DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA ESETÉN a demencia kórképet igazoló szakvéleményt.

 

A PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTIRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény