Természetbeni szociális ellátások - KÖZGYÓGYELLÁTÁS

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. júl. 15., 15:45

Jogszabályok: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 49-53. §, 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, 35-49. §. A gyógyszerkeret 2024. évi összegéről a 2023. évi LV. törvény 70. §-a rendelkezik.

A közgyógyellátás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásokhoz – gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyító ellátások beteg által fizetendő térítési díjához – nyújtott hozzájárulás. Az ellátást a szociálisan rászorult személyek alanyi vagy normatív jogcímen vehetik igénybe.

A közgyógyellátásra való jogosultságot a járási (fővárosi kerületi) hivatal határozatban állapítja meg. A határozat alapján a kormányhivatal közgyógyellátási igazolványt állít ki.

Közgyógyellátási igazolvánnyal térítésmentes a hozzájutás jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítás keretében támogatott
• gyógyszerekhez, tápszerekhez, a jogosult gyógyszerkerete erejéig
• gyógyászati segédeszközökhöz (protetikai és fogszabályozó eszközökhöz is), valamint ezek javításához és kölcsönzéséhez
• orvosi rehabilitációs célú gyógyászati ellátásokhoz.

A GYÓGYSZERKERET egyéni gyógyszerkeretből és eseti keretből tevődik össze.
- Az EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult személy krónikus betegségéhez igazodó havi rendszeres gyógyszerköltséghez biztosított hozzájárulás; 2024. évben maximum 12 000 Ft/hó.
- Az ESETI KERET az akut megbetegedésből eredő, esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez biztosított hozzájárulást; éves összege 2024. évben 6000 Ft.

ALANYI JOGCÍMEN JOGOSULT a közgyógyellátásra,
๐> a rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint nem haladja meg a 30%-os mértéket;
> a rokkantsági járadékos;
> aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül;
> aki saját jogon magasabb összegű családi pótlékban részesül;
> az aktív korúak ellátására egészségkárosodására tekintettel jogosult személy;
> aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult;
> aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült a 2011. december 31-én fennálló I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjára tekintettel, vagy egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os mértéket;
> az átmeneti gondozásban részesülő, valamint a nevelésbe vett kiskorú személy;
> a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott.

NORMATÍV JOGCÍMEN JOGOSULT a közgyógyellátásra:
> a krónikus beteg személy, aki rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a havi 2 850 forintot (a szociális vetítési alap 10%-át), feltéve, hogy
> családjában az egy főre jutó havi (nettó) jövedelem nem éri el 29 925 forintot vagy ha egyedül élő, a 44 175 forintot (vagyis a szociális vetítési alap 105, illetve 155 százalékát).

A közgyógyellátásra jogosultság időtartama az alanyi jogosultság esetében 4 év, a normatív jogosultság esetében 2 év. A jogosultság időtartama alatt – a jogosultság lejártát megelőző 3. hónapig - az ellátásban részesülő személy kérheti az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát, ha a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a gyógyszerek térítési díjában változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadás legalább 1000 forinttal növekedik.

Igénybenyújtás
Az ellátást az e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell kérelmezni, mely az igénylés helyén beszerezhető. A kérelem benyújtható: a kérelmező lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, a kérelmező lakcíme vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint a kormányablaknál.
A kérelemhez csatolni kell
๐ a háziorvos igazolását a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletéről, kivéve, ha a kérelmező személy nem kéri egyéni gyógyszerkeret megállapítását (alanyi jogcím esetében), valamint
๐ a jogosultsági feltételek fennállását igazoló iratokat, normatív jogcímen kérelmező esetében a jövedelemre vonatkozó iratokat.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!