Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:13

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

 A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról GONDOSKODNAK FELTÉVE, HOGY ELLÁTÁSUK MÁS MÓDON NEM OLDHATÓ MEG.

AZ ÁPOLÁST GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI :

 1. idősek otthona
 2. pszichiátriai betegek otthona
 3. szenvedélybetegek otthona
 4. fogyatékos személyek otthona
 5. hajléktalanok otthona.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:13

1993. évi III. törv. 67-71/B.§-a, 114-119/B.§-ai,  1/2000.(I.7) SZCSM rend. 63-67 §-ai,  9/1999.(XI.24) SZCSM rendelet,  36/2007.(XII.22) SZMM rendelet szabályozza az ellátást.

1.) IDŐSEK OTTHONA

 

EBBEN AZ INTÉZMÉNYI FORMÁBAN  AZ A SZEMÉLY GONDOZHATÓ AKI az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkezik, (Kivételeket lásd a következő bekezdés c), d) pontjában)
 2. rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,
 3. a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

 

AZ IDŐSEK OTTHONÁN BELÜL KÜLÖN GONDOZÁSI EGYSÉGBEN, VAGY CSOPORTBAN KELL ELLÁTNI AZT A SZEMÉLYT, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

IDŐSEK OTTHONÁBAN ELLÁTHATÓ A FENTIEKEN KÍVÜL:

 1. AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY IS, amennyiben ellátása más típusú, ápolást gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható – aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes ÉS – a fentiekben felsorolt gondozási szükséglettel rendelkezik.
 2. FENTI FELTÉTELEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLLYEL AZ ELLÁTÁS IGÉNYLÉSEKOR LEGALÁBB EGY ÉVE EGYÜTT ÉLŐ házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
 3. A FÉRŐHELYSZÁM LEGFELJEBB 15%-áig – A 4 ÓRÁT MEG NEM HALADÓ GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETTEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
 4. a 4 ÓRÁT MEG NEM HALADÓ GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETTEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY a c) PONTBAN ISMERTETETT  ELLÁTOTTI ARÁNYRA TEKINTET NÉLKÜL IS ELLÁTHATÓ, ha az ellátást igénylő vagy helyette a szolgáltatási díjat megfizető más személy írásban vállalja a fenntartó által megállapított szolgáltatási díj, illetve egyszeri belépési összeg megfizetését.

 

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁT az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő idősotthoni ellátás iránti kérelme alapján. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

 

2.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONÁBA  AZ A FOGYATÉKOS SZEMÉLY VEHETŐ FEL, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

 • ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS KISKORÚ CSAK KIVÉTELESEN helyezhető el a fogyatékos személyek otthonában.
 • FOGYATÉKOS KISKORÚAK ESETÉBEN az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, vagy a fejlesztő nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.
 • FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONÁBAN ELKÜLÖNÍTETTEN KELL MEGSZERVEZNI a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását.
 • NAGYKORÚ FOGYATÉKOS SZEMÉLY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONÁBAN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉNEK FELTÉTELE a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. Az alapvizsgálat elvégzésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is el kell végezni.

A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének kezdeményezésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt A TÁMOGATOTT LAKHATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

 

3.) PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

 PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONÁBA az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában – a megfelelő szakvélemény alapján – nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának a felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. 

AZON ELLÁTÁST IGÉNYLŐ, AKINEK A KEZELŐORVOS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ALAPBETEGSÉGE AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLTAK VALAMELYIKE, csak abban az esetben vehető fel a pszichiátriai betegek otthonába, ha az intézmény az alapbetegségével összefüggésben is szolgáltatást képes nyújtani számára:

 

 1. időskori vagy egyéb szellemi leépülés,
 2. súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar,
 3. szenvedélybetegség,

 

4.) SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONÁBAN ANNAK A SZEMÉLYNEK AZ ÁPOLÁSÁT, GONDOZÁSÁT VÉGZIK, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul.

5.) A HAJLÉKTALANOK OTTHONA

 HAJLÉKTALANOK OTTHONÁBAN  OLYAN HAJLÉKTALAN SZEMÉLY GONDOZÁSÁT KELL BIZTOSÍTANI, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VÉGZI EL az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján. beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

 

TARTÓS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS ESETÉN AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot.

A JÖVEDELEMHÁNYAD NEM HALADHATJA MEG AZ ELLÁTOTT HAVI JÖVEDELMÉNEK

 • 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
 • 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést

nyújtó intézmények esetén

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

 A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról GONDOSKODNAK FELTÉVE, HOGY ELLÁTÁSUK MÁS MÓDON NEM OLDHATÓ MEG.

AZ ÁPOLÁST GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKPUSAI :

 1. idősek otthona
 2. pszichiátriai betegek otthona
 3. szenvedélybetegek otthona
 4. fogyatékos személyek otthona
 5. hajléktalanok otthona.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR MELLÉKELNI KELL a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény