Súlyos mozgáskorlátozott személyek természetbeni ellátásai - PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. ápr. 25., 09:14

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

AZ IGAZOLVÁNY NEM ADHATÓ ÁT HASZNÁLATRA AZ ARRA JOGOSULATLAN SZEMÉLYNEK.

 A JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

AZ IGAZOLVÁNY A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉVIG HATÁLYOS, AZ ALÁBBI KIVÉTELEKKEL:

 • Ha a kérelemhez mellékelt -  a parkolási igazolványra való jogosultságot szabályozó jogszabály 1. számú melléklete szerinti -  irat  a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg
 • Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

 HASZNÁLATKOR AZ IGAZOLVÁNYT a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából  látható legyen.

218/2003. (XII.11) Kormányrendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról

AZ A SZEMÉLY JOGOSULT PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYRA

 1. AKI KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBENLYOSAN AKADÁLYOZOTT – a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  2. §  a) pont ac) alpontja értelmében ;
 2. AKI LÁTÁSI FOGYATÉKOSNAK, ÉRTELMI FOGYATÉKOSNAK, AUTISTÁNAK illetve MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében;
 3.  AKIT VAKNAK MINŐSÍTETTEK – a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján -2001. július 1-jét megelőzően;
 4. AKI a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint VAKNAK VAGY GYENGÉNLÁTÓNAK (K betűjel, 1 számjel), MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK („L” betűjel), ÉRTELMI FOGYATÉKOSNAK („M” betűjel) vagy AUTISTÁNAK (N betűjel, 1 számjel) MINŐSÜL – és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.

 

A FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLYEKEN KÍVÜL INTÉZMÉNYI IGAZOLVÁNYRA JOGOSULTAK  a 218/2003. (xii.11) kormányrendelet 2/A.§-ában felsorolt, működési engedéllyel rendelkező intézmények az általuk üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számban.

AZ INTÉZMÉNYI IGAZOLVÁNY KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEKRE KIZÁRÓLAG AKKOR JOGOSÍT, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

 

AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA:

 – A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉV. – A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra meghosszabbítható.

– AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA MEGEGYEZIK AZ ELLÁTÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY  1.SZ. MELLÉKLETE SZERINTI IRAT HATÁLYÁVAL, ha az a a  következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg .

– A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 ÉV, ha fentiekben említett, a  kérelemhez mellékelt irat szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. ( Ebben az esetben Az 5 éves időtartam leteltével az igazolvány hatálya további 5 évvel újabb irat bemutatása nélkül meghosszabbítható. Kivételt képez azon szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás , mely 2012. szeptember 15-éig volt felhasználható az e rendelet szerinti súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.)

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

ÉRVÉNYTELEN AZ IGAZOLVÁNY, HA

 1. a jogosult meghalt,
 2. az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;
 3.  időbeli hatálya lejárt;
 4. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
 5. meghamisították;
 6. a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;
 7. a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

 

FONTOS!

 • HASZNÁLATKOR AZ IGAZOLVÁNYT a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • AZ IGAZOLVÁNY NEM ADHATÓ ÁT HASZNÁLATRA az arra jogosulatlan személynek.
 • JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • AMENNYIBEN A JOGOSULT MAGA ÉL VISSZA AZ IGAZOLVÁNY BIZTOSÍTOTTA KEDVEZMÉNYEKKEL, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • AZ IGAZOLVÁNYT A JOGOSULT KÖTELES SÉRTETLENÜL MEGŐRIZNI.
 • Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak.
 • AMENNYIBEN AZ IGAZOLVÁNY A JOGOSULT SZEMÉLYÉRE ÉS JOGOSULTSÁGÁRA VONATKOZÓ ADATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ALKALMATLANNÁ VÁLT  az igazolvány cseréjét kell kérelmezni.
 • TALÁLT IGAZOLVÁNYT LE KELL ADNI. A talált igazolvány bármely jegyzőnek leadható, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes járási hivatalnak.
 • A  Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 4. számú mellékletben felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkoló kártya az e rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS KÉRELEMRE INDUL. A kérelemnek a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 2. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL

 • a Korm. rendelet  1. számú mellékletében meghatározott valamely iratot,
 • egy darab igazolványképet – ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az erre kijelölt hatóságnál nyújtja be kérelmét

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

 

HA A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR A FENT EMLÍTETT  SZAKVÉLEMÉNY, SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. EBBEN AZ ESETBEN A JÁRÁSI HIVATAL A KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGET SZAKKÉRDÉSKÉNT VIZSGÁLJA. (Ebben az esetben az ügyintézés határideje meghosszabbodik a  szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejével)

 

 AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM A LAKÓHELY VAGY TARTÓZKODÁSI HELY SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNÉL IS ELŐTERJESZTHETŐ, AKI

 • a kérelmet megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel,
 • ezt  követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

 

AZ IGAZOLVÁNY IRÁNTIRELEM SZEMÉLYES ELŐTERJESZTÉSEKOR

 • a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít ( ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta)
 • az ügyfélnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.
 • Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

 

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON INTÉZETT PÓTLÁS ÉS CSERE ESETÉBEN – feltéve, hogy az ügyfél ehhez hozzájárul -  az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett parkolási igazolvány nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély NYILVÁNTARTÁSBAN LEGUTÓBB RÖGZÍTETT ARCKÉPMÁS FELVÉTEL, és JOGOSULTI ALÁÍRÁS KERÜL FELHASZNÁLÁSRA A PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSAKOR.

Tartósan beteg gyermek, Súlyosan fogyatékos gyermek, Súlyos mozgáskorlátozott gyermek, Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Súlyos mozgáskorlátozott személy, Autista gyermek, Autista személy, Működési engedéllyel rendelkező intézmény

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak

MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK IGÉNYLÉSÉHEZ ELFOGADHATÓ IRATOK (a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint) :

 1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény.
 2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.
 3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap.
 4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.