Súlyos mozgáskorlátozott személyek természetbeni ellátásai - PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 7., 12:57

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA olyan biztonsági okmány, amely a  KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYRA AZ A SZEMÉLY JOGOSULT  (részletesen lásd a Jogosultság feltételei részben)

 1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
 2. akit értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak , vaknak vagy gyengénlátónak, illetve autistának minősítettek.

 

A JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

 1. AZ IGAZOLVÁNY  - a 2), (3) pontban ismertetett kivételekkel- A  KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉVIG HATÁLYOS – A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra meghosszabbítható.
 2. AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA MEGEGYEZIK  a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható irat hatályával (lásd az  ellátást szabályozó jogszabály  1.számú melléklete),  ha az a  következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg .
 3. AZ LEJÁRATI HATÁRIDŐ NÉLKÜL kell kiállítani az igazolványt az ügyfél részére, amennyiben az ellátást szabályozó jogszabály  1. számú melléklete szerinti  irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

HASZNÁLATKOR AZ IGAZOLVÁNYT a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött ÚGY KELL ELHELYEZNI, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából  látható legyen.

A  MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEKEN KÍVÜL PARKOLÁSI  IGAZOLVÁNYRA A  MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ  INTÉZMÉNYEK IS JOGOSULTAK A JOGSZABÁLY FELTÉTELEINEK TELJESÜLÉSE ESETÉN.

AZ INTÉZMÉNYI PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEKET JELEN TÁJÉKOZTATÁS NEM TARTALMAZZA.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 7., 12:56

218/2003. (XII.11) Kormányrendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról, 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 51/A §-a.

AZ A SZEMÉLY JOGOSULT PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYRA:

 1. AKI KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBEN SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT – a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  2. §  a) pont ac) alpontja értelmében ;
 2. AKI LÁTÁSI FOGYATÉKOSNAK, ÉRTELMI FOGYATÉKOSNAKAUTISTÁNAK illetve MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1), (3), (4), (5)  bekezdésének értelmében;
 3. AKIT VAKNAK MINŐSÍTETTEK – a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján -2001. július 1-jét megelőzően;
 4. AKI a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint VAKNAK VAGY GYENGÉNLÁTÓNAK (K betűjel, 1 számjel), MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK („L” betűjel), ÉRTELMI FOGYATÉKOSNAK („M” betűjel) vagy AUTISTÁNAK (N betűjel) MINŐSÜL.

FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTT SZEMÉLYEKEN KÍVÜL INTÉZMÉNYI IGAZOLVÁNYRA JOGOSULTAK  a 218/2003. (XII.11) kormányrendelet 2/A.§-ában felsorolt, működési engedéllyel rendelkező intézmények az általuk üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számban.

AZ INTÉZMÉNYI IGAZOLVÁNY KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEKRE KIZÁRÓLAG AKKOR JOGOSÍT, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

 AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

 1. AZ IGAZOLVÁNY  – a 2), (3) pontban ismertetett kivételekkel- A  KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉVIG HATÁLYOS – a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra meghosszabbítható.
 2. AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA MEGEGYEZIK  a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható irat hatályával (lásd az  ellátást szabályozó jogszabály  1.számú melléklete),  ha az a  következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg .
 3. AZ LEJÁRATI HATÁRIDŐ NÉLKÜL kell kiállítani az igazolványt az ügyfél részére, ha az az ellátást szabályozó jogszabály  1. számú melléklete szerinti  irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYA olyan biztonsági okmány, amely a  KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

AZ IGAZOLVÁNY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító JÁRMŰ SZÉLVÉDŐJE MÖGÖTT ÚGY KELL ELHELYEZNI, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány NEM ADHATÓ ÁT HASZNÁLATRA AZ ARRA JOGOSULATLAN SZEMÉLYNEK.
 • JOGOSULTAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ VEZETŐJE az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. AMENNYIBEN A JOGOSULT MAGA ÉL VISSZA az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • A jogosult köteles az igazolványt  SÉRTETLENÜL MEGŐRIZNI.
 • AZ IGAZOLVÁNY CSERÉJÉT KELLRELMEZNI, és a megrongálódott igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak, ha az a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált (megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be).  
 • TALÁLT IGAZOLVÁNYT LE KELL ADNI. (Bármely jegyzőnél, vagy kormányablaknál leadható.)

A  Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 4. számú mellékletében felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkoló kártya a parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS KÉRELEMRE INDUL.

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ AZ ALÁBBI HELYEKEN:

 • lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala,
 • kormányablak
 • LAKCÍM SZERINT SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 • A kérelemnek a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
 • A kérelem benyújtásakor igazolni kell a jogosultságot (Lásd a „Jogosultság feltételei” részben).
 • Amennyiben az  eljárás lefolytatásához szükséges  szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre,  a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal a  közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja.
 • Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az igazolvány kiállítására jogosult  hatóságnál nyújtja be kérelmét, a kérelemhez  mellékelni kell  a kérelmező képmásaként egy darab igazolványképet.
 • Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít (ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta)
 • Az ügyfélnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia, akkor is,  ha helyette meghatalmazottja jár el.
 • Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

 

AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDEJE 20 NAP.

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

Tartósan beteg gyermek, Súlyosan fogyatékos gyermek, Súlyos mozgáskorlátozott gyermek, Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Súlyos mozgáskorlátozott személy, Autista gyermek, Autista személy, Működési engedéllyel rendelkező intézmény

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak

MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK IGÉNYLÉSÉHEZ ELFOGADHATÓ IRATOK (a 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint) :

 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos, a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény.
 • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.
 • A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap.
 • A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.

 

ÉRVÉNYTELEN A PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY, HA

 1. a jogosult meghalt
 2. időbeli hatálya lejárt;
 3. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
 4. meghamisították;
 5. a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;
 6. a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.