Szociális pénzbeli ellátások - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 16., 14:47

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI  A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTANDÓ RENDSZERES TÁMOGATÁSOK  A KÖVETKEZŐK:

 

  1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
  3. a gyógyszerkiadások viseléséhez,
  4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

A FENTIEKEN KÍVÜL A KÉPVISELŐ TESTÜLET a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETBEN SZABÁLYOZZÁK.

 AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993.évi III. törvény 45.§-a, valamint a települési önkormányzat vonatkozó rendelete

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN RENDSZERES ILLETVE RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDSZERES TÁMOGATÁST ÁLLAPÍT MEG ELSŐSORBAN:

  1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
  2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
  3. a gyógyszerkiadások viseléséhez;
  4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSBAN elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére  – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETBEN SZABÁLYOZZÁK.

 

AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

A NEMGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ CIMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek, abban az esetben, ha a döntést átruházott hatáskörben hozták.  (A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. Ha a képviselő-testület hozott döntést, nincs helye fellebbezésnek.)

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Szociálisan rászorult személy

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott önkormányzati szerv