Szociális pénzbeli ellátások - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 12:34

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI  A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE.

 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTANDÓ RENDSZERES TÁMOGATÁS KÜLÖNÖSEN

  1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
  3. a gyógyszerkiadások viseléséhez,
  4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

A FENTIEKEN KÍVÜL A KÉPVISELŐ TESTÜLET a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETBEN SZABÁLYOZZÁK.

 

AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993.évi III. törvény 45.§-a, valamint a települési önkormányzat vonatkozó rendelete

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN RENDSZERES ILLETVE RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDSZERES TÁMOGATÁST ÁLLAPÍT MEG ELSŐSORBAN:

  1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
  2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
  3. a gyógyszerkiadások viseléséhez;
  4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSBAN elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére  – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETBEN SZABÁLYOZZÁK.

 

AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

Az ügyfél az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL.

 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI JOGKÖR, AZ ÜGYFÉL JOGORVOSLATIRELEMMEL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ FORDULHAT, DE CSAK ABBAN AZ ESETBEN, HA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZTÁK A DÖNTÉST.

 (A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja.)

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATA ELLEN FELLEBBEZÉSNEK NINCS HELYE. A képviselő-testület első illetve másodfokon hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. ( Tehát bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha az államigazgatási eljárásban az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette!!)

Szociálisan rászorult személy

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VONATKOZÓ RENDELETE SZABÁLYOZZA A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, AMI TELEPÜLÉSENKÉNT LÉNYEGESEN ELTÉRŐ LEHET.

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott önkormányzati szerv