Pénzbeli szociális ellátások - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 7., 13:06

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI  A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE.

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDSZERES TÁMOGATÁST ÁLLAPÍT MEG ELSŐSORBAN:

 1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 3. a gyógyszerkiadások viseléséhez,
 4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

A FENTIEKEN KÍVÜL A KÉPVISELŐ TESTÜLET

 • a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI, illetve a  
 • HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOKAT KIEGÉSZÍTHETI, és  szociálisan rászorultak részére,  más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

 

A KÉPVISELŐ TESTÜLET A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETÉBEN SZABÁLYOZZA.

AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 7., 13:05

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993.évi III. törvény 45.§-a, valamint a települési önkormányzat vonatkozó rendelete

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI  A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE.

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDSZERES TÁMOGATÁST ÁLLAPÍT MEG ELSŐSORBAN:

 1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 3. a gyógyszerkiadások viseléséhez,
 4. a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Más jogszabály alkalmazásában az a) pont szerinti települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.

FENTIEKEN KÍVÜL A KÉPVISELŐ TESTÜLET

 • a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST KÖTELES NYÚJTANI, illetve a
 • HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOKAT KIEGÉSZÍTHETI, és a  szociálisan rászorultak részére,  más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSBAN  elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni

 • akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
 • akik alkalmanként jelentkező többletkiadások –  betegség, haláleset, elemi kár elhárítása okán, vagy  a gyermekkel, gyermekekkel kapcsolatos kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (Ide sorolandó elsősorban  a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatti anyagi segítség)

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEMRE ÉS HIVATALBÓL IS MEGÁLLAPÍTHATÓ nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.

 A KÉPVISELŐ TESTÜLET A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, HELYI RENDELETÉBEN SZABÁLYOZZA.

AZ IGÉNYELHETŐ ELLÁTÁSOK TELEPÜLÉSENKÉNT, FŐVÁROSI KERÜLETENKÉNT JELENTŐSEN ELTÉRHETNEK.

NEM VÉGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ CIMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek, abban az esetben, ha a döntést átruházott hatáskörben hozták.  (A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. Ha a képviselő-testület hozott döntést, nincs helye fellebbezésnek.)

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

 

Szociálisan rászorult személy

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott önkormányzati szerv