Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. szept. 3., 14:44

A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYBEN. A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg: a. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog, b. előre fizető mérőhöz való jog. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT • különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. • Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni. AZ A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ, AKI EGYIDEJŰLEG MIND A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ, MIND A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FELTÉTELEINEK MEGFELEL, egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64-65. §-ai, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30-37. §-a  

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A  SZEMÉLYT KELL TEKINTENI aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint ) részesül,
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 

 FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓNAK AZT A SZEMÉLYT KELL TEKINTENI AKI,  

 1. vakok személyi járadékában,
 2. fogyatékossági támogatásban részesül,
 3. az a személy, akinek életét vagy egészségét a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

HA A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ, VAGY A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ, A FOGYASZTÓ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY MÁSIK FELHASZNÁLÁSI HELYRE KÖLTÖZIK, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani.

Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos elosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

A fenti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendő fogyasztó villamosenergia-kereskedőt vált. Az elosztó a védelem fennállásáról és a védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplő adatokról tájékoztatja az új villamosenergia-kereskedőt.

A  VÉDENDŐ FOGYASZTÓK SZOCIÁLISANSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYBEN

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg:

 1. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog,
 2. előre fizető mérőhöz való jog.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT

 • különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
 • Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.

 A lakossági fogyasztónak A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSEKOR nyilatkoznia kell arról, hogy a fentiekben ismertetett egyéb szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő fogyasztó.

Az a lakossági fogyasztó, aki egyidejűleg mind a szociálisan rászoruló fogyasztó, mind a fogyatékkal élő fogyasztó feltételeinek megfelel,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

A fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

 A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen jogszabályban meghatározott különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, és az alábbi linkről is letölthető:

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/vedendo-fogyasztok

 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT AZ ELOSZTÓ FELÉ az alábbiak szerint igazolhatja:

 1. a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/a. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
 2. a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

eredeti példányának bemutatásával.

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐ LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiak szerint igazolhatja:

 • a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/b. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, ÉS
 • a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával,
 • VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA ESETÉBEN a Korm.rendelet  23/b. számú melléklet B) része szerinti, FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉBEN a B-C része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával kérheti.

 

HA A VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁSBÓL VALÓ KIKAPCSOLÁS vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, azt a  273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/b. számú melléklet c) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét is, akit a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesíteni kell.

NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNT FELVÉTELT KÖVETŐEN A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-IG a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló igazolás alapján – nem várható jelentős javulás.

A védettséget megalapozó körülmények megváltozása után a lakossági fogyasztó már nem jogosult az őt eddig megillető  kedvezményekre.

ELŐRE FIZETŐ MÉRŐT KELL BIZTOSÍTANI minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN KÉRHET – RÉSZLETFIZETÉST, VAGY  FIZETÉSI HALADÉKOT, de csak abban esetben, ha  vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

SZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ILLETVE FIZETÉSI HALADÉK 12 naptári  hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan rászoruló fogyasztót 

AMENNYIBEN A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ A RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG, A KAPOTT FIZETÉSI HALADÉK ELLENÉRE SEM RENDEZI A TARTOZÁSÁT, vagy a részletfizetésről, vagy halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája