Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. júl. 16., 15:35

Jogszabályok:
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64-65. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30-37. §-a

Védendő fogyasztók a lakossági fogyasztók azon köre, akik szociális helyzetükre vagy fogyatékosságukra tekintettel a villamosenergia ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint részesülhetnek.

A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ a díjfizetés elmaradása esetén lehetőséget kap tartozásának részletfizetéssel vagy fizetési haladékkal történő rendezésére, előre fizetős mérő felszerelésére. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetés módjával kapcsolatosan élhet különleges lehetőségekkel; az ellátás hiánya által közvetlenül veszélyeztetett fogyasztó számára a szolgáltatást biztosítani kell.
Ha a fogyasztó egyaránt minősül szociálisan rászorulónak és fogyatékkal élő fogyasztónak, mindkét fogyasztói kör kedvezményeiben részesülhet.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK minősül, aki ő maga vagy a háztartásában élő személy
> időskorúak járadékában részesül;
> aktív korúak ellátásában részesül;
> lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásaihoz települési támogatásban részesül;
> ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül;
> rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
> otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 évig);
 > nevelőszülő, aki a gyermeket saját háztartásában neveli;
> a 2018. évi CIII. törvény szerinti lakásbérlő.
A szociálisan rászoruló fogyasztó kedvezményei:
̶  részletfizetési lehetőség a tartozás nagyságától függően 2, 5 vagy 6 hónapra;
̶  fizetési halasztás legfeljebb 30 napra;
̶  előre fizetős mérő felszerelése – ami elkerülhetővé teszi a hátralék felhalmozását annak révén, hogy a villamos-energia szolgáltatást előzetes díjfizetéshez köti (a kártyás mobiltelefonokhoz hasonló elven működik).
Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék kedvezménye akkor illeti meg a fogyasztót, ha vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott villamos energia díját, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.
Ha a fogyasztó megszegi a részletfizetés vagy fizetési halasztás feltételeit, az erre vonatozó megállapodást a szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja; a további fogyasztást előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓNAK minősül az a fogyasztó,
> aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, feltéve hogy nincs a háztartásban olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő fogyasztónak;
> akinek (vagy a vele közös háztartásban élő személynek) életét vagy egészségét a villamosenergia-szolgáltatásból történő kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.
A fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő fogyasztók által igénybe vehető különleges bánásmódok: 
̶  havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználás helyén,
̶  készpénzben történő fizetés lehetősége a felhasználás helyén,
̶  általánostól eltérő mérőhely-kialakítás,
̶  egyedi segítség a számla értelmezéséhez (például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),
̶  az üzletszabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatások.
A veszélyeztetett fogyasztót kikapcsolási védelem illeti meg. Részére a tervezett üzemszünet idejére szükségáramforrást, a váratlan üzemzavar esetére szünetmentes áramforrást kell biztosítani.

A védendő fogyasztó jogosultságai csak egy felhasználási helyen gyakorolhatók.

Igénybenyújtás
A kedvezmények igénybevételének feltétele a fogyasztó védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a szociális rászorultságot, illetve a fogyatékosságot az előírt módon igazolni szükséges. A tájékoztató és a kérelem nyomtatvány a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján beszerezhető.
A kérelemben meg kell jelölni az igényelt kedvezményt vagy bánásmódot. A villamos-energia ellátás kiesése által veszélyeztetett fogyatékkal élő esetében a veszélyhelyzetben értesítendő személyt meg kell jelölni.
Részletfizetés, fizetési halasztás 12 naptári hónaponként csak egyszer, legkésőbb a második fizetési felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül kérhető.
Ha a fogyasztó új lakcímre költözik, a változást be kell jelenteni, és új kérelmet kell benyújtani.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!