Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 28., 11:55

A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYBEN.

 A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg:

 1. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog,
 2. előre fizető mérőhöz való jog.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓT

 • különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
 • Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.

 

A FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NYILVÁNTARTÁSBA KELL VETETNIE MAGÁT a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELT A FOGYASZTÓNAK KELL KÉRNIE. A kérelemben  meg kell jelölnie, hogy milyen – a jogszabály által meghatározott – különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg. A kérelemhez csatolnia kell a védendő körbe tartozás igazolására szolgáló, a részletező részben ismertetett igazolást.  

 

AZ A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ, AKI EGYIDEJŰLEG MIND A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ, MIND A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FELTÉTELEINEK MEGFELEL, egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 28., 11:54

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64-65. §-ai, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30-37. §-a  rendelkezik a kedvezményről.

A  VÉDENDŐ FOGYASZTÓNAK MINŐSÍTETT SZEMÉLYEK  a későbbiekben ismertetett tulajdonságuk alapján  szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő által nyújtott kedvezményekben.

 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A TERMÉSZETES  SZEMÉLYT KELL TEKINTENI aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint ) részesül,
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 
 9. gyermekek otthongondozási díjában részesül ( az 1993. évi III. törvény 38-39/C. §-a szerint.

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ:

 1. vakok személyi járadékában részesülő személy,
 2. fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
 3. az a személy, akinek életét vagy egészségét a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

 

A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLYT, MINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓT NEM KELL SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEINEK MEGFELELŐ, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBANSZESÍTENI, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő fogyasztó.

 

A JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK:

 • A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak.
 • NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNT FELVÉTELT KÖVETŐEN A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-IG a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló igazolás alapján – nem várható jelentős javulás.
 • HA A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ, VAGY A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ, A FOGYASZTÓ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY MÁSIK FELHASZNÁLÁSI HELYRE KÖLTÖZIK, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani.

1) A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT KÜLÖNÖSEN AZ ALÁBBI KEDVEZMÉNYEK ILLETIK MEG:

 1. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog,
 2. előre fizető mérőhöz való jog.

 

A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓ ESETÉBEN:

 • A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓ A MÁSODIK FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 5 NAPON BELÜL KÉRHETI részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását.
 • SZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ÉS FIZETÉSI HALADÉK CSAK OLYAN SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓT ILLET MEG, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott villamos energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

2.) A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT

 • különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
 • Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.

 

A  KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD LEHET:

 1. havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 2. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 3. az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
 4. a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás, és
 5. egyéb, a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők villamosenergia-ellátásban való részvételét megkönnyítő szolgáltatás.

A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓNAKFOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSEKOR NYILATKOZNIA KELL ARRÓL, HOGY A FENTIEKBEN ISMERTETETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜL MELYEKRE TART IGÉNYT.

AZ A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ, AKI EGYIDEJŰLEG MIND A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓ, MIND A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FELTÉTELEINEK MEGFELEL,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

A FOGYASZTÓ A VÉDETTSÉGGEL JÁRÓ JOGAIT CSAK EGY FELHASZNÁLÁSI HELYEN GYAKOROLHATJA.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

 A KÉRELEMBEN MEG KELL JELÖLNIE, hogy milyen jogszabályban meghatározott különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, és az alábbi linkről is letölthető:

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/hasznos-informaciok/vedendo-fogyasztok

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT AZ ELOSZTÓ FELÉ az alábbiak szerint igazolhatja:

 • a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/a. számú melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
 • a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

eredeti példányának bemutatásával.

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐ LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiak szerint igazolhatja:

 • a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/b. számú melléklet A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, ÉS
 • a juttatást (vakok személyi járadékát, illetve a fogyatékossági támogatást )megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával,
 • VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA ESETÉBEN a Korm.rendelet  23/b. számú melléklet B) része szerinti, FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ESETÉBEN a B-C része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával kérheti.

 

HA A VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁSBÓL VALÓ KIKAPCSOLÁS vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, azt a  273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 23/b. számú melléklet c) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét is, akit a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesíteni kell.

A VÉDETTSÉGET MEGALAPOZÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGVÁLTOZÁSA UTÁN A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ MÁR NEM JOGOSULT AZ ŐT EDDIG MEGILLETŐ  KEDVEZMÉNYEKRE.

1.) RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ÉS FIZETÉSI HALADÉK CSAK OLYAN SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓT ILLET MEG, AKILLALJA, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott villamos energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

A RÉSZLETFIZETÉS IDŐTARTAMA NEM LEHET KEVESEBB MINT AZ IGÉNYLÉST MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN SZÁMLÁZOTT FOGYASZTÁSBÓL SZÁMÍTOTT

 1. egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén két hónap,
 2. 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén öt hónap,
 3. 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén hat hónap.

A fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 nap.

SZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY, ILLETVE FIZETÉSI HALADÉK 12 NAPTÁRI HÓNAPON BELÜL egy alkalommal illeti meg a fogyasztót.

AMENNYIBEN A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ A RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG, A KAPOTT FIZETÉSI HALADÉK ELLENÉRE SEM RENDEZI A TARTOZÁSÁT, vagy a részletfizetésről, vagy halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti.

2.) A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI IGÉNY BEJELENTÉSEKOR NYILATKOZIK ARRÓL, a különleges bánásmód szerinti szolgáltatások közül melyekre tart igényt.

AZ IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁST A NYILVÁNTARTÁSBATELT KÖVETŐ LEGKÉSŐBB 30. NAPTÓL KELL BIZTOSÍTANI.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
HÁZTARTÁS: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.