Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 28., 12:00

A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK KÖRÉBŐL A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ TULAJDONSÁGUK ALAPJÁN SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A FÖLDGÁZKERESKEDŐ ÉS A FÖLDGÁZELOSZTÓK ÁLTAL NYÚJTOTT -  A RÉSZLETEZŐ RÉSZBEN ISMERTETETT  -  BÁNÁSMÓDBAN ÉS KEDVEZMÉNYBEN.

A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT KÜLÖNÖSEN AZ ALÁBBI KEDVEZMÉNYEK ILLETHETIK MEG:

a) részletfizetés,

b) fizetési haladék,

c) előre fizető mérő.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN kell részesíteni.

A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ A FOGYASZTÓNAK nyilvántartásra kell vetetnie magát, a megfelelő – részletező részben ismertetett - igazolás bemutatásával.

A NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELT AZ ÉRINTETT SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓNAK KELL KÉRNIE.

AZ A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ, AKI EGYIDEJŰLEG MIND A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ, MIND A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FELTÉTELEINEK MEGFELEL,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65-66. §-a, és  a 19/2009. (I.30) Kormányrendelet 56-62. §-a szabályozza az ellátást.

AZ ALÁBBIAK SZERINT VÉDENDŐ FOGYASZTÓNAK MINŐSÍTETT SZEMÉLYEK (szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő fogyasztók) – feltéve, hogy a szolgáltatónál nyilvántartásba vetették magukat –  A FÖLDGÁZELLÁTÁSBAN MEGKÜLÖNBÖZTETETT FELTÉTELEK SZERINT VEHETNEKSZT.

 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A TERMÉSZETES  SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül  ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint )
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 
 9. gyermekek otthongondozási díjában részesül (az 1993. évi III. törvény 38–39/C. §-a szerint).

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ:

 1. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
 2. a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
 3. az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak     megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

 

A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLYT, MINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓT NEM KELL SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEINEK MEGFELELŐ, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBANSZESÍTENI, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő fogyasztónak.

 

EGYÉB, JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS:

 • A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak.
 • NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNT FELVÉTELT KÖVETŐEN A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-IG a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.
 • AZON FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓNAK, AKINEK ÁLLAPOTÁBAN – szakorvosi véleményen alapuló igazolás alapján – nem várható jelentős javulás, nem kell évenkénti igazolást benyújtania.
 • HA A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ, VAGY A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ, A FOGYASZTÓ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY MÁSIK FELHASZNÁLÁSI HELYRE KÖLTÖZIK, a változást be kell jelenteni,  és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján –  ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli – új igénylést kell benyújtani.

1.) A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓT KÜLÖNÖSEN AZ ALÁBBI KEDVEZMÉNYEK ILLETHETIK MEG:

 1. részletfizetés,
 2. fizetési haladék,
 3. előre fizető mérő

 

A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓ ESETÉBEN:

 • FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN a  fentiekben meghatározott kedvezményeket veheti igénybe.
 • AMENNYIBEN TARTOZÁSÁT TOVÁBBRA SEM RENDEZI,  vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat megszegi, a további vételezést A FÖLDGÁZKERESKEDŐ ELŐRE FIZETŐ MÉRŐ FELSZERELÉSÉHEZTHETI. Ebben az esetben az előre fizető mérő  felszerelésének, és a fogyasztásmérő berendezés bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakításnak a  költsége a földgázelosztót terheli.
 • AMENNYIBEN AZ ELŐRE FIZETŐ MÉRŐ FELSZERELÉSÉBE NEM EGYEZIK BELE, az ellátásból kikapcsolható.
 • AZ ELŐRE FIZETŐ MÉRŐ HASZNÁLATÁVALTELEZETTLDGÁZ ÁRA NEM HALADHATJA MEG azt az árat, amelyet a szociálisan rászoruló fogyasztó a földgáz-kereskedelmi szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.

 

2.) A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBAN, illetve FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ,  FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódra jogosult  az alábbiak szerint:

 

 1. havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 2. készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,
 3. az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
 4. a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),
 5. az üzletszabályzatban meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

 

AKI A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓK NYILVÁNTARTÁSÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI IGÉNYT JELENT BE, A BEJELENTÉSEKOR NYILATKOZNIA KELL ARRÓL, HOGY A FENTI SZOLGÁLTATÁSOK  KÖZÜL MELYEKRE TART IGÉNYT.

 

AZ A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ, AKI EGYIDEJŰLEG MIND A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓ, MIND A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ FELTÉTELEINEK MEGFELEL,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

A FOGYASZTÓ A VÉDETTSÉGGEL JÁRÓ JOGAIT CSAK EGY FELHASZNÁLÁSI HELYEN GYAKOROLHATJA.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

A KÉRELEMBEN MEG KELL JELÖLNIE, hogy milyen jogszabályban meghatározott – különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, és az alábbi linkről is letölthető:

https://www.nkmfoldgaz.hu/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Tovabbi-ugyek/Vedendo-fogyasztoi-informaciok

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLY AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT a földgázelosztó felé az alábbiak szerint igazolhatja:

 • a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal, vagy
 • a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság, tény  fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat

       eredeti példányának bemutatásával.

 

 A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ – FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiakkal igazolhatja:

 • a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal, ÉS
 • HA VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, VAGY a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal,
 • HA FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal ÉS a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvánnyal,
 • HA A FÖLDGÁZELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKAPCSOLÁS VAGY A földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét, vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor  a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvánnyal. Ez esetben a 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása esetén értesíteni kell.

1.) A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN – legkésőbb a második fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidőig –  KÉRHET RÉSZLETFIZETÉS, VAGY  FIZETÉSI HALADÉK ALKALMAZÁSÁT,  de csak abban esetben, ha  vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

A RÉSZLETFIZETÉS IDŐTARTAMA NEM LEHET KEVESEBB, mint az igénylést megelőző 12 hónap fogyasztása alapján meghatározott,

 1. 1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,
 2. 1 havi fogyasztást meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,
 3. 3 havi fogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

 

A FIZETÉSI HALADÉK IDŐTARTAMA legfeljebb 30 nap.

A RÉSZLETFIZETÉS, ILLETVE A FIZETÉSI HALADÉK BIZTOSÍTÁSA MELLETT a földgázkereskedőnek fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét is.

A RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY, ILLETVE FIZETÉSI HALADÉK 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan részoruló fogyasztót.

2.) FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ esetében az igényelt szolgáltatást  a nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 30. naptól kell biztosítani.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (Jelen kedvezményre vonatkozóan):
ELŐRE FIZETŐ MÉRŐ: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését.
HÁZTARTÁS: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.