Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. szept. 3., 14:38

A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön bánásmódban és kedvezményben.

 A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg:

 1. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog,
 2. előre fizető mérőhöz való jog.

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN kell részesíteni, mely lehet:

 • havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 • készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,
 • az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, - a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),
 • az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás

Az a lakossági fogyasztó, aki egyidejűleg mind a szociálisan rászoruló fogyasztó, mind a fogyatékkal élő fogyasztó feltételeinek megfelel,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. 

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. szept. 3., 14:38

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65-66. §-a, a 19/2009. (I.30) Kormányrendelet 56-62. §-a 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül  ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint )
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 

 FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓ, AZ A SZEMÉLY, AKI:

 1. vakok személyi járadékában,
 2. fogyatékossági támogatásban részesül,
 3. akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.

HA A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ, VAGY A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ, A FOGYASZTÓ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ SZEMÉLY MÁSIK FELHASZNÁLÁSI HELYRE KÖLTÖZIK, a változást a fogyasztó személyében beállt változásra vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni, és az új felhasználási helyen megkötött szerződés alapján, ha a védelemre továbbra is jogosult és azt igényli, új igénylést kell benyújtani.

Ha az új felhasználási hely a korábbi felhasználási hellyel azonos földgázelosztó működési területén van, a változás-bejelentés alapján a védendő fogyasztót a nyilvántartásból nem kell törölni, hanem az érintett engedélyes a nyilvántartásban a bejelentés szerinti változásokat átvezeti.

A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön bánásmódban és kedvezményben.

 A SZOCIÁLISANSZORULÓ FOGYASZTÓT az alábbi kedvezmények illetik meg:

 1. részletfizetéshez, fizetési haladékhoz való jog,
 2. előre fizető mérőhöz való jog.

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKAT a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN kell részesíteni, mely lehet:

 1. havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 2. készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen,
 3. az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, – a számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (így például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás),
 4. az érintett engedélyes üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők földgázellátásban való részvételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás

Az a lakossági fogyasztó, aki egyidejűleg mind a szociálisan rászoruló fogyasztó, mind a fogyatékkal élő fogyasztó feltételeinek megfelel,  egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra.

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI támogatásban részesülő személyt mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő fogyasztó.

A fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

A KÉRELEMBEN MEG KELL JELÖLNIE, hogy milyen jogszabályban meghatározott – különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, és az alábbi linkről is letölthető:

https://www.nkmfoldgaz.hu/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Tovabbi-ugyek/Vedendo-fogyasztoi-informaciok

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLY AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT a földgázelosztó felé az alábbiak szerint igazolhatja:

 • a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
 • a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító szerv által kiadott, a jogosultság, tény  fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával.

 A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ – FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiakkal igazolhatja:

a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal, ÉS

 • HA VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, VAGY a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal,
 • HA FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal ÉS a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvánnyal,
 • HA A FÖLDGÁZELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKAPCSOLÁS VAGY A földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét, vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor  a 10. számú melléklet C) része szerinti nyomtatvánnyal. Ez esetben a 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a fogyatékkal élő személy vonatkozásában a földgázellátásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása esetén értesíteni kell.

NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNT FELVÉTELT KÖVETŐEN A VÉDENDŐ FOGYASZTÓ KÖTELES MINDEN ÉV MÁRCIUS 31-IG a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás.

A védettséget megalapozó körülmények megváltozása után a lakossági fogyasztó már nem jogosult az őt eddig megillető  kedvezményekre.

ELŐRE FIZETŐ MÉRŐT KELL BIZTOSÍTANI minden olyan szociálisan rászoruló fogyasztó számára, aki ezt igényli.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ FIZETÉSI KÉSEDELEM ESETÉN KÉRHET – RÉSZLETFIZETÉST, VAGY  FIZETÉSI HALADÉKOT, de csak abban esetben, ha  vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott földgáz ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben kiegyenlíti.

SZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ILLETVE FIZETÉSI HALADÉK 12 naptári  hónapon belül egy alkalommal illeti meg a szociálisan rászoruló fogyasztót.

HA A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ a részletfizetési, illetve fizetési haladékra  vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a földgázkereskedő jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására, illetve a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez is kötheti.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája