Pénzbeli szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ

ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. dec. 2., 20:26

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40-44. §-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25-33. §-a.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJ az állandó vagy tartós gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Megállapítása a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL hatáskörébe tartozik.

2021-ben  AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE: 41 335  forint, az EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ 62 005 forint, a KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ 74 405 forint (az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 100, 150 és 180 százaléka).

Az ápolási díjban részesülő személy AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉKOT FIZET, így az ápolási díj folyósításának időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül.

ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A HOZZÁTARTOZÓ, ha állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló
    - súlyosan fogyatékos, vagy
    - 18 év alatti, tartósan beteg
személy otthoni gondozását, ápolását végzi, feltéve, hogy nem áll fenn jogosultság „a gyermekek otthongondozási díja” ellátásra.

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A  HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjhoz előírt feltételek hiányoznak.

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A  HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, 
   a) akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes (a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján E minősítési kategóriába sorolt személy), vagy
   b) annak a 18 évesnél fiatalabb gyermeknek, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják, és kiemelt ápolási szükségletét a szakorvos igazolja.

Az ellátás mellett a hozzátartozó otthonán kívüli keresőtevékenységet korlátozott időben – legfeljebb napi 4 órában – végezhet. Az otthon végzett keresőtevékenység nem esik korlátozás alá.

Ha a jogosult személy az ápolási díjon kívül más rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj bruttó összege a két ellátás különbözete lesz. NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan rendszeres pénzellátásban részesül, melynek összege az ápolási díj összegét meghaladja (részletesen a „Jogosultsági feltételek”  alcímű részben).

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (mint települési támogatás) KERETÉBEN az ápolást végző szülőnek segítség nyújtható, illetve az ápolt gyermek átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha az ápolt gyermek egészségi állapota ezt indokolja, vagy akadályoztatása miatt a szülő az ápolási, gondozási tevékenységet nem tudja ellátni.

Jogosultsági feltételek

HOZZÁTARTOZÓ: házastárs, egyeneságbeli rokon. örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa, elhunyt házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, valamint a nevelőszülővel egy tekintet alá eső személy.

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c)  értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9),
d)  mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

TARTÓSAN BETEG AZ A SZEMÉLY, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

AZ ÁPOLT SZEMÉLY ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETÉT  - vagyis hogy fennáll-e az állandó és tartós ápolási, gondozási igény vagy a fokozott ápolási igény – az ellátás megállapítására irányuló eljárásban az ápolás helyszínén történő vizsgálat alapján szakértő állapítja meg.

A kiemelt ápolási díj jogosultsági feltételét képező kiemelt ápolási szükségletet a komplex minősítés eredményéről szóló – E minősítési kategóriába sorolást tartalmazó - hatósági bizonyítvány igazolja, gyermek esetében a szakorvos igazolja. A kiemelt ápolási szükségletre vonatkozóan az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban nem kell vizsgálatot folytatni.
Kiemelt  ápolási szükségletét igazolja a szakorvos annak a 18 évesnél fiatalabb gyermeknek, aki fogyatékosságából vagy tartós betegségéből, eredően:
- más személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni,
- más személyes segítsége nélkül segédeszköz igénybevételével sem képes lakáson belül közlekedni, és
- más személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

Az ápolást végző személy számára csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg egyidejűleg. Egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ellátás.

A jogosultságot megállapító szerv az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását legalább kétévente felülvizsgálja.

NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ az alábbi esetekben:
    a) A hozzátartozó rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, KIVÉVE a saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági ellátást vagy  a 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdésén alapuló rehabilitációs ellátást, ha ezek  keletkezését megelőző napon  súlyosan fogyatékos személy otthoni gondozása ápolása miatt volt ápolási díjra jogosult, vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és a megelőző húsz éven belül ez a jogosultsága összeszámítva legalább tíz évig fennállt;
    b) a hozzátartozó szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
    c) a hozzátartozó keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja;
    d) AZ ÁPOLT SZEMÉLY két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül;
    e) AZ ÁPOLT SZEMÉLY köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
Kivétel d) és e) alól
- a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg;
- az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg;
- a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

Igénybenyújtás
AZ  ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, az annak részét képező tájékoztató szerinti mellékletekkel. A kérelemnyomtatvány a benyújtás helyén beszerezhető; a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján megtalálható.
A nyomtatvány az alábbi linken letölthető:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/3/20/03000/%C3%A1pol%C3%A1si%20d%C3%ADj%20-%20k%C3%A9relem.pdf
A kérelem benyújtható
- elektronikus úton vagy
- a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál, vagy
- a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, vagy
- a kormányablaknál.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!