Szociális pénzbeli ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi alapösszegű, emelt összegű, kiemelt ápolási díj)

ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi alapösszegű, emelt összegű, kiemelt ápolási díj)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 9., 11:37

AZ ÁPOLÁSI DÍJ A TARTÓSAN GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY OTTHONI ÁPOLÁSÁT ELLÁTÓ NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS.

 

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha

a) súlyosan fogyatékos vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi.

AZ  ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben)  32.600 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 29.340 Ft.

 

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, 
   a) akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 
   b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben) az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 58.680  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 52.812 Ft.

 

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A  NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018.évben)  az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 48.900 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 44.010 Ft.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT. A nyugdíjjárulék mértéke  2018. évben 10 %.

1993. évi III. törvény 40.§ – 44.§-ai,  2011.évi CXCI. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pont bd) alpontja, 82/2013.(XII.29.) EMMI rendelet,  63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25-30.§-ai;  5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet;  az ápolási díj 2018. évi alapösszegéről a 2017. évi C. törvény 65. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ A TARTÓSAN GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY  OTTHONI ÁPOLÁSÁT ELLÁTÓ NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS.

 

HOZZÁTARTOZÓ: ([Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 

 

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULTHOZZÁTARTOZÓ, ha

a) súlyosan fogyatékos vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi.

AZ  ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben)  32.600 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 29.340 Ft.

 

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi:

     a) akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 
     b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet)

 

Kiemelt  az ápolási szükséglete annak a személynek, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően:

 1. más személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni,
 2. más személyes segítsége nélkül segédeszköz igénybevételével sem képes lakáson belül közlekedni, és
 3. más személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018. évben) az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 58.680  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 52.812 Ft.

 

 

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2018.évben)  az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 48.900 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 44.010 Ft.

 

FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYEL AZ A SZEMÉLY AKI MÁSOK SZEMÉLYES SEGÍTSÉGE NÉLKÜL ÖNÁLLÓAN NEM KÉPES

     a) étkezni, vagy 
     b) tisztálkodni, vagy 
     c) öltözködni, vagy 
     d) illemhelyet használni, vagy 
     e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Az ápolási díj havi összege más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.  Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT.

A nyugdíjjárulék mértéke  2018. évben 10 %.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

 

A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem köteles fizetni. 
A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

AZ ÁPOLÁSI DÍJBANSZESÜLŐ SZEMÉLY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg.

ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HATÁROZATLAN IDŐRE KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRAARRA A HOZZÁTARTOZÓ A FELTÉTELEK FENNÁLLÁSÁIG JOGOSULT.

A JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA:

Jogosultságot megállapító szerv az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER FELÜLVIZSGÁLJA, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.

 

 AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELL SZÜNTETNI, HA 

 1. az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 2. az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 3. az ápolt személy meghal,
 4. az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 5. valamely,  jogosultságot kizáró körülmény következik be,
 6. azt az ápolást végző személy kérte,
 7. az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.

 

Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül,  ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

 

Amennyiben az ápolási díjra jogosultság a felülvizsgálati eljárás akadályozása  alapján került megszüntetésre, a döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül ápolási díjra való jogosultsága ismételten nem állapítható meg.

 

AZ ÁPOLT SZEMÉLY HALÁLA ESETÉN  az ellátásra való jogosultságot a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az ápolási díjra való jogosultságot  a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. AZ új lakcímen az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani!

AMENNYIBEN AZ ÁPOLÁSI DÍJ  IRÁNTI KÉRELMET A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

Ha az ápolási díjban részesülő személy az ellátásra való jogosultság megszüntetését kéri, azt  a kérelemben megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

Ha az ápolási díjban részesülő személy az ápolási díjra való jogosultság fennállása alatt az ápolási díj más jogcímen történő megállapítása iránt nyújt be kérelmet, és a kérelem alapján az ápolási díj az új jogcímen megállapítható, a korábbi jogcímen megállapított ellátást az új jogcímen megállapított ellátásra való jogosultság kezdő időpontját megelőző napon meg kell szüntetni.

 

NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, HA AZ ÁPOLT SZEMÉLY :

 1. két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve
 2. köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója.

FENTI SZABÁLY ALÓL KIVÉTEL, HA:

 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg;
 • az óvoda,  a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
 • a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

 

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó abban az esetben sem:

 1. ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét.

KIVÉVE AZ ALÁBBI ESETEKET :

 • ha részére az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén táppénzt folyósítanak
 • ha  – a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével  - saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesül (függetlenül azok összegétől) FELTÉVE, HOGY 1.) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ NAPON súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult,  2) AZ ELLÁTÁSRAVALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJÁT MEGELŐZŐ 20 ÉVEN BELÜL a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 10 évig fennállt .

 

JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ OK AZ IS, HA AZ ÁPOLÓ:

 1. szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója vagy
 2. keresőtevékenységet folytat és munkaideje (az otthon történő munkavégzés kivételével) a napi 4 órát meghaladja.

 

AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYNEK – A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN SEGÍTSÉG NYÚJTHATÓ, illetve – az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha:

 1. az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja
 2. az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban végrehajtási rendelet ) 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL : a háziorvos a) a végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Szükség esetén csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének – a végrehajtási rendelet 6. számú melléklete szerinti – igazolását is.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNYON az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető.

Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁT A FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL KÉRIK, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapotot vizsgálni kell.

 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatát végző személy

 • az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti;
 • a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot fennállásának tényét az ápolás helyszínén végzett vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (így különösen a kórházi zárójelentésre) alapozva állapítja meg, és az erről szóló véleményét – melynek hatálya alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is hatályosnak kell tekinteni – megküldi az ügyben eljáró járási hivatalnak.

 

Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell:

Nagykorú személy esetében a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát a komplex minősítésének eredményéről.

Amennyiben  ápolt személy komplex minősítésének eredményét a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy bizottsági állásfoglalása nem igazolja, a hatóság a rehabilitációs hatóságtól kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését.

 

Magasabb összegű családi pótlékban részesülő kiskorú esetében a –  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására miniszteri rendelet (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet) alapján jogosult szakorvos  - formanyomtatványon kiállított igazolását arról, hogy  az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben vagy fogyatékosságban szenved, és a kiemelt ápolási szükséglete fenn áll. (82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú melléklete)

Az  igazolás érvényességi ideje legfeljebb a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot felülvizsgálatának időpontjáig , ha  az állapot végleges, akkor az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes.

Ha az ápolt személy a 18. életévét betöltötte, de az általa folytatott tanulmányokra tekintettel utána továbbra is magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a kiemelt ápolási díjra való jogosultság  ( az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén) – a tanulmányok folytatására tekintettel folyósított magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama alatt -  újabb igazolás csatolása nélkül is megállapítható az ellátás, illetve a korábban megállapított kiemelt ápolási díj tovább folyósítható.

Csatolni kell még ( ha szükséges)  az oktatási intézmény vezetőjének  a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti  igazolását az oktatási intézményben eltöltött időről.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ  FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

AZ ÁPOLÁSI DIJAT  UTÓLAGMINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELLÁTÁS NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

A NEMGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő,

Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő,

Súlyosan fogyatékos személyt gondozó vagy eltartó közeli hozzátartozó

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: LAKCÍM az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a te

LYOSAN FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes, b) HALLÁSVESZTESÉGE olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) ÉRTELMI AKADÁLYOZOTTSÁGA genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) MOZGÁSSZERVI KÁROSODÁSA, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;   TARTÓSAN BETEG az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak