Pénzbeli szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ

ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. febr. 7., 19:12

Jogszabályok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40-44. §-a,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25-33. §-a,
a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet.

 

ÁPOLÁSI DÍJ illeti meg a súlyosan fogyatékos vagy a 18 év alatti, tartósan beteg hozzátartozó tartós és állandó otthoni ápolását, gondozását végző nagykorú személyt. A kiemelt ápolási díjra fennálló jogosultság az ápolt, gondozott személy tekintetében különbözik, lentebb olvasható.

Az ápolási díj alap-, emelt vagy kiemelt összegű lehet, az ápolási, gondozási szükséglet mértékétől függően.

Az ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ feltétele a tartós és állandó ápolás, gondozás; 2024-ben bruttó 48 405 Ft/hó.

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ állapítható meg a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díjhoz előírt feltételek hiányoznak; 2024-ben bruttó 72 608 Ft/hó.

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ - 2024-ben bruttó 87 128 Ft/hó - állapítható meg, aki olyan személy gondozását, ápolását végzi,
   a) akinek - felnőtt korú személynek - egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes („E” komplex minősítési kategória), vagy
   b) aki után – az arra jogosult részére - a magasabb összegű családi pótlékot a 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják, és a kiemelt ápolási szükségletet a szakorvos igazolta.

Az ápolási díj megállapítása a kérelmező lakcíme (tartózkodási helye) szerinti JÁRÁSI/FŐVÁROSI KERÜLETI HIVATAL hatáskörébe tartozik.

Az ápolási díj folyósításának időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül. Az ellátásból 10% nyugdíjjárulékot vonnak.

Az ápolást, gondozást végző személy számára csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg egyidejűleg.

Az ellátás mellett kereső tevékenység maximum napi 4 órában végezhető. Az otthon végzett kereső tevékenység nem esik korlátozás alá.

Ha a jogosult személy az ápolási díjon kívül más rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj bruttó összege csökken a másik ellátás bruttó összegével.

Az ápolást végző személy részére HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (=települési támogatás) keretében segítség nyújtható, illetőleg az ápolt személy átmenetileg - egybefüggően legfeljebb egy hónapig - ellátható, ha az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, és az ápolást végző személy az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

Jogosultsági feltételek

Az ellátásra a nagykorú hozzátartozó jogosult, a súlyosan fogyatékos személy vagy a 18 év alatti, tartósan beteg személy állandó és tartós ápolására, gondozására tekintettel.
Hozzátartozónak minősülnek: házastárs, egyeneságbeli rokon. örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa, elhunyt házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, valamint a nevelőszülővel egy tekintet alá eső személy.

Súlyosan fogyatékos személynek minősül, akinek
‒  segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes, vagy
hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, vagy
‒  értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9), vagy
‒  mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

Tartósan beteg az a személy, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Az állandó és tartós ápolás, gondozás szükségességét, valamint az emelt összegű ápolási díj feltételét képező fokozott ápolási igényt a hatósági eljárás keretében szakértő állapítja meg, az ápolás helyszínén történő, a kormányrendelet mellékletében felsorolt szempontrendszer szerinti vizsgálat alapján.

A kiemelt ápolási díj megállapítása iránti eljárásban a kiemelt ápolási szükségletet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermek esetében a szakorvos igazolja; helyszíni vizsgálatra ez esetben nem kerül sor. A kiemelt ápolási szükséglet akkor igazolható, ha a gyermek fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően
- személyes segítség nélkül nem képes az illemhelyet használni, vagy
- személyes segítség nélkül segédeszköz igénybevételével sem képes lakáson belül közlekedni, és
- személyes segítség nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

A kiemelt ápolási szükségletet a felnőtt korú ápolt esetében a komplex minősítést – „E” minősítési kategóriába sorolást - tartalmazó hatósági bizonyítvány igazolja.

Nem állapítható meg jogosultság az ápolási díjra az alábbi esetekben:
    a) A súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermekre tekintettel jogosultság áll fenn a gyermekek otthongondozási díjára.
    b) A kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, kivéve a saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági ellátást vagy  a 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdésén alapuló rehabilitációs ellátást, ha ezek  keletkezését megelőző napon  súlyosan fogyatékos személy otthoni ápolása, gondozása miatt volt ápolási díjra jogosult vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és ez a jogosultsága a megelőző húsz éven belül (összeszámítva) legalább tíz évig fennállt.
    c) A kérelmező szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója.
    d) A kérelmező keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi négy órát meghaladja.
    e) Az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül.
    f) Az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
Kivétel e) és f) alól
    - A köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg.
    - Az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg.
    - A köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

A jogosultságot megállapító szerv az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását legalább kétévente felülvizsgálja.

Igénybenyújtás
A kérelmet az e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatvány a kormányzati portálokon (http://kormány.hu és a http://csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon), továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapjain közzétételre kerültek. A papír alapú nyomtatvány beszerezhető valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.
A kérelemnyomtatványon kérelmezett ellátásként több jogcím – alap-, emelt összegű, kiemelt ápolási díj - is megjelölhető.
A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatvány tájékoztatójában felsorolt dokumentumokat (háziorvosi, szakorvosi, intézményi igazolás stb.).
A kérelem benyújtható
- a kérelmező lakcíme, tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy
- a kérelmező lakcíme, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy
- a kormányablaknál, vagy
- elektronikus űrlapon elektronikus úton.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!