Szociális pénzbeli ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi alapösszegű, emelt összegű, kiemelt ápolási díj)

ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi alapösszegű, emelt összegű, kiemelt ápolási díj)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 13., 15:10

AZ ÁPOLÁSI DÍJ A TARTÓSAN GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY OTTHONI ÁPOLÁSÁT ELLÁTÓ NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS.

 

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha

a) súlyosan fogyatékos vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2017.évben) 31.000 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 27.900 Ft.

 

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTÓZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, 
a) akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 
b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 55.800  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 50.220 Ft.

 

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 47.250 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 42.525 Ft.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT.

A nyugdíjjárulék mértéke  2017. évben 10 %.

1993. évi III. törvény 40.§ -44.§-ai,  2011.évi CXCI. törvény 3.§(2) bekezdés b) pont bd) alpontja, 82/2013.(XII.29.) EMMI rendelet,  63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 25-30.§-ai; az ápolási díj 2017. évi alapösszegéről a 2016 évi XC. törvény 64. § (2) bekezdés b)pontja rendelkezik

AZ ÁPOLÁSI DÍJ A TARTÓSAN GONDOZÁSRA SZORULÓ SZEMÉLY OTTHONI ÁPOLÁSÁT ELLÁTÓ NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS.

 

AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA EGYIDEJŰLEG CSAK EGY ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÁLLAPÍTHATÓ MEG, ÉS  EGY ÁPOLT SZEMÉLYRE TEKINTETTEL CSAK EGY ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA ÁLLAPÍTHATÓ MEG ÁPOLÁSI DÍJ.

 

ALAPÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha

a) súlyosan fogyatékos vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását, gondozását végzi.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE (2017.évben) 31.000 Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 27.900 Ft.

 

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTÓZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, 
a) akinek – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján – rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes 
b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 180 %-a, 55.800  Ft. NETTÓ ÖSSZEG: 50.220 Ft.

 

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 150 %-a, 47.250 forint. NETTÓ ÖSSZEG: 42.525 Ft.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI ÖSSZEGE MÁS RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ JOGOSULT ESETÉN az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.  Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

 

FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYEL AZ A SZEMÉLY AKISOK SZEMÉLYES SEGÍTSÉGE NÉLKÜL ÖNÁLLÓAN NEMPES 
a) étkezni, vagy 
b) tisztálkodni, vagy 
c) öltözködni, vagy 
d) illemhelyet használni, vagy 
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJBANSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT.

 • A nyugdíjjárulék mértéke  2017. évben 10 %.

A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. 
A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ HATÁROZATLAN IDŐRE KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA, ARRA A HOZZÁTARTOZÓ A FELTÉTELEK FENNÁLLÁSÁIG JOGOSULT.

JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLAT:

Jogosultságot megállapító szerv az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER FELÜLVIZSGÁLJA, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.

 

AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELL SZÜNTETNI, HA 

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) valamely,  jogosultságot kizáró körülmény következik be,

f) azt az ápolást végző személy kérte,

g) az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza.

AMENNYIBEN AZ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULTSÁG A g) PONT ALAPJÁN KERÜLT MEGSZÜNTETÉSRE, a döntés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

 

NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, HA AZ ÁPOLT SZEMÉLY :

 1. két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve
 2. köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója.

A FENTI SZABÁLY ALÓL KIVÉTEL, HA

 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg;
 • 2.) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 3.) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

 

NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ ABBAN AZ ESETBEN SEM, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét.

KIVÉVE AZ ALÁBBI ESETEKET :

 • ha részére az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén táppénzt folyósítanak
 • ha saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesül (függetlenül azok összegétől) FELTÉVE, HOGY 1.) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ NAPON súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult,  2) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJÁT MEGELŐZŐ 20 ÉVEN BELÜL a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 10 évig fennállt .

 

JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ OK AZ IS, HA AZ ÁPOLÓ

 • szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója vagy
 • keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

 

AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYNEK – A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN SEGÍTSÉG NYÚJTHATÓ, illetve – az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha

 1. az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja
 2. az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban végrehajtási rendelet ) 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: a háziorvos a) a végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Szükség esetén csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének – a végrehajtási rendelet 6. számú melléklete szerinti – igazolását is.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNYON az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető.

HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁT A FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL KÉRIK, a járási hivatal a feltételek fennállásáról a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye alapján dönt. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz évet.

 

HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁT KIEMELT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL KÉRIK, AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

 1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy
 2. a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló – 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú mellékletét képező, a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló igazolást, valamint szükség esetén
 3. az oktatási intézmény vezetőjének  a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti  igazolását az oktatási intézményben eltöltött időről.

AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ AZ A) PONTBAN MEGJELÖLT IRATTAL NEM RENDELKEZIK, kérheti ápolt személy komplex minősítésének elvégzését.

AZ ÁPOLÁSI DÍJ  FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

AZ ÁPOLÁSI DIJAT  UTÓLAG, MINDENNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELLÁTÁS NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az ápolási díjra való jogosultságot  a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AMENNYIBEN AZ ÁPOLÁSI DÍJ  IRÁNTIRELMET A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

HA AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG FENNÁLLÁSA ALATT AZ ÁPOLÁSI DÍJ MÁS JOGCÍMEN TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT NYÚJT BE KÉRELMET, és a kérelem alapján az ápolási díj az új jogcímen megállapítható, a korábbi jogcímen megállapított ellátást az új jogcímen megállapított ellátásra való jogosultság kezdő időpontját megelőző napon meg kell szüntetni.

AZ ÁPOLT SZEMÉLY HALÁLA ESETÉN AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT A HALÁL IDŐPONTJÁT KÖVETŐ MÁSODIKNAP UTOLSÓ NAPJÁVAL KELL MEGSZÜNTETNI.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz fordulhat.

 A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPONBELÜL – amely a megtámadott döntést hozta.

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított HARMINC NAPON BELÜL jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő,

Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő,

Súlyosan fogyatékos személyt gondozó vagy eltartó közeli hozzátartozó

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;;

LYOSAN FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes, b) HALLÁSVESZTESÉGE olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) ÉRTELMI AKADÁLYOZOTTSÁGA genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) MOZGÁSSZERVI KÁROSODÁSA, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

TARTÓSAN BETEG az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A HÁZIORVOS AZ ( végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti) IGAZOLÁST AZ ALÁBB FELSOROLTAK ALAPJÁN ADJA KI: a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye, b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, illetve d) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

AZ ÁPOLÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSÉNEK MINŐSÜL HA: az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak