Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - víziközmű

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - víziközmű

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 28., 12:06

A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ TULAJDONSÁGUK ALAPJÁN SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT, A RÉSZLETEZŐ RÉSZBEN ISMERTETETT  KEDVEZMÉNYBEN.

A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓ különösen az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:

 1. részletfizetés,
 2. fizetési haladék.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓ különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódra jogosult.

A FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál,  a megfelelő, részletező részben ismertetett  igazolás bemutatásával. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

AZ A FELHASZNÁLÓ, AKI A FOGYATÉKKAL ÉLŐ ÉS A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSÁBAN EGYIDEJŰLEG SZEREPEL, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A-58/D §-a, 61/A §-a,  az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/A-88/E §-a szabályozza az ellátást.

AZ ALÁBBIAK SZERINT  VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓKNAK MINŐSÍTETT SZEMÉLYEK (szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő fogyasztók)  – feltéve, hogy a szolgáltatónál nyilvántartásba vetették magukat  -   az” ellátás megnevezése” részben ismertettek szerint RÉSZESÜLHETNEK A VÍZIKÖZMŰ  SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTTA KEDVEZMÉNYEKBEN, ILLETVE, FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESETÉBEN , KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBAN.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A TERMÉSZETES SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül  ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint )
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. nevelőszülő,  aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 
 9. gyermekek otthongondozási díjában részesül (az 1993. évi III. törvény 38-39/C. §-a szerint.

 FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓNAK AZT A SZEMÉLYT KELL TEKINTENIAKI:

 1. vakok személyi járadékában,
 2. fogyatékossági támogatásban részesül,
 3. akinek (vagy a vele közös háztartásban élő személynek) az  életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése közvetlenül veszélyezteti. (Ebben az esetben a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékkal élő személyre tekintettel a fogyatékkal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét.)

 

A VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBAN VAGY FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLYT, MINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓT NEM KELL SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEINEK MEGFELELŐ, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDBANSZESÍTENI, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó.

EGYÉB JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS:

 • A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓ KÖTELES a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül bejelenteni a  víziközmű-szolgáltatónál. (A szolgáltató a bejelentést követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezeti, vagy  a védendő felhasználót a nyilvántartásból törli.)
 • A NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELT KÖVETŐEN a védendő felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.
 • A HATÁROZOTT IDŐRE MEGÁLLAPÍTOTTDETTSÉG ESETÉN a védendő felhasználó a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, illetve a védettség lejáratának évében mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól.
 • AZ A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓ, akinek a nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.

1.) A SZOCIÁLISANSZORULÓ FELHASZNÁLÓ az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:

 • részletfizetés,
 • fizetési haladék

 

A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZOCIÁLISANSZORULÓ FELHASZNÁLÓ ESETÉBEN:

 • SZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY ÉS FIZETÉSI HALADÉK CSAK OLYAN SZOCIÁLISANSZORULÓ FELHASZNÁLÓT ILLET MEG, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a vízközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.
 • HA A SZOCIÁLISANSZORULÓ FELHASZNÁLÓ A RÉSZLETFIZETÉSI, ILLETVE FIZETÉSI HALADÉKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT MEGSZEGi, a víziközmű-szolgáltató a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

 

2.) A  VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBAN illetve A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ, FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓ a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódra jogosult, az alábbiak szerint:

 1. havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 2. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 3. a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
 4. az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓNAK A NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTIRELEMBEN NYILATKOZNIA KELL ARRÓL, HOGY A FENTI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜL MELYIKRE TART IGÉNYT.

AZ A FELHASZNÁLÓ, AKI A FOGYATÉKKAL ÉLŐ ÉS A SZOCIÁLISANSZORULÓ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSÁBAN EGYIDEJŰLEG SZEREPEL, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

A KÉRELEMBEN MEG KELL JELÖLNIE, hogy milyen jogszabályban meghatározott – különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, vagy letölthető a szolgáltató honlapjáról. A Fővárosi Vízművek esetében az alábbi linkről:

http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/fovizmeros_bekotesi_fogyasztok/vedendo_felhasznalok

 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLY AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT a vízközmű-szolgáltató  felé az alábbiak szerint igazolhatja (az eredeti példány bemutatásával) :

 • az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, VAGY
 • a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat.

 

LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ – FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiakkal igazolhatja:

 • az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal, ÉS
 • HA VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, VAGY a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával;
 • HA FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) és C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány bemutatásával,
 • HA a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét, vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor  a 10. számú melléklet C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával.  Ez esetben a 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatási üzemszünet esetén értesíteni kell.

1)  A SZOCIÁLISANSZORULÓ 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását.

A RÉSZLETFIZETÉS IDŐTARTAMA NEM LEHET KEVESEBB, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított

 1. 1 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén KÉT HÓNAP
 2. 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén ÖT HÓNAP
 3. 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén HATNAP.

 

A FIZETÉSI HALADÉK IDŐTARTAMA legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap.

ZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS ESETÉN, a korábbi víziközmű-szolgáltató köteles igazolást adni a szociálisan rászoruló felhasználónak arról, hogy a váltást megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és a megállapodást teljesítette-e.

 

2) FOGYATÉKKAL ÉLŐ ESETÉBEN Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdeni.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (Jelen kedvezményre vonatkozóan) :
HÁZTARTÁS: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;