Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - víziközmű

VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - víziközmű

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:29
A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK A VÉDELEMRE JOGOSÍTÓ TULAJDONSÁGUK ALAPJÁN SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓKÉNT RÉSZESÜLHETNEK A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT, KEDVEZMÉNYBEN. A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓ az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult: a) részletfizetés, b) fizetési haladék A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓ a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódra jogosult. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓNAK A KÉRELEMBEN NYILATKOZNIA KELL ARRÓL, hogy mely különleges bánásmódra tart igényt. AZ A FELHASZNÁLÓ, AKI A FOGYATÉKKAL ÉLŐ ÉS A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁSÁBAN EGYIDEJŰLEG SZEREPEL, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A-58/D §-a, 61/A §-a,  az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/A-88/E §-a.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓNAK AZT A SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 1. időskorúak járadékában részesül (az 1993. évi III. törvény 32/B. §-a szerint),
 2. aktív korúak ellátására jogosult (az 1993. évi III. törvény 33. §-a szerint),
 3. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül  ( az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint )
 4. ápolási díjban részesül (az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a szerint),
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ( az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a szerint),
 6. otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül (az 1997. évi XXXI. törvény 25. §-a szerint),
 7. NEVELŐSZÜLŐ, HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐ aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket (az 1997. évi XXXI. törvény 54. §-a szerint),
 8. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll. 

 FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓNAK AZT A SZEMÉLYT KELL TEKINTENI, AKI:

 1. vakok személyi járadékában,
 2. fogyatékossági támogatásban részesül,
 3. akinek életét vagy egészségét a a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése közvetlenül veszélyezteti.

A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékkal élő felhasználó.

A védendő felhasználók a védelemre jogosító tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóként részesülhetnek a víziközmű-szolgáltató által nyújtott, kedvezményben.

 

A szociálisan rászoruló felhasználó az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:

 1. részletfizetés,
 2. fizetési haladék

A fogyatékkal élő felhasználó a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeinek megfelelő, különleges bánásmódra jogosult:

A fogyatékkal élő felhasználónak a kérelemben nyilatkoznia kell arról, mely különleges bánásmódra tart igényt.

Az a felhasználó, aki a fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg szerepel, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

FOGYASZTÓNAK A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ nyilvántartásba kell vetetnie magát a szolgáltatónál. A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL A FOGYASZTÓ KÉRELMÉRE TÖRTÉNIK.

A KÉRELEMBEN MEG KELL JELÖLNIE, hogy milyen jogszabályban meghatározott – különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart igényt.

A kérelem és a tájékoztató beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, vagy letölthető a szolgáltató honlapjáról. A Fővárosi Vízművek esetében az alábbi linkről:

http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/fovizmeros_bekotesi_fogyasztok/vedendo_felhasznalok

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLY AZ IGÉNYJOGOSULTSÁGÁT a vízközmű-szolgáltató  felé az alábbiak szerint igazolhatja:

 • az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
 • a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat
 • eredeti példányának bemutatásával.

 

 A LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ – FOGYATÉKKAL ÉLŐ FOGYASZTÓKÉNT – a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát az alábbiakkal igazolhatja:

az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvánnyal, ÉS

 • HA VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, VAGY a 10. számú melléklet B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával,
 • HA FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL, akkor a juttatást megállapító vagy e juttatást folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a 10. számú melléklet B) és C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány bemutatásával,
 • HA A víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét, vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, akkor  a 10. számú melléklet C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával.  Ez esetben a 10. számú melléklet C) része szerint kiállított igazolásnak tartalmaznia kell azon értesítendő személy elérhetőségét, akit a közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatási üzemszünet esetén értesíteni kell.

A nyilvántartásba történő felvételt követően a védendő felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.

A határozott időre megállapított védettség esetén a védendő felhasználó a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, illetve a védettség lejáratának évében mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól.

Az a fogyatékkal élő felhasználó, akinek a nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.

SZOCIÁLISANSZORULÓ ESETÉBEN:

 

A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását.

 

Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a vízközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.

 

Ha a szociálisan rászoruló felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a víziközmű-szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására.

Víziközmű-szolgáltató váltás esetén, a korábbi víziközmű-szolgáltató köteles igazolást adni a szociálisan rászoruló felhasználónak arról, hogy a váltást megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és a megállapodást teljesítette-e.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ ESETÉBEN:

A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt megillető különleges bánásmód:

 1. havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 2. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 3. a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
 4. az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

A lakossági felhasználónak a fogyatékkal élő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben nyilatkoznia kell arról,  hogy a felsorolt szolgáltatások közül melyekre tart igényt.

 Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdeni.

Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája