Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓ - víziközmű -ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 22., 18:10

Jogszabályok:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A-58/D. §-a, 61/A. §-a, valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/A-88/E. §-a

Védendő felhasználó: természetes személy, aki a jogszabályban meghatározott szociális helyzete vagy fogyatékossága alapján a víziközmű-szolgáltatásban (= a közműves ivóvízellátási és közműves szennyvízelvezetési szolgáltatásban) megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓ a díjfizetés elmaradása esetén lehetőséget kap tartozásának részletfizetéssel vagy fizetési haladékkal történő rendezésére. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓ a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetés módjával kapcsolatosan élhet különleges lehetőségekkel.
Ha a felhasználó egyaránt minősül szociálisan rászorulónak és fogyatékkal élő felhasználónak, mindkét felhasználói kör kedvezményeire jogosult lehet.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FELHASZNÁLÓNAK minősül, aki ő maga vagy a háztartásában élő személy
> időskorúak járadékában részesül;
> aktív korúak ellátásában részesül;
> lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásaihoz települési támogatásban részesül;
> ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül;
> rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
> otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 évig);
 > nevelőszülő, aki a gyermeket saját háztartásában neveli;
> a 2018. évi CIII. törvény szerinti lakásbérlő.
A szociálisan rászoruló felhasználó kedvezményei:
̶ részletfizetési lehetőség a tartozás nagyságától függően 2, 5 vagy 6 hónapra;
̶ fizetési halasztás legfeljebb 60 napra, különös méltánylást érdemlő esetben 90 napra.
Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét az elírt határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.
Ha a szociálisan rászoruló felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a víziközmű-szolgáltató jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELHASZNÁLÓNAK minősül az a felhasználó,
> aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, feltéve hogy nincs a háztartásban olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élő felhasználónak
> akinek (vagy a vele közös háztartásban élő személynek) a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése  életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti,
A fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő felhasználók által igénybe vehető különleges bánásmódok: 
̶ havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználás helyén,
̶ készpénzben történő fizetés lehetősége a felhasználás helyén,
̶ ̶a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás),
̶ víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékkal élők számára az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

A védendő felhasználó jogosultságai csak egy felhasználási helyen gyakorolhatók.

Igénybenyújtás
A kedvezmények igénybevételének feltétele a felhasználó védendő felhasználóként történő nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a szociális rászorultságot, illetve a fogyatékosságot igazolni szükséges. A kérelem nyomtatvány a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján beszerezhető.
A kérelemben meg kell jelölni az igényelt kedvezményt vagy bánásmódot. A víziközmű-szolgáltatás kiesése által veszélyeztetett, fogyatékkal élő esetében az üzemszünetről értesítendő személyt meg kell jelölni.
Részletfizetés, fizetési halasztás 12 naptári hónaponként csak egyszer kérhető.
Ha a felhasználó új lakcímre költözik, a változást be kell jelenteni, és új kérelmet kell benyújtani.

 

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!