Pénzbeli szociális ellátások – TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 10:08

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSÁRA JOGOSULT AZ A SZÜLŐ,

 • akinek az ÖREGSÉGI NYUGDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT megállapították, HA
 • azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják (ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását), ÖSSZESZÁMÍTVA LEGALÁBB 20 ÉVEN ÁT saját háztartásában ápolta, gondozta a) súlyosan fogyatékos, illetve b) tartósan beteg gyermekét  ÉS
 • EZALATT AZ IDŐSZAK ALATT  a) legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy b) a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE  HAVI 50 000 Ft.

 A TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

 • nem minősül nyugellátásnak
 • azon személyek is jogosultak az ellátásra, akik részére a nyugellátás mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

 

A TÁMOGATÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HATODIK HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG, ÉS A JOGOSULTSÁG KEZDŐ HÓNAPJÁRA TEKINTETTEL IS TELJES ÖSSZEGBEN JÁR.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

Az 1993.évi III. törvény  44/A §-a, a 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény.

A TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA A KÜLÖNÖS MÉLTÁNYLÁST ÉRDEMLŐ SZEMÉLYES ÉLETHELYZETRE FIGYELEMMEL NYÚJTHATÓ PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE  HAVI 50 000 Ft.

 A TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

 • nem minősül nyugellátásnak
 • azon személyek is jogosultak az ellátásra, akik részére a nyugellátás mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

 

A TÁMOGATÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HATODIKNAP ELSŐ NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG, ÉS A JOGOSULTSÁG KEZDŐ HÓNAPJÁRA TEKINTETTEL IS TELJES ÖSSZEGBEN JÁR.

TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSÁRA JOGOSULT AZ A SZÜLŐ,

 • akinek az ÖREGSÉGI NYUGDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT megállapították, HA
 • azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják (ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását), ÖSSZESZÁMÍTVA LEGALÁBB 20 ÉVEN ÁT saját háztartásában ápolta, gondozta a) súlyosan fogyatékos, illetve b) tartósan beteg gyermekét  ÉS
 • EZALATT AZ IDŐSZAK ALATT  a) legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy b) a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

 

A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK A FENTIEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ IGAZOLNI KELL, HOGY 

 1. a kérelmező által ápolt, gondozott gyermek a jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt súlyosan fogyatékosnak vagy  tartósan betegnek minősült ÉS 
 2. a kérelmező a jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

 

JELEN ELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL

I.) SÚLYOS FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, AKI

 1. segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,
 2. hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 3. értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9),
 4. mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes;

 

II.) TARTÓS BETEG AZ A SZEMÉLY  AKI  egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv jár el.

 A nyomtatvány letölthető  : https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapról ( a További nyomtatványok menü pont alatt )

Az IGÉNYBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 • A támogatás iránti igényt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani az  célra rendszeresített, és a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon.
 • Benyújtható továbbá  a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányablak, vagy járási (kerületi) hivatal ügyfélszolgálatán is.
 • Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja folyósításra kerül.

 A támogatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.