Pénzbeli szociális ellátások – TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 26., 16:46

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A §-a, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet.

 

Tartós ápolást végzők időskori támogatása illeti meg azt a szülőt, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően öregségi nyugdíját megállapítják - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását - összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ez alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.
A támogatás nem minősül nyugellátásnak.

ÖSSZEGE: havi 50 000 forint.

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, és a jogosultság kezdő hónapjára  is teljes összegben jár.

Jogosultsági feltételek

A 20 éves ápolási, gondozási időtartam lehet folyamatos, de lehet rövidebb időtartamok összeszámításából adódó is. A 20 év ápolási időbe több gyermek ápolásának, gondozásának időtartama beszámítható, feltéve, hogy ezek nem egymást átfedő időszakok.
A jogosultsági feltételek meglétét igazolni szükséges.
   - A 20 év ápolási idő bizonyítására alkalmas, ha a szülő számára megállapításra került gyermekek otthongondozási díja (GYOD), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj, emelt összegű ápolási díj vagy kiemelt ápolási díj, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított gyermekgondozási segély, vagy gyermekgondozást segítő ellátás (GYES). A felsorolt ellátásban való részesülés nem feltétele a támogatásnak, a beteg gyermek otthoni ápolása más módon is bizonyítható.
   - Arra az ápolási időtartamra vonatkozóan, amikor az igénylő nem részesült a fenti ellátásokban, bizonyítania kell, hogy az általa ápolt, gondozott gyermeke súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősült és ezen időszakban legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

A támogatást nem zárja ki, hogy a támogatásra jogosult szülő nyugellátása mellett gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban is részesül, de ezen ellátások összege a tartós ápolást végzők időskori támogatásának összegével csökkenni fog.

Igénybenyújtás

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes, általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv – a vármegyei (fővárosi) kormányhivatal - jár el.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az annak megfelelő tartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani
   - elektronikusan, vagy
   - személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, vagy
   - postai úton az illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Folyósítás
A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíját folyósítják.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Megjegyzés
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS az a személy, aki
   - segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
   - hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
   - értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9),
   - mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

TARTÓSAN BETEG az a személy, aki  egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!