Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2021. márc. 21., 09:25

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33-34. §-a, 37-37/B. §-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15-19. §-a.

 

Az AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK 2 típusa:
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Az EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA egészségkárosodott személy, valamint olyan 14 éven aluli gyermeket nevelő személy lehet jogosult, aki a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudja biztosítani, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat, és vagyona nincs.
Megállapítása a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL hatáskörébe tartozik.

Az ELLÁTÁS ÖSSZEGE attól függ, hogy a jogosult személy egyedül vagy családban élő, rendelkezik-e jövedelemmel, részesül-e másik családtag foglalkozatást helyettesítő támogatásban.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege:
   - egyedülélő személy esetében 27.075 Ft
   - jövedelemmel rendelkező, egyedül élő személy esetében a 27.075 Ft és a jogosult jövedelmének a különbözete;
   - családban élő személy esetében a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 49 163 Ft-ot, a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-át. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez (családtagokhoz) tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.
   - Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult személy családtagja foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a 26.363 Ft-ot (a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét).

A EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉSGYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDEJE ALATT JOGOSULT:
   - közgyógyellátásra, továbbá
   - egészségügyi szolgáltatásra, továbbá
   - a helyi személyszállításban utazási kedvezményre.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Jogosultsági feltételek
EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYNEK  MINŐSÜL a támogatás szempontjából az a személy,
   - akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy munkaképességét legalább 67% -ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
   - a vakok személyi járadékában részesül, vagy
   - fogyatékossági támogatásban részesül.
Az egészségi állapotot az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja, ha érvényes és hatályos szakvélemény vagy határozat nem áll rendelkezésre.
A 14 ÉVEN ALULI KISKORÚ GYERMEKET NEVELŐ SZEMÉLY AKKOR JOGOSULT TÁMOGATÁSRA, ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, FELTÉVE, HOGY a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban.
MINDKÉT JOGOSULTI KÖRRE VONATKOZIK:
- AKTIV KORÚ: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;
- A CSALÁD MEGÉLHETÉSE akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, és vagyona nincs.
- NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG A TÁMOGATÁS, ha a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja 25.650 Ft-ot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át), vagy a családnak vagyona van. (Vagyon meghatározása a Megjegyzés alcím alatt.)
- NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG A TÁMOGATÁS annak a személynek, aki keresőtevékenységet végez, vagy köznevelési vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat. Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.
- NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG A TÁMOGATÁS annak a személynek, aki a következő ellátások valamelyikében részesül: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás a gyermek fél éves koráig, álláskeresési ellátás, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás.
Az ellátásra való jogosultság fennállását – a jogosultságot megállapító szerv – KÉT ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER FELÜLVIZSGÁLJA.

Igénybenyujtás
AZ ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, az annak részét képező tájékoztató szerinti mellékletekkel együtt
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
   - a kormányablaknál.
A kérelemnyomtatvány a benyújtás helyén beszerezhető, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján megtalálható. Letölthető az alábbi linken:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/3f/73000/Akt%C3%ADv%20kor%C3%BAak%20ell%C3%A1t%C3%A1sa%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem.pdf#!DocumentBrowse

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; KORHATÁRRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.
FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,  d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 
VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az ingatlan és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog, melyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!