Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. júl. 15., 17:56

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33-34. §-a, 37-37/B. §-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15-19. §-a.

Az AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK két típusa:
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Az EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA jogosult személyek lehetnek
   1. egészségkárosodott személyek vagy
   2. 14 éven aluli gyermeket nevelő személyek,
mindkét esetben akkor, ha megélhetésük más módon nem biztosított, kereső tevékenységet nem folytatnak, vagyonuk nincsen. (Részletesen lentebb!)

A jogosultság megállapítása a lakhely szerint illetékes járási, fővárosi kerületi hivatal hatáskörébe tartozik.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE havi 27 075 Ft; ha a jogosultnak van jövedelme,  akkor a 27 075 Ft jövedelmet meghaladó része.  
A támogatás összege családban élő személy esetében a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem több, mint 59 850 Ft. (37 050 forint a kapható legmagasabb összeg, ha van a családban olyan személy, aki foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesül.)

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra egy családban csak egy személy jogosult egyidejűleg.

Jogosultsági feltételek - az 1.) vagy a 2.) és a  3.) pont alatt felsoroltak:
1.) EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYKÉNT JOGOSULT a támogatásra,
   - akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
   - a vakok személyi járadékában részesül, vagy
   - fogyatékossági támogatásban részesül.
Az egészségi állapotot az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja, ha érvényes és hatályos szakvélemény vagy határozat nem áll rendelkezésre.
2.) A 14 ÉVEN ALULI  GYERMEKET NEVELŐ SZEMÉLYKÉNT jogosult támogatásra, aki a gyermek ellátását napközbeni ellátást adó intézményben, nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudja biztosítani, feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban.
3.) MINDKÉT JOGOSULTI KÖRRE vonatkozó feltételek:
- A kérelmező aktív korú.
- A kérelmező, illetőleg a kérelmező családjának megélhetése  nem biztosított, mert az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 90%-át, azaz a 25 650 Ft-ot, és vagyona nincs. („Fogyasztási egység” értelmezése a Megjegyzés részben.) Nagykorú (18 évesnél idősebb) kérelmező esetén a szülők jövedelme a jogosultság fennállásában nem játszik szerepet.
Nem állapítható meg a támogatás annak, aki keresőtevékenységet végez, vagy köznevelési vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat. Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.
Nem állapítható meg a támogatás annak sem, aki gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves koráig.

Az ellátásra való jogosultság fennállását – a jogosultságot megállapító szerv – két évente legalább egyszer felülvizsgálja.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kapcsolata más ellátásokkal; járulékos kedvezmények
Rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, álláskeresési ellátás, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás mellett egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nem állapítható meg.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy egyszersmind jogosult:
   - KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA, továbbá
   - EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA (járulékfizetés nélkül), továbbá
   - UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE a helyi személyszállításban.

Igénybenyújtás
Az ellátás  megállapítása iránti kérelmet e célra rendszeresített kérelem-nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, az annak részét képező tájékoztató szerinti mellékletekkel együtt
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál vagy
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy
   - a kormányablaknál.
A kérelemnyomtatvány és az annak mellékletét képező vagyonnyilatkozat űrlapja a benyújtás helyén vagy a kormányablakokban beszerezhető, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapján megtalálható.
https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/192
A nyomtatvány részét képező tájékoztató tartalmazza a csatolandó iratokat (jövedelem igazolás, állami foglalkoztatási szerv igazolása stb.).
Lakcím változás esetén, ha az illetékesség is változik, a támogatás iránti kérelmet újra be kell nyújtani

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

AKTIV KORÚ a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

CSALÁD: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
       Közeli hozzátartozók:
       >a házastárs, az élettárs;
       >a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti és örökbe fogadott gyermek, mostoha- és nevelt gyermek; 
       >korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma:
       a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
       b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
       c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
       d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
       e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
! Az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

CSALÁDI JÖVEDELEMHATÁR: a család fogyasztási egységeihez (családtagokhoz) tartozó arányszámok összege szorozva a szociális vetítési alap 95 százalékával (27 075 forinttal).

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az ingatlan és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog, melyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!