Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 26., 18:22

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33-34. §-a, 37-37/B. §-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15-19. §-a.

Az AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK 2 típusa:
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Az EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA jogosult személyeket a törvény két csoportra bontja. Jogosult lehet a támogatásra – a lentebb részletezett körülmények esetén – az egészségkárosodott személy (1), valamint a 14 éven aluli gyermeket nevelő személy (2), feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat, és vagyona nincs.
A jogosultság megállapítása a kérelmező lakhelye szerint illetékes JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL hatáskörébe tartozik.

Az ELLÁTÁS ÖSSZEGE attól függ, hogy a jogosult személy egyedül vagy családban élőnek minősül, egyedülálló vagy sem, rendelkezik-e jövedelemmel ő vagy a családja, részesül-e másik családtag foglalkozatást helyettesítő támogatásban.
HAVI ÖSSZEGE (2022. január 1-jétől):
   - egyedülálló, egyedülélő személy esetében 27 075 Ft;
   - jövedelemmel rendelkező, egyedülálló személy esetében a 27 075 Ft és a jogosult jövedelmének a különbözete;
   - családban élő személy esetében a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete – legmagasabb összege 59 850 Ft;
   - foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy családtagja esetében legmagasabb összege: 37 050 Ft.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez (családtagokhoz) tartozó arányszámok összegének és a szociális vetítési alap 95%-ának (=27 075 Ft) szorzatával.
A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDEJE ALATT JOGOSULT:
   - közgyógyellátásra, továbbá
   - egészségügyi szolgáltatásra, továbbá
   - utazási kedvezményre a helyi személyszállításban .

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Jogosultsági feltételek (két jogosulti kör)
1. EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYKÉNT jogosult a támogatásra,
   - akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy munkaképességét legalább 67% -ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
   - a vakok személyi járadékában részesül, vagy
   - fogyatékossági támogatásban részesül.
Az egészségi állapotot az eljáró hatóság szakkérdésként vizsgálja, ha érvényes és hatályos szakvélemény vagy határozat nem áll rendelkezésre.
2. A 14 ÉVEN ALULI  GYERMEKET NEVELŐ SZEMÉLYKÉNT jogosult támogatásra, aki a gyermek ellátását napközbeni ellátást adó intézményben, nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban.
MINDKÉT JOGOSULTI KÖRRE vonatkozó feltételek:
- A kérelmező aktív korú, vagyis a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.
- A kérelmező, illetőleg a kérelmező családjának megélhetése  nem biztosított, mert az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 90%-át, azaz a 25 650 Ft-ot, és vagyona nincs.
- Nem állapítható meg a támogatás annak, aki keresőtevékenységet végez, vagy köznevelési vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat. Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez.
- Nem állapítható meg a támogatás annak, aki a következő ellátások valamelyikében részesül: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, álláskeresési ellátás, felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás.
- Nem állapítható meg a támogatás annak, aki gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves koráig.
Az ellátásra való jogosultság fennállását – a jogosultságot megállapító szerv – két évente legalább egyszer felülvizsgálja.

Igénybenyújtás
AZ ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, az annak részét képező tájékoztató szerinti mellékletekkel együtt
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál vagy
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy
   - a kormányablaknál.
A kérelemnyomtatvány a benyújtás helyén beszerezhető, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapján megtalálható. Letölthető az alábbi linken:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/3f/73000/Akt%C3%ADv%20kor%C3%BAak%20ell%C3%A1t%C3%A1sa%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem.pdf#!DocumentBrowse

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

AKTIV KORÚ a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozók:
>a házastárs, az élettárs;
>a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti és örökbe fogadott gyermek, mostoha- és nevelt gyermek; 
>korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt;
>a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti szülő, az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.

EGYEDÜLÁLLÓ: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma:
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
! az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az ingatlan és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog, melyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!