Szociális természetbeni ellátások - KÖZGYÓGYELLÁTÁS - normatív jogcím

KÖZGYÓGYELLÁTÁS - normatív jogcím

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 15:33

KÖZGYÓGYELLÁTÁS AZ ALÁBBI JOGCÍMEKEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG:

 1. alanyi jogcím
 2. normatív jogcím

 

A JÁRÁSI HIVATAL NORMATÍV JOGCÍMEN KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍT MEG ANNAK A SZEMÉLYNEK A KÉRELMÉRE, AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben) 28.500 Ft) 10%-át ( jelenleg 2.850 Ft) meghaladja, és
 2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 2017-ben a 28.500 Ft-ot, egyedül élő esetén 150%-át, 2017-ben a 42.750 Ft-ot.

 

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNNYAL  RENDELKEZŐ SZEMÉLY TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT:

 1. a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig
 2. egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

 

A GYÓGYSZERKERET EGYÉNI GYÓGYSZERKERETBŐLÉS ESETI KERETBŐL TEVŐDIK ÖSSZE.

 • AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2017. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft).
 • AZ ESETI KERET minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2017-ben 6000 Ft.

Az 1993. évi III. törvény 49-53. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 35-49. §-a szabályozza az ellátást. A gyógyszerkeret 2017. évi összegét a 2016. évi XC. törvény 66. §-a szabályozza.

NORMATÍV JOGCÍMEN AZ A SZEMÉLY JOGOSULTZGYÓGYELLÁTÁSRA, AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben) 28.500 Ft) 10%-át ( jelenleg 2.850 Ft) meghaladja, és
 2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 2017-ben a 28.500 Ft-ot, egyedül élő esetén 150%-át, 2017-ben a 42.750 Ft-ot.

 

 A JÁRÁSI HIVATAL A KÉRELEM BEÉRKEZÉSEKOR MEGVIZSGÁLJA, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az előírt jövedelmi feltételek:

HA AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG AZT ÁLLAPÍTJA MEGHOGY  A JÖVEDELMI FELTÉTELEK

 •  TELJESÜLNEK, AKKOR a háziorvos igazolása alapján  elvégzi a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége szakkérdésének vizsgálatát ( kivéve, ha a kérelmező rendelkezik 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással és nem kéri a jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének a szakkérdés ismételt vizsgálata alapján történő megállapítását)
 • NEM TELJESÜLNEK, AKKOR a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

ZGYÓGYELLÁTÁS AZ ALÁBBI JOGCÍMEKEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG:

 1. alanyi jogcím
 2. normatív jogcím

 

JÁRÁSI HIVATAL NORMATÍV JOGCÍMEN közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére aki az ellátás fentiekben részletezett feltételeinek megfelel.

 

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNNYAL  RENDELKEZŐ SZEMÉLY TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT:

 1. a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig
 2. egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

 

A GYÓGYSZERKERET EGYÉNI GYÓGYSZERKERETBŐLÉS ESETI KERETBŐL TEVŐDIK ÖSSZE.

 • AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2017. évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft).
 • AZ ESETI KERET minden ellátottra egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2017-ben 6000 Ft.

 

A GYÓGYSZERKERET CSAK AZ IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ALATT HASZNÁLHATÓ FEL.

(A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját költségéből fedezni. ( Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt azonban a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, ebben az esetben a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet a közgyógyellátott fizeti meg.)

A KÖZGYÓGYELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.

 A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ A HAVI RENDSZERES GYÓGYÍTÓ ELLÁTÁSOKRÓL A 10. SZÁMÚ MELLÉKLETET KÉPEZŐ IGAZOLÁST A HÁZIORVOSLTI KI.

A HÁZIORVOSI IGAZOLÁST – a beteg szignóját követően – ZÁRT BORÍTÉKBAN a kérelmező nevének és Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével KELL CSATOLNI A KÉRELEMHEZ.

A közgyógyellátásra való jogosultságról, a jogosultság kezdő időpontjáról, és – szakhatósági állásfoglalás alapján – a gyógyszerkeretről a járási hivatal határozatban dönt.

JOGOSULTSÁG EGY ÉVRE KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM AZ ELŐZŐLEG MEGÁLLAPÍTOTT jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható.

Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában változás következik be LEHETŐSÉG VAN AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET ÉV KÖZBENI FELÜLVIZSGÁLATÁRA, melynek során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri.

 A JOGOSULTSÁG LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet kérni.

JOGOSULTSÁG LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet kérni.

AZ IGAZOLVÁNY A JOGOSULTSÁGI IDŐ LEJÁRTA ELŐTT HATÁLYÁT VESZTI HA:

 • közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették,
 • az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, visszavonták,
 • a jogosult meghalt. 

 

MEG KELL SZÜNTETNI A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT, HA:

 • az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy
 • a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy
 • a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL lehet előterjeszteni.

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása JÁRÁSI HIVATALI hatáskör.

A FELLEBBEZÉST ANNÁL A HATÓSÁGNÁL KELL ELŐTERJESZTENI, AMELY A MEGTÁMADOTT DÖNTÉST HOZTA.

Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Szociálisan rászorult személy

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a nevelt gyermek

korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak