Foglalkoztatást elősegítő támogatások - ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS

ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 6., 11:28

AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS KERETÉN BELÜL – a jogszabályban meghatározott  feltételek fennállása esetén - NYÚJTHATÓ :  

 1. 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben, vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában,
 2. legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,
 3. a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

 

 AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI TÁMOGATÁSOK EGYÜTTESEN IS NYÚJTHATÓK.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

http://www.kormanyhivatal.hu

Az 1991. évi IV. törvény 17. §-a, valamint a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §-a, a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

AZON SZEMÉLY RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS, AKI 

 1. ÁLLÁSKERESŐ  (3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás esetében ennek további feltétele, hogy a járási hivatal legalább egy hónapja tartja nyilván) VAGY
 2. REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBANSZESÜL,

ÉS (MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL), HOGY

 • önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként VAGY egyéni cég tagjaként VAGY gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként VAGY mezőgazdasági őstermelőként (Lásd a „Megjegyzés” részben) oldja meg, ÉS
 • a támogatást igénylő álláskereső személy ne szerepeljen a rá vonatkozó külön jogszabály szerinti nyilvántartásban egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóként.

 

A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI TEVÉKENYSÉGHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS ESETÉBEN FELTÉTEL MÉG, hogy a támogatást igénylő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdje meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül ne rendelkezzen őstermelői igazolvánnyal.

 

MOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ KÖTELES 

 1. a vállalkozási vagy a mezőgazdasági őstermelői tevékenységének megszűnését öt napon belül a támogatást folyósító szervnek bejelenteni, valamint
 2. a kérdőíves nyomon követéses vizsgálatban részt venni.

 

A foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása esetén a támogatásban részesülővel HATÓSÁGI SZERZŐDÉST KELLTNI.

 

HA A TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ A HATÓSÁGI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT MEGSZEGI, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatásban részesülő köteles a támogatást a rendelkező jogszabályban ( 1991. évi  IV. törvény 21. § (4) bekezdésében) foglaltak szerint visszafizetni.

A FENTIEKBEN ISMERTETETT FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS KERETÉN BELÜL AZ ALÁBBIMOGATÁSOK NYÚJTHATÓK:

 1. 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben, vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában,
 2. legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, (2020.  évben a kötelező legkisebb munkabér összege: 161 000  Ft),
 3. a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI TÁMOGATÁSOK EGYÜTTESEN IS NYÚJTHATÓK.

AZ a) PONTBAN ISMERTETETT 3 MILLIÓ FORINTIG TERJEDŐ TŐKEJUTTATÁS ESETÉBEN TOVÁBBI FELTÉTEL – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – SAJÁT FORRÁS, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére ANYAGI BIZTOSÍTÉK megléte is.

A  3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás PÁLYÁZATI ELJÁRÁS ALAPJÁN igényelhető, “ Az ellátás megnevezése “ b) és c) pontjában ismertetett támogatások KÉRELEMRE NYÚJTHATÓK, akár együttesen is.

A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás folyósításának kezdő napja :

 1. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ESETÉN, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének napja;
 2. MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja;
 3. MINDEN MÁS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változás bejegyzésének a napja.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki  a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és   b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és  c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és   d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és   e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.  MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ: az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya, pályázat esetén az illetékes megyei kormányhivatalnál