Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS

ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. márc. 3., 10:49

TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ ANNAK

  1. az álláskeresőnek vagy
  2. rehabilitációs ellátásban  vagy
  3. rehabilitációs járadékban 

részesülő személynek, AKI VÁLLALKOZÁST INDÍT, VAGY VÁLLALKOZÁSHOZ CSATLAKOZIK.

 

AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS KERETÉN BELÜL NYÚJTHATÓ : a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben, vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában,

 b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,

c) a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

 

AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI TÁMOGATÁSOK EGYÜTTESEN IS NYÚJTHATÓK.

Az 1991. évi IV. törvény 17. §-a, valamint a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10.§-a szabályozza a támogatást.

AZON SZEMÉLY RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ A TÁMOGATÁS AKI  a) ÁLLÁSKERESŐ  (3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás esetében ennek további feltétele, hogy a járási hivatal legalább egy hónapja tartja nyilván) vagy  b) REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN VAGY REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBANSZESÜL  c) MINKÉT ESETBEN TOVÁBBI FELTÉTEL, HOGY  önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, mezőgazdasági őstermelőként (Lásd a Megjegyzés részben) oldja meg. 

AZ a) PONTBAN ISMERTETETT 3 MILLIÓ FORINTIG TERJEDŐ TŐKEJUTTATÁS ESETÉBEN FELTÉTEL MÉG  – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – SAJÁT FORRÁS, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére ANYAGI BIZTOSÍTÉK megléte is.

MOGATÁSBANSZESÜLŐ KÖTELES a) a vállalkozási vagy a mezőgazdasági őstermelői tevékenységének megszűnését öt napon belül a támogatást folyósító szervnek bejelenteni, valamint b) a kérdőíves nyomon követéses vizsgálatban részt venni.

AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS KERETÉN BELÜL NYÚJTHATÓ :

a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben, vagy részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,

 c) a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

 

 AZ a) ÉS b) PONT SZERINTIMOGATÁSOK EGYÜTTESEN IS NYÚJTHATÓK.

  1. A  3 millió ft-ig terjedő tőkejuttatás pályázati eljárás alapján, (pályázat esetén az illetékes megyei kormányhivatalnál)
  2. “ Az ellátás megnevezése “ b) és c) pontjában ismertetett támogatások kérelemre nyújthatók, akár együttesen is.

A TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ NAPJA:

  1. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ESETÉN, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének napja;
  2. MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN, ha az ügyfél mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal már rendelkezik, az álláskeresők nyilvántartásából való törlésének napja, illetve a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja;
  3. MINDEN MÁS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változás bejegyzésének a napja.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c)öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. ŐSTERMELŐ: az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya, pályázat esetén az illetékes megyei kormányhivatalnál