Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS (frissítve 2016.01.12.)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2015. máj. 19., 10:35

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-4.§-a, 6-10.§-a, 14-20.§-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, 357/2015. (XII.2.) Korm. rendelet a nyugellátások 2016. január havi emeléséről.

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY:
A) Akinek az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és
B) REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT és
C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át , 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS. Az ellátásra való JOGOSULTSÁG ALAPJA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGNAK A KOMPLEX MINŐSÍTÉSE KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT REHABILITÁCIÓS JAVASLATA.
A JAVASLATTÓL FÜGGŐEN a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak.
A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG A KOMPLEX MINŐSÍTÉS SORÁN MEGÁLLAPÍTJA, HOGY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY
a) rehabilitálható
b) rehabilitációja nem javasolt.
(Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.)
A REHABILITÁLHATÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYJOGOSULT: a) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA b) REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra).
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ÖSSZEGE a komplex minősítésben foglaltaktól, valamint a havi átlag jövedelem összegétől függően az alábbi lehet:
a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka,
b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka.
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ÖSSZEGÉT A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell . A 2016. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rokkantsági ellátás emelésének mértéke 2016. január 1-től 1,6%.

A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGGAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE KÖTELES, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÖTELES:
a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,
b) értesítési kötelezettségét teljesíteni,
c) aktívan munkahelyet keresni,
d) a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
e) a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni
f) f) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben
A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban.
FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.

A rehabilitációs pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, LEGFELJEBB AZONBAN A FOLYÓSÍTÁS KEZDETÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 ÉVRE.
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS IDŐTARTAMÁT MEGHOSSZABBÍTANI NEM LEHET.
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA ESETÉN a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenségére tekintettel – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározottak szerint – TÁPPÉNZRE VAGY BALESETI TÁPPÉNZRE JOGOSULT.
Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytől a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg.
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT SZÜNETELTETNI kell arra az időtartamra amikor az ellátott
a) keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladja
b) keresőképtelen.

A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ
a) kérte,
b) ellátásának időtartama eltelt,
c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,
d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
f) az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti,
g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt,
h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.
A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.

Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak