A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. ápr. 4., 13:21

A megváltozott munkaképességű személyek részére rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás állapítható meg. A ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyjogosult: a) rehabilitációs ellátásra b) rehabilitációs szolgáltatásra (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra).

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-4.§-a, 6-10.§-a, 14-20.§-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, 357/2015. (XII.2.) Korm. rendelet a nyugellátások 2016. január havi emeléséről.

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY: A) Akinek az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és B) REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT és C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át , 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS. Az ellátásra való JOGOSULTSÁG ALAPJA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGNAK A KOMPLEX MINŐSÍTÉSE KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT REHABILITÁCIÓS JAVASLATA. A JAVASLATTÓL FÜGGŐEN a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak. A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG A KOMPLEX MINŐSÍTÉS SORÁN MEGÁLLAPÍTJA, HOGY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY a) rehabilitálható b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.) A REHABILITÁLHATÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYJOGOSULT: a) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA b) REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra). A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ÖSSZEGE a komplex minősítésben foglaltaktól, valamint a havi átlag jövedelem összegétől függően az alábbi lehet: a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka, b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ÖSSZEGÉT A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell . A 2016. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rokkantsági ellátás emelésének mértéke 2016. január 1-től 1,6%. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGGAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRETELES, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY KÖTELES: a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni, b) értesítési kötelezettségét teljesíteni, c) aktívan munkahelyet keresni, d) a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, e) a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni f) f) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban. FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.

A rehabilitációs pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, LEGFELJEBB AZONBAN A FOLYÓSÍTÁS KEZDETÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 ÉVRE. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS IDŐTARTAMÁT MEGHOSSZABBÍTANI NEM LEHET. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA ESETÉN a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenségére tekintettel – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározottak szerint – TÁPPÉNZRE VAGY BALESETI TÁPPÉNZRE JOGOSULT. Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytől a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT SZÜNETELTETNI kell arra az időtartamra amikor az ellátott a) keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladja b) keresőképtelen. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ a) kérte, b) ellátásának időtartama eltelt, c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat, d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, f) az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.