Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2015. máj. 19., 10:35

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-4.§-a, 6-10.§-a, 14-20.§-a, valamint a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rend. és a 348/2014.(XII. 29.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2015.01. havi emeléséről

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A) AKINEK AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG KOMPLEX MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN 60 SZÁZALÉKOS VAGY KISEBB MÉRTÉKŰ B) REHABILITÁLHATÓ (lásd a Leírás részt) ÉS C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át VAGY 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt; b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.x000D

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS. Az ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. A javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak ( lásd külön a Jogosultság feltétele részben). A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy a) rehabilitálható b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.) A REHABILITÁLHATÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY JOGOSULT: a) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA b) REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra). A rehabilitációs ellátás összege függ a) a komplex minősítésben foglaltaktól, b) a havi átlagjövedelem összegétől (a fogalmak meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A fentiek figyelembevételével A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka, b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELNI KELL. A ellátás legkisebb összege a 2012. évi minimálbér_x000D_
30%-a – 27.900,- Ft/hó. ( A 2015. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rehabilitációs ellátás emelésének mértéke 2015. január 1-től 1,8 %). A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG KERETÉBEN A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÖTELES: a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni, b) értesítési kötelezettségét teljesíteni, c) aktívan munkahelyet keresni, d) a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, e) a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni f) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.x000D

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben x000D
A KÉRELMEZŐ LAKÓ- VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON.x000D
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban. FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.x000D

A rehabilitációs pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, LEGFELJEBB AZONBAN A FOLYÓSÍTÁS KEZDETÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 ÉVRE. A rehabilitációs ellátás időtartama keresőtevékenységet folytató ellátott esetén meghosszabbodik a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartamával. A rehabilitációs ellátás időtartamát – a fentiekben részletezett kivétellel – meghosszabbítani nem lehet. Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytől a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT SZÜNETELTETNI kell arra az időtartamra amikor az ellátott a) keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladja b) keresőképtelen. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ a) kérte, b) ellátásának időtartama eltelt, c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat, d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, f) az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor. A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.x000D

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A felebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.