Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai - REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. dec. 15., 14:58

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

 1. rehabilitációs ellátás, vagy
 2. rokkantsági ellátás.

Ha a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy REHABILITÁLHATÓ - ezen belül a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA, ÉS REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA   jogosult. (Amennyiben a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg rokkantsági ellátás igényelhető.) 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. tv. 2-4. §-a, 6-10. §-a, 14-20/E. §-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről. 

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, és az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet.

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

 1. rehabilitációs ellátás, vagy
 2. rokkantsági ellátás.

Ha a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy REHABILITÁLHATÓ – ezen belül  a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA, ÉS  REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA   jogosult. (Amennyiben a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg rokkantsági ellátás igényelhető.) 

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE FÜGG:

 • a komplex minősítésben foglaltaktól,
 • a havi átlagjövedelemtől,
 • a jogszabály által maghatározott alapösszegtől. (Ez az összeg évente a nyugdíjemeléssel meghatározott mértékben emelkedik.)

A 2019.12.31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az ellátások összegének meghatározásakor figyelembe veendő alapösszeg mértéke 104 405 Ft.

FENTIEK ÉRTELMÉBEN AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE ANNAK A SZEMÉLYNEK,

 1. akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 %-a, de legalább a jogszabályban meghatározott alapösszeg 30 %-a és legfeljebb az alapösszeg 40 %-a ;
 2. aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 %-a, de legalább az alapösszeg 40 %-a  és legfeljebb az alapösszeg 50 %-a; 
 3. ha nincs átlagjövedelem akkor az  a) csoportban az alapösszeg 30 %-a, a b) csoportban az alapösszeg 40 %-a.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINTAZZAL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN ÉVENTE EMELNI KELL.

A 2020. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rehabilitációs ellátás emelésének mértéke 2020. január 1-től 2,8 %.

Továbbá 0,7 %-al emelkedik annak az ellátásnak az összege,  mely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás csak a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

 

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA JOGOSULT  AZ A KÉRELEM  BENYÚJTÁSAKOR a 15. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY, HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:

 1. Akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, ÉS
 2. rehabilitálható, ÉS
 3. az alábbi feltételeknek is megfelel:   a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított (lásd a Megjegyzés részben) volt;   b) keresőtevékenységet nem végez  és   c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

 

A FENTIEKRŐL ELTÉRŐEN BIZTOSÍTÁSÁNAK TARTAMÁRA TEKINTET NÉLKÜL JÁR A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ANNAK:

 • AKI 35. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLT és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai  alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és  30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  ILLETVE 
 • AKI 2011. DECEMBER 31-ÉN AZ ALÁBBI ELLÁTÁSOKBAN RÉSZESÜLT : rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, VAGY   fenti  ellátások valamelyikére a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.  

 A   BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI:

 • a biztosítás megszűnését követő a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét;
 • a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és a -  kivételes rokkantsági ellátás kivételével -  a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét;
 • a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték,
 • a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ KÖTELES EGYÜTTMŰKÖDNI A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGGAL az alábbiak szerint:

 • a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,
 • értesítési kötelezettségét teljesíteni,
 • aktívan munkahelyet keresni,
 • a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni, a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ideértve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a fent említett kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesíti, az ellátás folyósítását a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő második hónap első napjától három hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralévő időtartamra – fel kell függeszteni.  

A folyósítás felfüggesztésének időtartama az ellátásra való jogosultság időtartamába beszámít.

A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése, illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni a fővárosi és megyei kormányhivatalnál ( a továbbiakban kormányhivatal)

Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

AZ ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK a kormányhivatalok honlapjáról letölthetők, illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban.

Budapest Főváros és Pest megye esetében az alábbi honlapról tölthetők le:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

AZ ADATLAPHOZ MELLÉKELNI KELL az elbíráláshoz szükséges igazolásokat. (Lásd 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (5), (6) bekezdése.

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ, VAGY AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA TEKINTETTEL HOZOTT ELUTASÍTÓ DÖNTÉS VÉGLEGESSÉ VÁLÁSÁT KÖVETŐ 12 HÓNAPON BELÜL ELŐTERJESZTETT ÚJABB KÉRELMET CSAK AKKOR KELL ELBÍRÁLNI, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be.

REHABILITÁCIÓS PÉNZBELI ELLÁTÁST A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ SZERV FOLYÓSÍTJA.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg.  Ez az időtartam nem meghosszabbítható.    (A jogosultság kezdő időpontja a megállapítására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltét követő nap.)

AZ ELLÁTÁS ISMÉTELTEN MEGÁLLAPÍTHATÓ ABBAN AZ ESETBEN, ha a komplex minősítés során megállapítják, hogy a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest változás következett be.

 

AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KEZDŐ NAPJA:

 • a rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló (elsőfokú) érdemi döntés keltét követő nap;
 • abban ez esetben, ha a kérelmező, a kérelem benyújtásakor már rendelkezik hatályos komplex minősítéssel – a kérelem benyújtásának napja;
 • amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytől –  a fentiek szerint – a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő nap.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ:

 1. kérte – a kérelemben megjelölt időponttól, ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjával,
 2. keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát – a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával,
 3. más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat – a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző nappal,
 4. egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
 5. egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
 6. az együttműködési, értesítési kötelezettségét neki felróható okból ismételten nem teljesíti,
 7. a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt,
 8. foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

A d)-h) pontok esetében az ellátást a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával kell megszüntetni. A h) pont szerinti esetben a jogalap nélkülinek minősülő ellátást vissza kell fizetni.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN, A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál

Kormányablak

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben

 • rehabilitációs hatóságként,
 • rehabilitációs szakértői szervként és
 • orvosszakértői szervként

a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el. 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából)

BIZTOSÍTOTT: a 2020. július 1-jét megelőző időszakra a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 5. §-a, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a Tbj. 6. §-a alapján biztosítottnak minősülő személy.

HAVI ÁTLAGJÖVEDELEM a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (a továbbiakban: referencia-időszak) elért, a 2020. július 1-jét megelőző időszakra a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a társadalombiztosítási járulék (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási járulék) alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni;