A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 13:04

A megváltozott munkaképességű személyek részére rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás állapítható meg. A ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata.

A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy jogosult:

a) rehabilitációs pénzbeli ellátásra

b) rehabilitációs szolgáltatásra (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra).

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. tv. 2-4. §-a, 6-10. §-a, 14-20/E. §-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, 416/2016. (XII.14.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS.

 

 Az ellátásra való jogosultság alapja A  REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGNAK A KOMPLEX  MINŐSÍTÉS KERETÉBEN  MEGÁLLAPÍTOTT REHABILITÁCIÓS JAVASLATA, AMELYTŐL FÜGGŐEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK  a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak.

A KOMPLEX MINŐSÍTÉS SORÁN A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG  MEGÁLLAPÍTJA, hogy a megváltozott munkaképességű személy  a) rehabilitálható  b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.)

REHABILITÁLHATÓ  MEGVÁLTOZOTT  MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY JOGOSULT:  a) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA;  b) REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA   (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra).

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS ÖSSZEGE  - AZ ALÁBB FELSOROLTAK SZERINT FÜGG  - A HAVI ÁTLAGJÖVEDELEMTŐL  ILLETVE  A JOGSZABÁLY ÁLTAL  MEGHATÁROZOTT  ALAPÖSSZEGTŐL, MELY 2017. ÉVBEN 96.010 Ft. (Ez az összeg évente a nyugdíjemeléssel meghatározott mértékben emelkedik.)   a)  akinek foglalkoztathatósága  rehabilitációval  helyreállítható, annak a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a jogszabályban meghatározott alapösszeg 30 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 40 százaléka; ha nincs átlagjövedelem, akkor az alapösszeg 30 %-a.    b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, annak  a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább az alapösszeg 40 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 50 százaléka;  ha nincs átlagjövedelem akkor  az alapösszeg 40 %-a.

A rehabilitációs ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell. A 2017. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rehabilitációs ellátás  emelésének mértéke 2017. január 1-től 1,6%.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ KÖTELES a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre, melynek   keretében teljesítenie kell a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.

Abban az esetben, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ A FENT EMLÍTETT KÖTELEZETTSÉGEIT – neki felróható okból – NEM TELJESÍTI,  AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT 3 HÓNAP IDŐTARTAMRA – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralevő időtartamra – FEL KELL FÜGGESZTENI a kötelezettségszegészről való tudomásszerzést követő második hónap első napjától.  A felfüggesztés időtartama  az  ellátásra való jogosultság időtartamába beszámít.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA  JOGOSULT  AZ A KÉRELEM  BENYÚJTÁSAKOR 15. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY:  A) Akinek az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és  B) REHABILITÁLHATÓ és C) AZ ALÁBBI EGYÜTTESFELTÉTELEKNEK MEGFELEL:   a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;,   b) keresőtevékenységet nem végez  és   c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

FONTOS! A C/ a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása  annak,   c) AKI 35. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLT és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai  alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül 30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  ILLETVE  d)  aki 2011. december 31-én  az alábbi ellátásokban részesült : rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, VAGY   az ellátásra a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.  

A C/a) PONT SZERINTI  BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI : –  a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,  -  a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét. BE KELL SZÁMÍTANI TOVÁBBÁ a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték. ( Erről a   társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 34. §-a rendelkezik.)  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon  A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES  MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MEGYESZÉKHELY SZERINTI JÁRÁSI HIVATALA  jár el rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként, azzal, hogy   BUDAPEST FŐVÁROS ÉS PEST MEGYE TERÜLETÉN BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA III. KERÜLETI HIVATALA AZ ILLETÉKES. (A fentemlített hivatalok megnevezése  a továbbiakban járási hivatal).

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIT A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGNÁL (lásd fent)  AZ ERRE RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYON VAGY ELEKTRONIKUS ŰRLAPON LEHETRELMEZNI. Az ellátásra való jogosultságot megállapító, vagy az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ADATLAP ÉS ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján megtalálhatóak, illetve  személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban.

 

AZ ADATLAPHOZ MELLÉKELNI KELL ( másolatban is lehet csatolni) : a) a KERESŐTEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSE ESETÉN a megszűnés időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát, b) A 35. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLT, és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált személy esetén az iskolai tanulmányok folytatását vagy megszűnésének időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,  c) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSBAN NEM SZEREPLŐ JOGVISZONYOK bizonyításához felhasználni kívánt iratot,  d) A KÉRELMEZŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁVAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOKAT (a munkaképesség-változás véleményezése céljából kiállított orvosi beutalót; a kérelmező folyamatos gondozását, gyógykezelését és az aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt; ha a kérelmező foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, illetve arról, hogy jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIVAL  KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ESETÉN AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ  50 NAP.  

A REHABILITÁCIÓS PÉNZBELI ELLÁTÁST A A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ SZERV  FOLYÓSÍTJA.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg.

AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KEZDŐ NAPJA: a) komplex minősítés elvégzésének szükségessége esetén az érdemi döntés keltét követő nap;  b) abban az esetben, ha komplex minősítés elvégzésére nem kerül sor, a kérelem benyújtásának a napja.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS IDŐTARTAMÁT MEGHOSSZABBÍTANI NEM LEHET.

AMENNYIBEN A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZON A NAPON, AMELYTŐL A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLNE  RENDSZERESNZELLÁTÁSBANSZESÜL, a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ a) kérte, b) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,  c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat, d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, f) az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból  ismételten nem teljesíti, g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Kérelmező lakcíme szerint illetékes  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala  ,

Budapest Főváros és Pest megye területén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala,

Kormányablak

Ha AZ ÜGYFÉL az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL FELLEBBEZÉSSEL ÉLHET. A fellebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani.

SODFOKÚ SZERVKÉNT BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGGEL JÁR EL.