A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 18., 10:44

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

a) rehabilitációs ellátás, vagy

b) rokkantsági ellátás.

Ha a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy REHABILITÁLHATÓ - ezen belül a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA, ÉS  REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA   jogosult. (Feltéve, hogy  a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.)

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. tv. 2-4. §-a, 6-10. §-a, 14-20/E. §-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, a 240/2018. (XII.12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:

a) rehabilitációs ellátás, vagy

b) rokkantsági ellátás.

Ha a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy REHABILITÁLHATÓ – ezen belül  a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA, ÉS  REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRA   jogosult. (Feltéve, hogy  a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.) 

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS  HAVI ÖSSZEGE FÜGG:

 • a komplex minősítésben foglaltaktól,
 • a havi átlagjövedelemtől,
 • illetve a jogszabály által maghatározott alapösszegtől.
 • A 2018. 12. 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az  alapösszeg mértéke  2019. évben 101 560 Ft. Ez az összeg évente a nyugdíjemeléssel meghatározott mértékben emelkedik.)

A FENTIEK ÉRTELMÉBEN AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE ANNAK A SZEMÉLYNEK,

 1. akinek foglalkoztathatósága  rehabilitációval  helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a jogszabályban meghatározott alapösszeg 30 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 40 százaléka; ha nincs átlagjövedelem, akkor az alapösszeg 30 %-a.    
 2. aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,  a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább az alapösszeg 40 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 50 százaléka;  ha nincs átlagjövedelem akkor  az alapösszeg 40 %-a.

A rehabilitációs ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell.

A 2019. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rehabilitációs ellátás  emelésének mértéke 2019. január 1-től 2,7 %.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSRA  JOGOSULT  AZ A KÉRELEM  BENYÚJTÁSAKOR a 15. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY:

 1. Akinek az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, ÉS
 2. REHABILITÁLHATÓ, és
 3. AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK  IS MEGFELEL:   a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;,   b) keresőtevékenységet nem végez  és   c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A C. / a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása  annak, 

 1. AKI 35. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLT és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai  alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és  30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  ILLETVE 
 2.  AKI 2011. DECEMBER 31-ÉN  AZ ALÁBBI ELLÁTÁSOKBANSZESÜLT : rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, VAGY   fenti  ellátások valamelyikére a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.  

A C. /a) PONT SZERINTI  BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI :

 • a biztosítás megszűnését követő a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét;
 • a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és a -  kivételes rokkantsági ellátás kivételével -  a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét;
 • a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték; ( Erről a   társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 34. §-a rendelkezik.)  
 • a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét.

A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN  RÉSZESÜLŐ KÖTELES EGYÜTTMŰKÖDNI A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGGAL az alábbiak szerint:

 • a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,
 • értesítési kötelezettségét teljesíteni,
 • aktívan munkahelyet keresni,
 • a felajánlott  rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget elfogadni,  megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

Abban az esetben, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ A FENT EMLÍTETT KÖTELEZETTSÉGEIT – neki felróható okból – NEM TELJESÍTI,  AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT 3 HÓNAP IDŐTARTAMRA FEL KELLGGESZTENI   a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő második hónap első napjától. A felfüggesztés időtartama  az  ellátásra való jogosultság időtartamába beszámít.

A folyósítás felfüggesztésének időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást a felfüggesztés időtartamának lejártát követően folyósított ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszűnése, illetve megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni :

 1. a lakcím szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál,
 2. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál, melynek illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki  ( a továbbiakban járási hivatalok).

 Az ellátás igénylésével kapcsolatos nyomtatványok a járási hivatalok honlapjáról letölthetők, illetve  személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban.

Budapest Főváros és Pest megye esetében az alábbi honlapról:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

AZ ADATLAPHOZ MELLÉKELNI KELL az elbíráláshoz szükséges igazolásokat.

REHABILITÁCIÓS PÉNZBELI ELLÁTÁST A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ SZERV  FOLYÓSÍTJA.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A REHABILITÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES IDŐTARTAMRA, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg.  Ez az időtartam nem meghosszabbítható.

AZ ELLÁTÁS ISMÉTELTEN MEGÁLLAPÍTHATÓ ABBAN AZ ESETBEN, ha a komplex minősítés során megállapítják, hogy a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest változás következett be.

 

AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KEZDŐ NAPJA:

 • a rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló (elsőfokú) érdemi döntés keltét követő nap;
 • abban ez esetben, ha a kérelmező, a kérelem benyújtásakor már rendelkezik  hatályos komplex minősítéssel – a kérelem benyújtásának napja;
 • amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytől –  a fentiek szerint – a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő nap.

 

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ:

 1. kérte –  a kérelemben megjelölt időponttól,  ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjával,
 2. keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát – a megszüntetési ok bekövetkezését követő hónap első napjával,
 3. más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat – a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző nappal,
 4. egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
 5. egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
 6. az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból  ismételten nem teljesíti,
 7. a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt,
 8. foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

A d)-h) pontok esetében az ellátást a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első napjával kell megszüntetni. A h) pont szerinti esetben a jogalap nélkülinek minősülő ellátást vissza kell fizetni.

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN, A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben. Ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Kérelmező lakcíme szerint illetékes  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Budapest Főváros és Pest megye területén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Kormányablak