Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. dec. 15., 15:02

Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

A járulék havi összege 2020. évben 7710 forint (napi összege 257 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY, AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – A  JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL  az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az 1993. évi III. törvény 54. §-a, valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 50. §-a,  a 2019. évi CXXII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza. 

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, és az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet.

 

Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege  2020. évben 7.710 forint (napi összege 257 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY, AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIKORMÁNYHIVATAL az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

 HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

Az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig meghosszabbodik.

 

ANNAK A SZEMÉLYNEK ÁLLAPÍTHATÓ MEG A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGA:

  1. AKINEK CSALÁDJÁBAN az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) 120% át – 34.200 Ft-ot – nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családtagjainak  nincs.
  2. AKI EGYEDÜLÉLŐ, ÉS jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át  - 42.750 Ft-ot – nem haladja meg és vagyona nincs.

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

  • a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  továbbá
  • a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
  • a kormányablaknál 

az e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A VAGYONNYILATKOZATOT.

A KÉRELEM  A KORÁBBI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

A hatósági bizonyítvány hatályossága alatt járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról –  15 napon belül  - köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Jogorvoslati lehetőség

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Szociálisan rászorult személy

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOKLAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.  

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs,  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

  • Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,
  • Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,
  • Kormányablak