Szociális természetbeni ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 21., 13:39

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra az idézett törvény alapján semmilyen jogcímen nem jogosult köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

A járulék havi összege 2017 . évben 7110 forint (napi összege 237 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a járási hivatal – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁTÓL IGAZOLJA. HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.  

Az 1993. évi III. törvény 54. §-a, valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 50. §-a szabályozza

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra az idézett törvény alapján semmilyen jogcímen nem jogosult köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

A járulék havi összege 2017 . évben 7110 forint (napi összege 237 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a járási hivatal – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY TARTALMAZZA: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát.

BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁTÓL IGAZOLJAHATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

ANNAK A SZEMÉLYNEK ÁLLAPÍTHATÓ MEG A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGA:

  1. AKINEK CSALÁDJÁBAN az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) 120% át (34.200Ft) nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
  2. AKI EGYEDÜLÉLŐ, ÉS jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át (42.750 Ft) nem haladja meg és vagyona nincs.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.

 

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

A kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál.

 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI ISMÉTELT KÉRELEM a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY HATÁLYOSSÁGA ALATT JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NEM ÁLL FENN.

A már megállapított jogosultság esetén a hatósági bizonyítvány hatályossága alatt bekövetkezett, a jogosultságot érintő lényeges változásokat írásban be kell jelenteni a jogosultságot megállapító hatóságnál.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL lehet előterjeszteni.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása JÁRÁSI HIVATALI hatáskör.

A FELLEBBEZÉST ANNÁL A HATÓSÁGNÁL KELL ELŐTERJESZTENI, AMELY A MEGTÁMADOTT DÖNTÉST HOZTA.

Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Szociálisan rászorult személy

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a nevelt gyermek

korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak