Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. máj. 5., 12:57

Az erről szóló kormányrendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

A járulék havi összege 2020. évben 7710 forint (napi összege 257 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY, AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – A  JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL  az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az 1993. évi III. törvény 54. §-a, valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 50. §-a szabályozza. A veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről, 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet.

Az erről szóló kormányrendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

A járulék havi összege 2020. évben 7710 forint (napi összege 257 forint).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY, AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIKORMÁNYHIVATAL az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

 HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

ANNAK A SZEMÉLYNEK ÁLLAPÍTHATÓ MEG A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGA:

  1. AKINEK CSALÁDJÁBAN az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) 120% át – 34.200 Ft-ot – nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családtagjainak  nincs.
  2. AKI EGYEDÜLÉLŐ, ÉS jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át  - 42.750 Ft-ot – nem haladja meg és vagyona nincs.

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

  • a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  továbbá
  • a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
  • a kormányablaknál 

az e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A VAGYONNYILATKOZATOT.

A KÉRELEM  A KORÁBBI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

A hatósági bizonyítvány hatályossága alatt járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról –  15 napon belül  - köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

NEM VÉGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZ CÍMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Szociálisan rászorult személy

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOKLAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.  

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs,  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

  • Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,
  • Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,
  • Kormányablak