Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 10., 15:39

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni.

A járulék havi összege 2019 . évben 7.500 Ft (napi összege 250 Ft).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY AKINEK KÉRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

A BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

 HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

Az 1993. évi III. törvény 54. §-a, valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 50. §-a szabályozza

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. §-ának (2) bekezdése szerint az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

A járulék havi összege 2019 . évben 7.500 Ft (napi összege 250 Ft).

MENTESÜL A JÁRULÉK FIZETÉSE ALÓL AZ A SZEMÉLY AKINEKRELMÉRE – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki.

BIZONYÍTVÁNY A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT a kérelem benyújtásának napjától igazolja.

 HATÁLYOSSÁGA 1 ÉV.

ANNAK A SZEMÉLYNEK ÁLLAPÍTHATÓ MEG A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGA:

 

  1. AKINEK CSALÁDJÁBAN az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) 120% át (34.200Ft) nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családtagjainak  nincs.
  2. AKI EGYEDÜLÉLŐ, ÉS jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át (42.750 Ft) nem haladja meg és vagyona nincs.

A SZOCIÁLISSZORULTSÁGNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET  A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATALNÁL,  továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál LEHET BENYÚJTANI a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A VAGYONNYILATKOZATOT, melyet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. 

 

A KÉRELEM  A KORÁBBI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ 30 NAPON BELÜL IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

A hatósági bizonyítvány hatályossága alatt járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról –  15 napon belül  - köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

NEM VÉGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZ CÍMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Szociálisan rászorult személy

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.   CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;  közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs,  a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.  EGYEDÜLÉLŐ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak