Pénzbeli családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 13., 14:58

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI: a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást elősegítő támogatás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS.

Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával ikergyermekek esetén 300 %-ával (2017-ben: 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

Az ellátásról 1998. évi LXXXIV. törvény 29-36.§-a, 37. §-ának (4) bekezdése, 41-44. §-a, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SZÜLÉST KÖVETŐEN

a) AZ A NŐ aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. ( A jogosultság akkor is megilleti, ha a gyermek halva született). AMENNYIBEN AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT NŐ A TÁMOGATÁS FELVÉTELÉT MEGELŐZŐEN MEGHAL, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

b) AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték

c) A GYÁM, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon napon belül – jogerős határozat alapján – gondozásába került.

d) JOGOSULT AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁSRA AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN JOGSZERŰEN TARTÓZKODÓ NŐ IS ( az ellátásra való jogosultságot szabályozó jogszabály 2. §-ban meghatározott személyeken túl ) aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén várandósgondozáson vett részt.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS EGYSZERI  EGYÖSSZEGŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS. Gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg: 28.500 Ft) 225 %-ával ikergyermekek esetén 300 %-ával (2017-ben : 64.125 Ft, illetve 85.500 Ft).

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET A SZÜLÉST KÖVETŐ HAT HÓNAPON NAPON BELÜL -  EZ A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ!  – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) főigazgatója által e célra rendszeresített formanyomtatványon ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti adattartalommal) vagy   elektronikus űrlapon kell benyújtani.

RELEM SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON  BENYÚJTHATÓ az alábbiakban ismertetett hivataloknál,  a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,   illetve a kormányablakoknál.

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

  • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
  •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
  • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

 

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu; http://cst.onyf.hu.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu honlapon. ( Ügyfélkapus regisztráció szükséges!)

AZ IGÉNYBEJELENTÉSHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

a) SZÜLŐ NŐ ESETÉBEN – a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő – a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson; (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az orvosi igazolást nem kell az igényhez csatolnia.)

b) ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ ESETÉBEN – a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolata

c) GYÁM ESETÉBEN – a jogerős gyámrendelő határozat másolata

 d) JOGSZERŰEN MAGYARORSZÁGONTARTOZKODÓ NŐ ESETÉBEN – a jogszerű tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot igazoló okmány másolata.

 

AZ IGÉNYBEJELENTÉSSEL EGYIDEJŰLEG BE KELL MUTATNI: a) a gyermek, illetve ikerszülés esetén a gyermekek anyakönyvi kivonatát b) halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát c) az anya halotti anyakönyvi kivonatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt.

Az anyasági támogatás iránti kérelmet az igényelbíráló szerv  a kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül elbírálja. A jogerős határozattal megállapított támogatást a Nyugdíjfolyósító folyósítja.

AZ ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KÖZLÉSÉVEL EGYIDEJŰLEG  írásban tájékoztatni kell a kérelmezőt a gyermekkel kapcsolatos családi, illetve biztosítási alapú ellátások legfontosabb jogosultsági feltételeiről.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF).

A szülést követően az anya, Örökbefogadó szülő, Gyám

NEM  JÁR ANYASÁGI TÁMOGATÁS HA

a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, vagy b) ha a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján kikerül a családból. Abban az esetben azonban megilleti a jogosultat az anyasági támogatás – a szülést követő 6 hónapon belül benyújtott igény esetén – ha a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulást visszavonták,  illetve ha  a családból való kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást visszavonták, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyerekről.

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,  Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala , Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Kormányablak, A kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely