Kedvezmények családok részére - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 16., 15:23

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, - természetbeni támogatásra (augusztus, november hónapban) - egyéb kedvezmény igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában nyújtja, 2016. évben gyermekenként 5.800 Ft értékben. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, HA a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás HAVI ÖSSZEGE gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft. A gyám évente két alkalommal (augusztus és november hónapban ) pótlékra jogosult, gyermekenként 8400 Ft összegben-

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, 2015. évi C. törvény 62. § a) pontja határozza meg a természetbeni támogatás 2016. évi összegét.

A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500 Ft) – 140%-át ( jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen) b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben. MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Lásd a megjegyzés részben) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE HA – nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy – felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – természetbeni támogatásnak (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény az igénybevételére ( pl. ingyenes tankönyv) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás alkalmankénti összege: 2016. évben GYERMEKENKÉNT 5.800 Ft . A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, HA a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás HAVI ÖSSZEGE gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft. A pénzbeli ellátásra jogosult családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozónak a gyámhatóság ÉVENTE KÉT alkalommal PÓTLÉKOT FOLYÓSÍT az alábbiak szerint : a) amennyiben a pénzbeli ellátásra való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, A TÁRGYÉV AUGUSZTUSNAPJÁBAN – az augusztus hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, ÉS b) amennyiben a pénzbeli ellátásra való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, A TÁRGYÉV NOVEMBERNAPJÁBAN – a november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett. A PÓTLÉK ALKALMANKÉNTI ÖSSZEGE (2016. évben) GYERMEKENKÉNT 8.400 Ft.

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTIRELMET a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz CSATOLNI KELL a jövedelemigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetén a tanulói illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 ÉV IDŐTARTAMRA állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK A NAPJA. A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie, mely a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása JEGYZŐI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel az megyei illetve fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalához fordulhat. A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL – amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: VAGYON: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak