Kedvezmények családok részére - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. aug. 28., 08:59

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, - pénzbeli támogatásra (augusztus, november hónapban) - egyéb kedvezmény igénybevételére A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A PÉNZBELI TÁMOGATÁST 2019. ÉVBEN AZ ALÁBBIAK SZERINT FOLYÓSÍTJA ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL:

• alapösszegű pénzbeli támogatás – 6000 Ft

• emelt összegű pénzbeli támogatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd a „Megjegyzés” részben)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén: a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A GYÁM RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft. A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, a 2018. évi L. törvény 66. §-a.

A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) – 145%-át ( jelenleg 41.325 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen)
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át – jelenleg 38.475 Ft –  az a) pont alá nem tartozó esetben. 

MINDKÉT ESETBEN FELTÉTELHOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NE HALADJA meg – külön-külön, vagy együttesen – az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Lásd a „Megjegyzés” részben)

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE HA – nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy – felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: – az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén – a szünidei gyermekétkezésre, – pénzbeli támogatásra  (augusztus, november hónapban) – egyéb kedvezmény igénybevételére.

 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A PÉNZBELIMOGATÁSZ   2019. ÉVBEN AZ ALÁBBIAK SZERINT FOLYÓSÍTJA ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL:

 • alapösszegű pénzbeli támogatás – 6000 Ft
 • emelt pénzbeli támogatás –  6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a „Megjegyzés” részben)

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén:

 1. a gyermek tartására köteles, és
 2. nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA JOGOSULTMELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál nyújthatja be:

Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik.

 A 149/1997. (IX. 10.) KORMRENDELET 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz csatolni kell 

 • a jövedelemigazolásokat,
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot,
 • a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást,
 • nagykorú kérelmező esetén a tanulói, illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság EGY  ÉV IDŐTARTAMRA állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.

RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

Az új kérelem a KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATTANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.

A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

Az új lakcím szerint illetékes jegyző a gyám részére a kiegészítő pénzbeli ellátást a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja.

NEM VÉGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZ CÍMZETT, DE A DÖNTÉST HOZÓ HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül - a) alacsony iskolai végzettség; b) alacsony foglalkoztatottság; c) elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény –  egy fennáll. 

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet vagy lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

VAGYON: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

 • Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal
 • Kormányablak