Természetbeni gyermekvédelmi ellátások - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. nov. 13., 10:22

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság EGY  ÉV IDŐTARTAMRA állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT:

 • az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre,
 • további, az ellátásoknál részletezett feltételek  teljesülése esetén,  a szünidei gyermekétkezésre,
 • pénzbeli támogatásra (alapösszegű, vagy emelt összegű támogatásra)
 • egyéb, más jogszabályban meghatározott kedvezmény igénybevételére.

 

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ABBAN AZ ESETBEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HA  A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) – 145%-át -jelenleg 41.325 Ft-, ha az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll:  a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,  b)  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, c)  ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen),
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át – jelenleg 38.475 Ft –  az a) pont alá nem tartozó esetben. 

 

MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN az egy főre jutó vagyon értéke ne haladja meg – külön-külön, vagy együttesen – az 1997. évi xxxi. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (lásd a „megjegyzés” részben)

  

ALAPÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT - AZ ALÁBBIAK SZERINT - AZ A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK, ILLETVE FIATAL FELNŐTT,

 1. akinek  az ellátásra való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel, illetve
 2. akinek az ellátásra való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel.

 

EMELT ÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT -  AZ ALÁBBIAK SZERINT -  AZ A GYERMEK, FIATAL FELNŐTT,  AKINEK A HÁTRÁNYOS VAGY HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETE ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGA A GYÁMHATÓSÁG HATÁROZATA ALAPJÁN

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel.

 

AZ  ALAPÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁS ESETENKÉNTI ÖSSZEGE 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 6000 Ft.

 

AZ EMELT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ESETENKÉNTI ÖSSZEGE 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 6500 Ft.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után – a jogosultsági feltételek fennállása esetén -  A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT. (Lásd a részletező részben)

A GYÁM RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁMHATÓSÁG ANNAK A CSALÁDBAFOGADÓ GYÁMKÉNT KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓNAK, AKINEK KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGA AZ ALÁBBIAK SZERINT FENNÁLL:

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –

 PÓTLÉKOT FOLYÓSÍT, MELYNEK ESETENKÉNTI ÖSSZEGE A 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

 

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, a 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés a)-c) pontja szabályozza az ellátást. 

 

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ABBAN AZ ESETBEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HA  A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVIVEDELEM NEM HALADJA MEG

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) – 145%-át -jelenleg 41.325 Ft -, HA az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll:  a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,  b)  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, c)  ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd külön)
 2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át – jelenleg 38.475 Ft –  az a) pont alá nem tartozó esetben. 

 

MINDKÉT ESETBEN FELTÉTELHOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN az egy főre jutó vagyon értéke ne haladja meg – külön-külön, vagy együttesen – az 1997. évi xxxi. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (lásd a „Megjegyzés” részben)

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE HA

 1. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, VAGY
 2. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

ÉS a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

 

FONTOS:   A CSALÁDBAFOGADÓ GYÁM GYÁMSÁGA ALATT ÁLLÓ GYERMEKKIVÉVE, HA A GYÁM A GYERMEK TARTÁSÁRA KÖTELES – a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT:

 • az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre,
 • további, az ellátásoknál részletezett feltételek  teljesülése esetén,  a szünidei gyermekétkezésre,
 • pénzbeli támogatásra (alapösszegű, vagy emelt összegű támogatásra)
 • egyéb, más jogszabályban meghatározott kedvezmény igénybevételére.

 

ALAPÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKILLETVE FIATAL FELNŐTT,

 1. akinek  az ellátásra való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel, illetve
 2. akinek az ellátásra való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel.

 

EMELT ÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A GYERMEKFIATAL FELNŐTT, AKINEK A HÁTRÁNYOS VAGY HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETE ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGA A GYÁMHATÓSÁG HATÁROZATA ALAPJÁN

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel.

 

AZ  ALAPÖSSZEGŰ PÉNZBELI TÁMOGATÁS ESETENKÉNTI ÖSSZEGE A 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 6000 Ft.

 

AZ EMELT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ESETENKÉNTI ÖSSZEGE A 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 6500 Ft.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után – a jogosultsági feltételek fennállása esetén –  A GYERMEK CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, HA

 1. a gyermek tartására köteles, ÉS
 2. nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

 

A GYÁM RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KIEGÉSZITŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft.

A GYÁMHATÓSÁG ANNAK A CSALÁDBAFOGADÓ GYÁMKÉNT KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓNAKAKINEK KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGA AZ ALÁBBIAK SZERINT FENNÁLL

 1. a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,
 2. a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –

 PÓTLÉKOT FOLYÓSÍT, MELYNEK ESETENKÉNTI ÖSSZEGE A 2020. ÉVBEN GYERMEKENKÉNT 8400 Ft.

 

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál nyújthatja be:

Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik.

 A 149/1997. (IX. 10.) KORMRENDELET 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz csatolni kell 

 • a jövedelemigazolásokat,
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot,
 • a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást,
 • nagykorú kérelmező esetén a tanulói, illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

Az erről rendelkező kormányrendelet hatálybalépésének napján fennálló  és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság EGY  ÉV IDŐTARTAMRA állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

 A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA a kérelem benyújtásának a napja.

RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

Az új kérelem a KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATTANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

A GYÁM RÉSZÉRE A TÁRGYHÓNAPRA ESEDÉKES KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZEGÉT a települési önkormányzat jegyzője a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig utólag folyósítja.

LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.

RENDSZERES KEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁST – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

AZ ÚJ LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES JEGYZŐ A GYÁM RÉSZÉRE A KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁST a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja.

Jogorvoslati lehetőség

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül - a) alacsony iskolai végzettség; b) alacsony foglalkoztatottság; c) elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény –  egy fennáll. 

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet vagy lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

VAGYON: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM SZÁMÍTÁSÁNÁL – A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN – KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 2. 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 3. 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
 4. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
 5. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
 6. az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

 

 A TÁMOGATÁST KÉRŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ GYERMEKKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI AZT A GYERMEKET IS, AKI

 1. átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban,
 2. 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.
 • Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal
 • Kormányablak