Természetbeni gyermekvédelmi ellátások - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. aug. 2., 20:21

Jogszabályok:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Törvény), 19-20/B. §
149/1997. (IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, 65-67. §
2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, 71. § (1) bekezdés a)-c) pont

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY a GYERMEKET (kiskorút) szociális helyzete alapján megillető ellátás, mely magában foglalja
• az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezést,
• a szünidei gyermekétkezést,
• pénzbeli támogatást, alap- vagy emelt összegűt, valamint
• a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket.

A jogosultságot EGY (1) ÉVRE a gyámhatóság – kérelemre - állapítja meg, a feltételek fennállása esetén. Ismételt megállapításra új kérelem alapján van lehetőség.

A gyermek akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó család a törvény szerinti mértéket meghaladó vagyonnal nem rendelkezik, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
‒ nem nagyobb 47 025 forintnál (a szociális vetítési alap összegének 165%-ánál), vagy
‒ nagyobb, de nem több 51 300 forintnál (a szociális vetítési alap összegének 180%-ánál), és
                 a) a szülő, illetve a törvényes képviselő egyedülálló, vagy
                 b) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
                 c) nagykorúvá vált gyermekként  kérelmezi az ellátást.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek hátrányos helyzetűnek a minősül, ha
a) a szülő vagy gyám alacsony iskolai végzettségű, vagy
b) a szülő vagy gyám alacsony foglalkoztatottságú, vagy
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között lakik.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, ha rá az a)-c) pontokban felsorolt hátrányok közül kettő is fennáll. A hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása - kérelemre - külön határozatban történik.

A nagykorúvá vált gyermek a gyermekkel közel azonos (eltérés az 1 főre jutó havi jövedelemnél) szociális feltételekkel jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha korábban – a kérelem beadását megelőző második hónap első napjáig visszamenően – legalább 1 napig részesült gyermekvédelmi rendszeres kedvezményben;
> 23 éves koráig, ha a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
> 25 éves koráig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Gyermekétkeztetés
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
   - a bölcsődében, óvodában ingyen étkezik,
   - 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóként ingyen étkezik,
   - 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóként kedvezményesen (50%) étkezik.
Szünidőben a gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az önkormányzat ingyenesen köteles biztosítani; az ingyenes étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő többi gyermekre kiterjesztheti.

Pénzbeli támogatás
A pénzbeli támogatás évente kétszer – augusztusban és novemberben – 6000 forint alapösszegű juttatást jelent.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek emelt összegű – 6500 forint - pénzbeli támogatásra jogosult.

A gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után - gyermekenként - havi 6270 forint (a szociális vetítési alap összegének 22 %-a) kiegészítő pénzbeli ellátásra, továbbá augusztus és november hónapban 8400 forint pótlékra jogosult, ha
   a) a gyermek tartására köteles, és
   b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

Igénybenyújtás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője mint gyámhatóság állapítja meg.
A megállapítás iránti kérelmet – e célra rendszeresített formanyomtatványon - a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező nyújthatja be. A benyújtás helye: a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy a kormányablak. A kérelemhez a jogosultság igazolására alkalmas iratokat mellékelni kell.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt a kérelem előterjeszthető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó kérelemmel együtt, de lehetőség van a későbbi benyújtásra is.
A kedvezmény lejártát megelőző 3 hónapon belül már lehetőség van az új kérelem benyújtására a következő egyéves időszakra.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!