Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 15:09

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI:  a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást elősegítő támogatás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás

JOGOSULT  RÁ AZ A SZÜLŐ, GYÁM  aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

 

HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2017-ben : 28 500 Ft).

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2017-ben 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 23-28. §-a, 34-44. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT  AZ A SZÜLŐ, GYÁM  AKI SAJÁT  HÁZTARTÁSÁBAN HÁROM VAGY TÖBB KISKORÚT NEVEL.

A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, a támogatást részére csak egy jogcímen lehet megállapítani. 

 

KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

 NEM JOGOSULT GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY

a) AKI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL, kivéve az alábbi ellátásokat: gyermekgondozási támogatás, a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az 1993. évi III. törvény 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díjat vagy az 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjat (ebben az esetben azonban az ápolási díj és a gyermekgondozási segély összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen)

 b) OLYAN GYERMEK UTÁN IGÉNYLI A TÁMOGATÁST, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el c) ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN VAN, ILLETVE SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉSÉT TÖLTI.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás

Havi BRUTTÓ összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2017-ben : 28 500 Ft). alapján a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2017-ben 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) főigazgatója által e célra rendszeresített formanyomtatványon, ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal) vagy  elektronikus űrlapon kell benyújtani.

RELEM SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON  BENYÚJTHATÓ az alábbiakban ismertetett hivataloknál,  a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,   illetve a kormányablaknál.

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

  • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
  •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
  • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

 

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu; http://cst.onyf.hu.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu honlapon. ( Ügyfélkapus regisztráció szükséges!)

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOKAT UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 10. NAPJÁIG, FIZETÉSI SZÁMLÁRA UTALÁS ESETÉBEN 3. NAPJÁIG KELL FOLYÓSÍTANI  az alábbi kivétellel:  az augusztus hónapra járó ellátás a tárgyhónapban,

a) kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,

b) fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig kerül folyósításra.

 

FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

  • A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS AZ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL JÁR, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának – igazolt napja. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
  • Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
  • Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy AZ ÁLTALA NEVELTGYERMEK HALÁLA MIATT elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF) lett 2015.04.01-től.

Három vagy több gyermeket nevelő szülő, Gyám

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOKRENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,  Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala , Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Kormányablak, A kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely