Családtámogatási ellátások- GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jún. 13., 07:50

Jogszabályok:
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, valamint a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról

 

A családtámogatási ellátások két formája:
a gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi nevén GYES) és
a gyermeknevelési támogatás.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. Bruttó összege – a gyermekek számától függetlenül - 28 500 Ft/hó, azonos a szociális vetítési alap összegével.
Az ellátásból 10% mértékű nyugdíjjárulék kerül levonásra; a folyósítás időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét, és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken.

A támogatást a közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Ha a szülők egyidejűleg gyermeknevelési támogatásra és gyermekgondozást segítő ellátásra is jogosultak, az ellátásokat – választásuk szerint – az egyik szülő veheti igénybe.

Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a gyermekvédelmi törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, vagy a szociális törvény alapján 30 napnál hosszabb időre szociális intézményben helyeztek el, kivéve ha a szociális intézményi elhelyezés a gyermek tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztéshez való hozzáférés érdekében történik, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki.
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet maximum heti harminc órában folytathat; otthoni munkavégzés esetén időkorlátozás nélkül dolgozhat.

Nem jár a támogatás annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül (részletesebben a „Megjegyzés” részben).

Igénybenyújtás, folyósítás
A gyermeknevelési támogatást a "Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című nyomtatványon kell igényelni.
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/69/K%C3%A9relem%20GYET%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
A benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét a nyomtatvány tartalmazza.
A kitöltött kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen; személyesen, postai vagy elektronikus úton a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál; személyesen a kormányablaknál. 
A kérelmet a kérelmező lakhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) kormányhivatal bírálja el, de ha  a kérelmező munkahelyén családtámogatási kifizetőhely működik, a kifizetőhely jár el.
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Megjegyzés
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a kérelmező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve
    a) az ennek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a gyermekgondozást segítő ellátást, továbbá a kiemelt, vagy emelt összegű ápolási díjnak a különbözeti összegét,
     b) a gyermekek otthongondozási díját.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!