Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 11:55
A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI: a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást segítő ellátás, GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS, illetve anyasági támogatás. Gyermeknevelési támogatásra – havi rendszerességgel - az a szülő és az a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. (A gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő nem jogosult az ellátásra.) A TÁMOGATÁS A LEGFIATALABB GYERMEK HARMADIK ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSÉTŐL 8. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSÉIG JÁR, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2019-ben : 28 500 Ft). A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2019-ben 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 23-28. §-a, 34-44. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT  AZ A SZÜLŐ, GYÁM (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására jogosult személyt)  AKI SAJÁT  HÁZTARTÁSÁBAN HÁROM VAGY TÖBB KISKORÚT NEVEL

A jogosultságra vonatkozó egyéb tudnivalók:

 • A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • A támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. 
 • KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.
 • Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
 • Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, a támogatást részére csak egy jogcímen lehet megállapítani. 

 NEM JOGOSULT GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY, AKI

 1. az 1993. évi III. törvény (Szt.)  4. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt RENDSZERESNZELLÁTÁSBAN részesül, kivéve a  gyermekek otthongondozási díját, a gyermekgondozási támogatást, a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43.§-a szerinti kiemelt ápolási díjat vagy az 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjat (ebben az esetben azonban az ápolási díj és a gyermekgondozási segély összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen)
 2. OLYAN GYERMEK UTÁN IGÉNYLI A TÁMOGATÁST, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. (Kivételt képez, ha a szociális intézményi elhelyezésre a gyermek tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki)
 3. LETARTÓZTATÁSBAN VAN, ILLETVE SZABADSÁGVESZTÉST TÖLT.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás.

Havi BRUTTÓ összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2019-ben : 28 500 Ft).

REDÉKHÓNAP ESETÉN egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2019-ben 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal) lehet benyújtani SZEMÉLYESEN, VAGY POSTAI ÚTON:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak).

ELEKTRONIKUSAN -  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani az alábbi linken:

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

 • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,
 • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala.

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja az alábbiak szerint:

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig,
 • fizetési számlára utalás esetében – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig.

AZ AUGUSZTUSNAPRA JÁRÓ ELLÁTÁST A TÁRGYHÓNAPBAN,

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
 • fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig

 A kiutalt és át nem vett ellátás ismételt folyósítását a folyósító szerv a jogosult járási hivatalhoz benyújtott kérelme alapján teljesíti.

A  FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

 • GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS AZ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL JÁR, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának – igazolt napja. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Az ellátást VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 • Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az ÁLTALA NEVELT GYERMEK HALÁLA MIATT elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezési ügyekben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Három vagy több gyermeket nevelő szülő, Gyám

 • Fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálata,
 • Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
 • Kormányablak