Családtámogatási ellátások- GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 08:58

A családtámogatási ellátásokon belül -  gyermekgondozási támogatásként  -  gyermekgondozást segítő ellátás illetve gyermeknevelési támogatás folyósítható.

A GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐ, ILLETVE GYÁM A  GYERMEK GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL – a feltételek fennállása esetén -  HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. (A gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő nem jogosult az ellátásra.)

 A TÁMOGATÁS A LEGFIATALABB GYERMEK HARMADIK ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSÉTŐL 8. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSÉIG JÁR, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez az összeg 2020-ban 28.500 Ft.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 23-28. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet szabályozza az ellátást. 

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT  AZ A SZÜLŐ, GYÁM (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására jogosult személyt)  AKI SAJÁT  HÁZTARTÁSÁBAN HÁROM VAGY TÖBB KISKORÚT NEVEL

JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉS:

 • A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.
 • Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
 • Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik, vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen lehet  részére megállapítani.

 

KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.

 

NEM JÁR GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS ANNAK A SZEMÉLYNEKAKI

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában felsorolt rendszeres pénzellátásban részesül –  a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.  27. §  (1) bekezdés aa)-ac) pontjában ismertetett kivételekkel.
 2. olyan gyermek után igényli a támogatást, akit az 1997. évi XXXI törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az 1993. évi III. törvény  alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el (kivéve ha a szociális intézményi elhelyezésre a gyermek tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki);
 3. letartóztatásban van, illetve szabadságvesztést tölt. 

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás.

Havi BRUTTÓ összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével Ez az összeg 2020-ban 28.500 Ft.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2020-ban 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

Családtámogatási ügyekben eljáró hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).

 

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal) lehet benyújtani SZEMÉLYESENVAGY POSTAI ÚTON

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
 2. a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
 3. a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

 

ELEKTRONIKUSAN -  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani az alábbi linken:

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

 

A VÉGLEGESSÉ VÁLT HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁST A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁGA FOLYÓSÍTJA AZ ALÁBBIAK SZERINT:

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig,
 • fizetési számlára utalás esetében – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig.

 AZ AUGUSZTUS HÓNAPRA JÁRÓ ELLÁTÁST A TÁRGYHÓNAPBAN,

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
 • fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig.

 

A  FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

 • GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS AZ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL JÁR, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának – igazolt napja. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Az ellátást VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az ÁLTALA NEVELT GYERMEK HALÁLA MIATT elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

Három vagy több gyermeket nevelő szülő, Gyám

 • Fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálata,
 • Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
 • Kormányablak