Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. júl. 2., 10:44

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI:  a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás

JOGOSULT  RÁ AZ A SZÜLŐ, GYÁM  aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, és a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2018-ban : 28 500 Ft).

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2018-ban 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 23-28. §-a, 34-44. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT  AZ A SZÜLŐ, GYÁM (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására jogosult személyt)  AKI SAJÁT  HÁZTARTÁSÁBAN HÁROM VAGY TÖBB KISKORÚT NEVEL

A jogosultságra vonatkozó egyéb tudnivalók:

 • A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • A támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. 
 • Amennyiben a szülők egyidejűleg  több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
 • Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, a támogatást részére csak egy jogcímen lehet megállapítani. 

KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

 NEM JOGOSULT GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY

 1. AKI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL, kivéve az alábbi ellátásokat: gyermekgondozási támogatás, a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az 1993. évi III. törvény 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj vagy az 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díjat (ebben az esetben azonban az ápolási díj és a gyermekgondozási segély összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen)
 2. OLYAN GYERMEK UTÁN IGÉNYLI A TÁMOGATÁST, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
 3. SZABADSÁGVESZTÉS BÜNTETÉSÉT TÖLTI.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás

Havi BRUTTÓ összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2018-ban : 28 500 Ft).

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy a támogatás összege után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2018-ban 10 %, mely a támogatás bruttó összegéből kerül levonásra.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal) kell benyújtani.

Az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat – az orvosi igazolás kivételével – elegendő másolatban benyújtani.

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

 • postai úton - a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz
 • SZEMÉLYESEN  – a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ügyfélszolgálatán, a kormányablaknál.
 • ELEKTRONIKUSAN –  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani.
 •  

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

 • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
 • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja  az alábbiak szerint:

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig,
 • fizetési számlára utalás esetében – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig.

Az augusztus hónapra járó ellátást a tárgyhónapban,

 • a) kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
 • b) fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig

 

 A kiutalt és át nem vett ellátás ismételt folyósítását a folyósító szerv a jogosult járási hivatalhoz benyújtott kérelme alapján teljesíti.

A  FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

 • GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS AZ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL JÁR, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának – igazolt napja. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Az ellátást VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 • Amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az ÁLTALA NEVELTGYERMEK HALÁLA MIATT elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF) lett 2015.04.01-től.

Három vagy több gyermeket nevelő szülő, Gyám

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,  Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala , Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Kormányablak,