Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:04
A RÁSZORULTAKAT ÁLLAPOTUKNAK ÉS HELYZETÜKNEK MEGFELELŐ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁBAN KELL GONDOZNI, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ideiglenes jelleggel - legfeljebb egy év időtartamra - teljes körű ellátást biztosítanak. AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI: a) időskorúak gondozóháza; b) fogyatékos személyek gondozóháza; c) pszichiátriai betegek átmeneti otthona; d) szenvedélybetegek átmeneti otthona; e) éjjeli menedékhely; f) hajléktalan személyek átmeneti szállása;

Az 1993.évi III. törvény 80-84.§-ai, 114-119/B.§-ai,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 85-87. §-ai,  a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet

AZ IDŐSEK GONDOZÓHÁZÁBA azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK GONDOZÓHÁZÁBAN azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBAN az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. 

SZENVEDÉLYBETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBAN az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít

 1. lakhatási szolgáltatást, vagy
 2. lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG AZ ELLÁTOTT HAVIVEDELMÉNEK  60%-ÁT.

A RÁSZORULTAKAT ÁLLAPOTUKNAK ÉS HELYZETÜKNEK MEGFELELŐ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁBAN KELL GONDOZNI, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni,

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ideiglenes jelleggel – legfeljebb egy év időtartamra – teljes körű ellátást biztosítanak.

 AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI:

 1. időskorúak gondozóháza;
 2. fogyatékos személyek gondozóháza;
 3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
 4. szenvedélybetegek átmeneti otthona;
 5. éjjeli menedékhely;
 6. hajléktalan személyek átmeneti szállása;

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény