Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 20., 06:00

Jogszabályok
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 80-84. §, 114-119/B. §
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 85-87. §
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről

 

A RÁSZORULTAKAT ÁLLAPOTUKNAK ÉS HELYZETÜKNEK MEGFELELŐ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁBAN KELL GONDOZNI, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében – otthonukban, lakókörnyezetükben - nem lehet gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel teljes körű ellátást - beleértve a lakhatást is - biztosítanak az arra rászoruló személy részére. Az elhelyezés időtartama legfeljebb egy év.
A határidő lejártát megelőző 1 hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha erre nincs lehetőség, az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható. Ha az ellátott személyt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani.

FONTOS! Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény jelenlegi szabályozási keretek között - az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével - 2022. december 31-éig működhet! Ezt követően az intézmények átalakulnak! (Szoctv. 138. § (4) bekezdés)

AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI:
‒ időskorúak gondozóháza;
‒ fogyatékos személyek gondozóháza;
‒ pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
‒ szenvedélybetegek átmeneti otthona;
‒ éjjeli menedékhely;
‒ hajléktalan személyek átmeneti szállása.

Jogosultsági feltételek az egyes intézménytípusokban

AZ IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁBA azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A FOGYATÉKOSOK GONDOZÓHÁZÁBA azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBA az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. 

SZENVEDÉLYBETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBA az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

A HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

A fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át.

Igénybenyújtas
Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az elhelyezés iránti kérelmet magánál az intézménynél kell kérelmezni, szóban vagy írásban, az alábbiak szerint:
• A kérelmet az ellátást igénylőnek kell benyújtania.
• Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő.
• A korlátozottan cselekvőképes személy önállóan terjesztheti elő a kérelmét kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság éppen e tekintetben korlátozta. Az utóbbi esetben szükséges a törvényes képviselő beleegyezése.
A kérelemhez be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Megjegyzés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok  biztosítják. Jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén egyházi és nem állami fenntartók is nyújthatnak szociális szolgáltatásokat.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:
a szociális alapszolgáltatásokat és
a szakosított ellátásokat.
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
‒  a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
‒  az étkeztetés,
‒  a házi segítségnyújtás,
‒  a családsegítés,
‒  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
‒  a közösségi ellátások,
‒  a támogató szolgáltatás,
‒  az utcai szociális munka,
‒  a nappali ellátás.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
‒  az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
‒  a rehabilitációs intézmény,
‒  a lakóotthon,
‒  az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
‒  a támogatott lakhatás,
‒  az egyéb speciális szociális intézmény.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!