Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:17

A RÁSZORULTAKAT ÁLLAPOTUKNAK ÉS HELYZETÜKNEK MEGFELELŐ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁBAN KELL GONDOZNI, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ideiglenes jelleggel - legfeljebb egy év időtartamra - teljes körű ellátást biztosítanak.

AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI:

 1. időskorúak gondozóháza,
 2. fogyatékos személyek gondozóháza,
 3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
 4. szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 5. éjjeli menedékhely,
 6. hajléktalan személyek átmeneti szállása.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:17

Az 1993.évi III. törvény 80-84.§-ai, 114-119/B.§-ai,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 85-87. §-ai,  a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet szabályozza az ellátást.

AZ IDŐSEK GONDOZÓHÁZÁBA azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

FOGYATÉKOSOK GONDOZÓHÁZÁBAN azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBAN az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. 

SZENVEDÉLYBETEGEK ÁTMENETI OTTHONÁBAN az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

AZ ÉJJELI MENEDÉKHELY az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA az önellátásra képes hajléktalan személyeknek biztosít

 1. lakhatási szolgáltatást, vagy
 2. lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

 

AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG AZ ELLÁTOTT HAVIVEDELMÉNEK  60%-ÁT AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ESETÉN.

A RÁSZORULTAKAT ÁLLAPOTUKNAK ÉS HELYZETÜKNEK MEGFELELŐ SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁBAN KELL GONDOZNI, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni,

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ideiglenes jelleggel – legfeljebb egy év időtartamra – teljes körű ellátást biztosítanak.

A FENTI  HATÁRIDŐ ELTELTÉT MEGELŐZŐEN EGYNAPPAL az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.

HA AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐ CSALÁDI KÖRNYEZETÉBE NEM HELYEZHETŐ VISSZA, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja, illetve ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad.

AZ ÚJ INTÉZMÉNYBE TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSIG az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani.

AZ ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI:

 1. időskorúak gondozóháza;
 2. fogyatékos személyek gondozóháza;
 3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
 4. szenvedélybetegek átmeneti otthona;
 5. éjjeli menedékhely;
 6. hajléktalan személyek átmeneti szállása;

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény