Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 13., 15:48

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS OLYAN ÖNKÉNTESEN IGÉNYBE VEHETŐ, HOSSZÚ TÁVÚ, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ GONDOZÁS, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK KÖRÉBE TARTOZIK:

 1. pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
 2. a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

 

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOKAT TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993. évi III. törvény 65/A.§-a, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39/F-39/I. §-a rendelkezik a szolgáltatásról.

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS OLYAN ÖNKÉNTESEN IGÉNYBE VEHETŐ, HOSSZÚ TÁVÚ, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ GONDOZÁS, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK ESETÉBEN  AZ A SZEMÉLY IS ELLÁTHATÓ, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOKAT TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK.

MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT

A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK KÖRÉBE TARTOZIK:

 1. pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
 2. a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

 

 A KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL:

 1. a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
 2. a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
 3. a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
 4. a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
 5. az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
 6. megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

 

A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁS KERETÉBEN a fenti  e)–f) pontokban meghatározottakon túl BIZTOSÍTANI KELL:

 1. a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
 2. a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

 1. A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról.  Ha a szolgáltatást igénylő NEM RENDELKEZIK SZAKVÉLEMÉNNYEL, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított LEGFELJEBBROMNAPIG átmeneti jelleggel biztosítható.

 

 1. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA SORÁN MINDEN ESETBEN BIZTOSÍTANI KELL AZ ANONIMITÁST, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény