Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 19., 21:57

Jogszabályok
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról -  65/A. §, 114-119/B. §
1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 39/F-39/L §
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről

 

A közösségi ellátás - hosszú távú gondozás keretében - az ellátott személy otthonában, lakókörnyezetében valósul meg, tanácsadás, tájékoztatás, esetkezelés (egyéni problémák kezelése) és készségfejlesztés révén.
Beletartozik:
• a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, valamint
• a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosított szolgáltatások:
- segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában,
- segítség a meglevő képességek megtartásában, fejlesztésében,
- az ellátott személy állapotának folyamatos figyelemmel kísérése a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén,
- a pszichoszociális rehabilitáció, a szociális és mentális gondozás,
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése.

A közösségi pszichiátriai ellátás feladata a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának feladata az életmódváltozás elindítása, segítése, folyamatos nyomon követése. A gondozó addiktológiai konzultáns bevonása mellett végzi tevékenységét.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során cél a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindítása, segítése.
A szolgáltató
- figyelemmel kíséri az ellátott szűrővizsgálaton való részvételét, ösztönzi az ellátottat az orvosi vagy egyéb terápiás kezelés igénybe vételére,
- biztosítja a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
- biztosítja a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

Térítési díj
A közösségi ellátásokat térítésmentesen kell biztosítani.

Igénybenyújtás
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézménynél szóban vagy írásban kell előterjeszteni.
Cselekvőképtelen igénylő esetén a kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő, az érintett személy véleményének lehetőség szerinti figyelembe vételével. A korlátozottan cselekvőképes személy az igénylést törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti meg, önállóan akkor, ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta.
A közösségi ellátások esetében az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha ilyen szakvélemény nem áll rendelkezésre, az ellátás - a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig - átmeneti jelleggel biztosítható.
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása során minden esetben tiszteletben kell tartani az ellátott személy anonimitását: A személyes adatokat nem kell megadni,nyilvántartani, egyéni gondozási tervet nem kell készíteni. A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.

Megjegyzés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok  biztosítják. Jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén egyházi és nem állami fenntartók is nyújthatnak szociális szolgáltatásokat.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:
a szociális alapszolgáltatásokat és
a szakosított ellátásokat.
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
‒  a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
‒  az étkeztetés,
‒  a házi segítségnyújtás,
‒  a családsegítés,
‒  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
‒  a közösségi ellátások,
‒  a támogató szolgáltatás,
‒  az utcai szociális munka,
‒  a nappali ellátás.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
‒  az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
‒  a rehabilitációs intézmény,
‒  a lakóotthon,
‒  az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
‒  a támogatott lakhatás,
‒  az egyéb speciális szociális intézmény.
 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!