Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - CSALÁDSEGÍTÉS

CSALÁDSEGÍTÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 13., 15:00

A CSALÁDSEGÍTÉS A SZOCIÁLIS VAGY MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁK, ILLETVE EGYÉB KRÍZISHELYZET MIATT SEGÍTSÉGRE SZORULÓ SZEMÉLYEK, CSALÁDOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS, MELYNEK CÉLJA:

 • a fennemlített helyzethez vezető okok megelőzése,
 • a krízishelyzet megszüntetése, valamint
 • az életvezetési képesség megőrzése.

 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES BIZTOSÍTANI A CSALÁDSEGÍTÉST – mely a szociális alapszolgáltatások egyik formája -  ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.

 

A jogosultságnak nincs feltétele, a szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

A CSALÁDSEGÍTÉST TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993. évi III. törvény 64. §-a szabályozza az ellátást.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTELES BIZTOSÍTANI A CSALÁDSEGÍTÉST – mely a szociális alapszolgáltatások egyik formája –  ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van,

 

A CSALÁDSEGÍTÉS A SZOCIÁLIS VAGY MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁK, ILLETVE EGYÉB KRÍZISHELYZET MIATT SEGÍTSÉGRE SZORULÓ SZEMÉLYEK, CSALÁDOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS, MELYNEKLJA:

 • a fentemlített helyzethez vezető okok megelőzése,
 • a krízishelyzet megszüntetése, valamint
 • az életvezetési képesség megőrzése.

 

CSALÁDSEGÍTÉS KERETÉBEN  BIZTOSÍTANI KELL:

 1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 7. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 8. a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM KÉRELEMRE INDUL. A jogosultságnak nincs feltétele, bárki igénybe veheti, aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

CSALÁDOK SEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VESZÉLYEZTETETTSÉGET ÉS KRÍZISHELYZETET ÉSZLELŐ JELZŐRENDSZER MŰKÖDIK:

 • a jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat JELEZNI KÖTELES,
 • az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek JELEZHETIK 

A CSALÁDSEGÍTÉST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓNAK, INTÉZMÉNYNEK, HA SEGÍTSÉGRE SZORULÓ CSALÁDRÓL, SZEMÉLYRŐL SZEREZNEK TUDOMÁST.

 

FENTIEK SZERINT KAPOTT JELZÉS ALAPJÁN A CSALÁDSEGÍTÉST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓ, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A CSALÁDSEGÍTÉST TÉRÍTÉSMENTESEN KELL BIZTOSÍTANI.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény