Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - CSALÁDSEGÍTÉS

CSALÁDSEGÍTÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 22., 18:41

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről
149/1997. (IX. 10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról

A családsegítés személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, azoknak, akik szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulnak.
Célja:
- a krízishelyzethez vezető okok megelőzése,
- a krízishelyzet megszüntetése, valamint
- az életvezetési képesség megőrzése.

A szolgáltatást a települési önkormányzat mint fenntartó köteles biztosítani. A szolgáltatást bárki térítésmentesen igénybe veheti, aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
A SZOLGÁLTATÓ: a településeken a család- és gyermekjóléti szolgálat, a járásszékhely településen: család- és gyermekvédelmi központ.
A CSALÁDSEGÍTÉS KERETÉBEN biztosítani kell:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
g) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
h) a nagy létszámú intézmények átalakítását követően a támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályozó dokumentumai a szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit tartalmazzák. A dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek; betartásuk kötelező és számon kérhető.
Elérhetőségük:
http://szocialisportal.hu/-/csalad-es-gyermekjoleti-szolgaltatasok-szakmai-szabalyzo-dokumentumai

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik:
   - A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelezni köteles,
   - az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik
a szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Megjegyzés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok  biztosítják. Jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén egyházi és nem állami fenntartók is nyújthatnak szociális szolgáltatásokat.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:
a szociális alapszolgáltatásokat és
a szakosított ellátásokat.
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
‒  a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
‒  az étkeztetés,
‒  a házi segítségnyújtás,
‒  a családsegítés,
‒  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
‒  a közösségi ellátások,
‒  a támogató szolgáltatás,
‒  az utcai szociális munka,
‒  a nappali ellátás.
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
‒  az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
‒  a rehabilitációs intézmény,
‒  a lakóotthon,
‒  az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
‒  a támogatott lakhatás,
‒  az egyéb speciális szociális intézmény.
 

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!