Pénzbeli szociális ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 10., 14:54

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott - a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL hatáskörébe tartozó - szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás.

Az ellátás havi összege 2019.01.01-TŐL  a jövedelemmel nem rendelkező:

 1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 25.630 Ft
 2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 30 150 Ft,
 3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 40 700 Ft.

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

2018. évtől az időskorúak járadékának  jövedelmi jogosultsági határai, valamint az ellátás összege  a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/C §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott – a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL hatáskörébe tartozó – szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás.

Az ellátás havi összege 2019.01.01-TŐL a jövedelemmel nem rendelkező :

 1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 25.630 Ft,
 2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 30 150 Ft,
 3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 40 700 Ft.

VEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

2018. évtől az időskorúak járadékának összege  a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.

 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT AZ  EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IS FENNÁLL.

2019.01.01-től  TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA :

 1. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme a 25.630 Ft-ot nem haladja meg,
 2. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb, egyedülálló személynek a havi jövedelme nem haladja meg a 30.150 Ft-ot,
 3. az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek a havi jövedelme nem haladja meg 40.700 Ft-ot.

2018. évtől  az időskorúak járadéka jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

 

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.

Nem állapítható meg időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az érintett személy:

 1. letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,
 2. 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,
 3. tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy
 4. az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, eljárást akadályozza.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT A  FENTIEKEN TÚL  a kérelemben megjelölt időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában –  a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával – MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZT AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÉRI.

 

LAKCIMVÁLTOZÁS ESETÉN:

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – az eljáró hatóság illetékességét érintően – MEGVÁLTOZIK, az ellátásra való jogosultságot  a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AZ ÚJ LAKCÍMEN AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!

AMENNYIBEN az új kérelmet A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA IRÁNTI KÉRELMET  A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATALNÁL,  továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál LEHET BENYÚJTANI a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

 

A jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

 

Az időskorúak járadékát igénylő személy köteles bejelenteni HA RÉSZÉRE A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban, vagy a kérelem benyújtását követően, de a végleges döntés meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít.

 

Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő személy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, az ellátásra való jogosultságának  megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válását  követően  a járási hivatal HIVATALBÓL  ELJÁRÁST INDÍT AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

Ha az ügyfél a részére megküldött formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást a járási hivatal megszüntetni.

 

A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

 AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁT MINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást –  december 30-áig kell folyósítani.

HA AZ IDŐS KORÚAK JÁRADÉKA  NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

Az időskorúak járadékában részesülő személy köteles 8 napon belül bejelenteni, ha a jogosultságának fennállása alatt más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indított.

A HAVI RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN A FEL NEM VETT ELLÁTÁST a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. Az ilyen módon felvett ellátás nem része a hagyatéknak.

A NEMGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

A HÁZASTÁRSAK AKKOR TEKINTHETŐK KÜLÖNÉLŐNEK, ha lakcímük különböző

ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak