Pénzbeli szociális ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. dec. 15., 14:52

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott - a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL hatáskörébe tartozó - szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT, AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY 

 1. AKINEK SAJÁT ÉS VELE EGYÜTT LAKÓ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 2020. évben a  26 350 Ft-ot;
 2. AKI EGYEDÜLÁLLÓ, 75 ÉVESNÉL FIATALABB, és  havi jövedelme nem haladja meg 2020. évben a  30 995 Ft-ot;
 3. AKI EGYEDÜLÁLLÓ, 75. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTTE, és havi jövedelme nem haladja meg  2020. évben a  41 840 Ft-ot.

A FENTIEKBEN ISMERTETETT JÖVEDELEMHATÁRT A 2019. DECEMBER 31-ÉT KÖVETŐ KEZDŐ IDŐPONTTÓL MEGÁLLAPÍTOTT IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ESETÉN KELL FIGYELEMBE VENNI.

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGE a jövedelemmel nem rendelkező, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött jogosult esetén:

 1. A HÁZASTÁRSÁVAL, ÉLETTÁRSÁVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ személy esetében 26 350 Ft
 2. AZ EGYEDÜLÁLLÓ,  75. ÉVESNÉL FIATALABB SZEMÉLY esetében 30 995  Ft
 3. AZ EGYEDÜLÁLLÓ, 75. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY esetében 41 840 Ft

 

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

 

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani.

Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/C §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást. 

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, és az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet.

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott – a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIKORMÁNYHIVATAL hatáskörébe tartozó – szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás.

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGE a jövedelemmel nem rendelkező, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött jogosult esetén:

 1. A HÁZASTÁRSÁVAL, ÉLETTÁRSÁVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLY esetében 26 350 Ft
 2. AZ EGYEDÜLÁLLÓ,  75. ÉVESNÉL FIATALABB SZEMÉLY esetében 30 995  Ft
 3. AZ EGYEDÜLÁLLÓ, 75. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY esetében 41 840 Ft

 

VEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

 

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani.

 

2018. évtől az IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK JÖVEDELMI JOGOSULTSÁGI HATÁRAI és A JÁRADÉK ÖSSZEGE  a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

Ha az  ellátás felülvizsgálata iránti eljárás megindítása a veszélyhelyzet  idejére esik, az esedékes felülvizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.

 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT, AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY 

 1. AKINEK SAJÁT ÉS VELE EGYÜTT LAKÓ HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 2020. évben a  26 350 Ft-ot;
 2. AKI EGYEDÜLÁLLÓ, 75 ÉVESNÉL FIATALABB, és  havi jövedelme nem haladja meg 2020. évben a  30 995 Ft-ot;
 3. AKI EGYEDÜLÁLLÓ, 75. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTTE, és havi jövedelme nem haladja meg  2020. évben a  41 840 Ft-ot.

FENTIEKBEN ISMERTETETT JÖVEDELEMHATÁRT A 2019. DECEMBER 31-ÉT KÖVETŐ KEZDŐ IDŐPONTTÓL MEGÁLLAPÍTOTT IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ESETÉN KELL FIGYELEMBE VENNI.

 AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 •  A jogosultságot megállapító szerv az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállását KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja.
 • Ha  felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.
 • Az időskorúak járadékára jogosultság megszűnik, ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ÉRINTETT SZEMÉLY:

 • letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,
 • 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,
 • tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy
 • az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, eljárást akadályozza.

 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT A  FENTIEKEN TÚL  MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZT AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÉRI - a kérelemben megjelölt időponttól, vagy  időpont megjelölésének hiányában, a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával.

LAKCÍMVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 • Ha az ellátásra jogosult személy lakcíme,  az eljáró hatóság illetékességét érintően – megváltozik, az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
 • Az új lakcímen az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani.
 • Amennyiben az új kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

 

AZ ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET

 • a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  továbbá
 • a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
 • a kormányablaknál

LEHET BENYÚJTANI az  e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

A KÉRELEMNYOMTATVÁNYON FELTÜNTETETT JÖVEDELMEKRŐL AZ IGAZOLÁST CSATOLNI KELL A KÉRELEMHEZ.

 

AMENNYIBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG A NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉRE TEKINTETTEL SZŰNIK MEG

 • A  járási hivatal a döntés véglegessé válását követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.
 • Az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a hatóság az ügyfél számára megküldi az arra rendszeresített kérelemnyomtatványt.
 • Ha az ügyfél a kérelemnyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást meg kell szüntetni.
 • JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ESETÉN annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

 AZ ELLÁTÁST MINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást –  december 30-áig kell folyósítani.

HA AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA  NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

HAVI RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN A FEL NEM VETT ELLÁTÁST a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. Az ilyen módon felvett ellátás nem része a hagyatéknak.

Jogorvoslati lehetőség:

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

A HÁZASTÁRSAK AKKOR TEKINTHETŐK KÜLÖNÉLŐNEK, ha lakcímük különböző

ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak