Pénzbeli szociális ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. márc. 1., 11:19

Jogszabályok: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B.-32/C. §-a, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és meg-állapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 14. §-a.

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek által igénybe vehető szociális rászorultságtól függő, pénzbeli szociális ellátás.
Megállapítása az igénylő lakcíme szerint illetékes járási, fővárosi kerületi kormányhivatal hatáskörébe tartozik.
HAVI ÖSSZEGE 2022. január 1-jétől:
   a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő személy esetében 28 505 Ft,
   b) az egyedülálló,  75. évesnél fiatalabb személy esetében 33 525 Ft,
   c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 45 255 Ft,
   d) a jövedelemmel rendelkező személy esetében a 28 505 forint és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

Jogosultsági feltételek
Az ellátásra az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy jogosult,
- akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a  28 505 Ft-ot;
- aki egyedülálló, 75 évesnél fiatalabb, és  havi jövedelme nem haladja meg a  33 525 Ft-ot;
- aki egyedülálló, 75. életévét betöltötte, és havi jövedelme nem haladja meg a 45 255 Ft-ot.
A jövedelemhatárokat a 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapításra kerülő jogosultság esetén kell figyelembe venni.
! Az aktív korúak ellátásában részesülő személy nyugdíjkorhatárának betöltésekor jogosulttá válik az időskorúak járadékára. A járási hivatal a korábbi jogosultságot megszünteti, és hivatalból indít eljárást az időskorúak járadékának megállapítása iránt. Az eljárás keretében értesíti az ügyfelet az eljárás megindításáról, és megküldi neki a kérelemnyomtatványt. Ha az ügyfél a kérelemnyomtatványt 15 napon belül nem küldi vissza, az eljárást a hatóság megszünteti.

Igénybenyújtás
AZ ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMET az  e célra rendszeresített kérelem-nyomtatványon kell benyújtani
a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővár. kerületi) kormányhivatalnál vagy
a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy
a kormányablaknál.
A nyomtatvány az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján is megtalálható. Letölthető az alábbi linkről:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/a/62/21000/Id%C5%91skor%C3%BAak%20j%C3%A1rad%C3%A9k%C3%A1nak%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1sa%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem.pdf
A kérelem elektronikus úton is benyújtható.
Új kérelmet kell benyújtani, ha a jogosult lakcíme megváltozik, és az új lakcím másik járásban, másik fővárosi kerületben van. (A régi lakcímen az ellátást megszüntetik.).

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!