Szociális pénzbeli ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. júl. 2., 10:41

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

2018.01.01-TŐL  AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2018. évben 28.500 Ft):

 1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, (24.225 Ft/hó)
 2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (28.500 Ft/hó)
 3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (38.475 Ft/hó).

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/C §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

2018.01.01-TŐL  AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGEVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2018. évben 28.500 Ft):

 1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, (24.225 Ft/hó)
 2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (28.500 Ft/hó)
 3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (38.475 Ft/hó).

VEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek.

 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT AZ  egészségügyi szolgáltatásra VALÓ JOGOSULTSÁG IS FENNÁLL.

A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA :

 1. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018. évben 28.500 Ft ) 85 %-át, a 24.225 Ft-ot nem haladja meg
 2. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb, egyedülálló személynek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, a 28.500 Ft-ot,
 3. az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át, a 38.475 Ft-ot.

2018. évtől  az időskorúak járadéka jövedelmi jogosultsági határainak összegét a Kormány évente rendeletben meghatározza.

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.

HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK, akkor az időskorúak járadékának összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. ( 2018. évben nem változott.)

Amennyiben az aktív korúak ellátásában részesülő személy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, az ellátásra való jogosultságának  megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válását  követően  a járási hivatal hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 

Ha az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nem küldi vissza, az eljárást a járási hivatal megszüntetni.

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az időskorúak járadékát a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Az új lakcímén az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani.  

AMENNYIBEN AZT  A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani. ( Így az ellátás folyósításában a folytonosság megmarad!)

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

 

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELLSZÜNTETNI, HA AZ ÉRINTETT  SZEMÉLY:

 • elzárás büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti,
 • 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,
 • tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy
 • az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, eljárást akadályozza.

 

 AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT A  FENTIEKEN TÚL  a kérelemben megjelölt időponttól , vagy – időpont megjelölésének hiányában –  a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával – MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZT AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÉRI.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA IRÁNTIRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a Kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez szükséges nyomtatvány: 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, mely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

 AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁT MINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást –  december 30-áig kell folyósítani.

HA AZ IDŐS KORÚAK JÁRADÉKA  NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

A NEMGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül – a LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

A HÁZASTÁRSAK AKKOR TEKINTHETŐK KÜLÖNÉLŐNEK, ha lakcímük különböző

ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak