Szociális pénzbeli ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 15:19

JOGOSULT RÁ AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY, AKI MEGÉLHETÉSI JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZIK.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2017. évben 28.500 Ft):

  1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, ( jelenleg: 24.225 Ft)
  2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (jelenleg: 28.500 Ft)
  3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (jelenleg: 38.475 Ft).

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

 

2018. ÉVTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGEI A NYUGDÍJEMELÉSSEL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELKEDNEK.

Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/E §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.

JOGOSULT RÁ AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY, AKI MEGÉLHETÉSI JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZIK.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGEVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2017. évben 28.500 Ft):

  1. a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, ( jelenleg: 24.225 Ft)
  2. az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (jelenleg: 28.500 Ft)
  3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (jelenleg: 38.475 Ft).

 

VEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE AHAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

FONTOS! 2018. ÉVTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGEI A NYUGDÍJEMELÉSSEL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELKEDNEK.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT az a reá  irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA :

  1. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017. évben 28.500 Ft ) 80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem haladja meg
  2. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-át, a 27.075 Ft-ot,
  3. az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, a 37.050 Ft-ot.

 

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA :

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja.

Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.

 

AZ AKTÍV KORÚAKELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK A  NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉRE TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN a járási hivatal a döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 

 

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELL SZÜNTETNI, HA A SZEMÉLY:

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti,

b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik,

c)  tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy

d) az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló, eljárást akadályozza.

 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOTFENTIEKEN TÚL – a kérelemben megjelölt időponttól vagy időpont megjelölésének hiányában a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával – MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZT AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁBANSZESÜLŐ SZEMÉLY KÉRI.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA IRÁNTIRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a Kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez szükséges nyomtatvány: 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, mely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

 

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁT MINDENNAP 5-ÉIG KELL FOLYÓSÍTANI azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó ellátást  december 30-áig kell folyósítani.

 

HA AZ IDŐS KORÚAK JÁRADÉKA  NEM A TELJESNAPRA JÁR, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

 

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az időskorúak járadékát a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AMENNYIBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTIRELMET A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani. ( Így az ellátás folyósításában a folytonosság megmarad!)

HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBBÖSSZEGE VÁLTOZIK, akkor az időskorúak járadékának összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. ( 2017. évben nem változott.)

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz fordulhat.

A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPONBELÜL – amely a megtámadott döntést hozta.

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított HARMINC NAPON BELÜL jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

LAKCÍM: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal,

Kormányablak