Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. dec. 15., 14:50

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

 

 Aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEMÉLY:

 1. akinek esetében az álláskeresési ellátás (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) folyósítási időtartama lejárt, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül,  VAGY
 2. akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt (a folyósítási idő lejártát megelőzően) szüntették meg,  (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot) VAGY
 3. aki kérelme benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, VAGY
 4. akinek esetében a részletező részben ismertetett rendszeres pénzellátás folyósítása – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül –ÉS közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.

A FENTIEKEN TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL, hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át – mely összeg  2020.évben 25.650 Ft – és vagyonnal nem rendelkeznek.

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2020. évben  22.800 Ft.

 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT, KIVÉVE, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az 1993.évi III. törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet.

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, és az 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet.

 

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIHIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

 

 A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2020. évben  22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULTKIVÉVE, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

A foglalkoztatási támogatásban  részesülő személy EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT az ellátásra való jogosultságának időtartama alatt. 

Ha az  ellátás felülvizsgálata iránti eljárás megindítása a veszélyhelyzet  idejére esik, az esedékes felülvizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.

 

 

Aktív korúak ellátására, ezen belül FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY:

 1. akinek esetében az álláskeresési ellátás (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) folyósítási időtartama lejárt, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül,  VAGY
 2. akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt (a folyósítási idő lejártát megelőzően) szüntették meg,  (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot) VAGY
 3. aki kérelme benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal LEGALÁBB EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, VAGY
 4. akinek esetében az alábbi rendszeres pénzellátás folyósítása – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – megszűnt (a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), ÉS közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVVEL LEGALÁBB HÁROM HÓNAPIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT.

AZ a)-d) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL, hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át – mely összeg  2020.évben 25.650 Ft – és vagyonnal nem rendelkeznek.

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG  az a) pont szerinti esetben az álláskeresési ellátás időtartamának kimerítésétől, a  b) pont szerinti  esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, a d) pont szerinti esetben a rendszeres pénzellátás megszűnésétől számított 12 hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési ellátás kimerítését követő nap.

 A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY KÖTELES

 • a jogosultságot megállapító döntés véglegessé válásától vagy az ellátás  szünetelésének megszűnésétől számított 15 NAPON BELÜL az állami foglalkoztatási szervet felkeresni, és a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni;
 • AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁNAK KÖVETKEZŐ ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK IDŐPONTJÁT MEGELŐZŐ EGY ÉVBEN a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban MUNKÁT VÁLLALNI :  a)  közfoglalkoztatásban részt venni, vagy  keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló   törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is)  b)  vagy munkaerő-piaci programban részt venni,  c)  vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is d) vagy szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni.

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁT – a jogosultságot megállapító szerv – ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátás a felülvizsgálatnak megfelelő összegben továbbfolyósításra kerül.

HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot a változás időpontjától számított három hónapon belül felül kell vizsgálni.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEKAKI:

 1. letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt;
 2. az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
 3. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
 4. gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
 5. az Flt szerint álláskeresési ellátásban részesül
 6. katonai szolgálatot teljesít,
 7. köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 8. az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
 9. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 10. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

 

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT   a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsorolt, valamint az alábbi esetekben annak a személynek:

 1. aki a foglalkoztatási szerv által felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen megszüntette, vagy azt a munkáltató azonnali hatályú felmondással szüntette meg;
 2. aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
 3. akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
 4. aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
 5. aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;
 6. akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten véglegessé vált döntéssel megállapította;
 7. aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;
 8. aki jogosultságának  megszüntetését kéri;
 9. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával;
 10. akinek részére az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátás folyósítása egy évet meghaladó időtartamban egybefüggően szünetel, az egy év leteltét követő nappal.

Egyéb, az ellátás megszüntetése utáni ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSSAL  KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS:

 • Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság A MEGSZÜNTETÉSTŐL SZÁMÍTOTT HARMINCHAT HÓNAPON BELÜL – kivéve  a fentiekben az a)- f) pontok szerinti megszüntetési eseteket – az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
 • Az a)-f) PONTOKBAN FELSOROLT ESETEKBEN a jogosultság ismételten csak akkor állapítható meg -  az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén -  ha az aktív korú személy újra teljesíti az előzetes együttműködési  kötelezettségét. (Ebben az esetben, az előzetes együttműködés időtartamának számítása során nem vehető figyelembe a jogosultság korábbi, szankciós megszüntetésének időpontját megelőzően teljesített együttműködés!)
 • A h) PONT SZERINTI ESETBEN az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránt a megszüntetésről rendelkező döntés véglegessé válását követő 30 nap elteltével nyújtható be ismét kérelem.

 

LAKCÍMVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 • ha az ellátásra jogosult személy lakcíme – az eljáró hatóság illetékességét érintően – megváltozik, az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.
 • az új lakcímen az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani!
 • amennyiben az új kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

 

ELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTIRELMET

 • a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  továbbá
 • a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint
 • a kormányablaknál

LEHET BENYÚJTANI az  e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon,  mely az igénylés helyén szerezhető be, de  a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

 

AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV  is közzéteszi a honlapján  az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló kérelemnyomtatványt és a vagyonnyilatkozatot.

Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható.

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KIVÜL :

 • a vagyonnyilatkozat,
 • a kérelmezővel közös háztartásban élő, a tanköteles kort betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló igazolás
 • a kérelmezőt nyilvántartó ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV igazolása az álláskeresési ellátás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési ellátásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről. A megelőző együttműködés teljesítéséről kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttműködés kezdő és befejező időpontját.
 • amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” rovatban felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még az ellátás megszüntetéséről szóló határozat.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi /megyei kormányhivatal gondoskodik.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁST UTÓLAGMINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELLÁTÁS NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. Az ilyen módon felvett ellátás nem része a hagyatéknak.

 A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL,

 1. ha a jogosult keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,
 2. közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
 3. olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

 Az a) pont alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munka.

AZ ELLÁTÁS SZÜNETELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉS:

 • A szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot adó körülmény megszűnéséről az aktív korúak ellátására jogosult személy KÖTELES 8 NAPON BELÜL ÉRTESÍTENI AZ ELLÁTÁST MEGÁLLAPÍTÓ SZERVET.
 • HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY A SZÜNETELÉSRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNY MEGSZŰNÉSÉRŐL A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT  a) a fenti  határidőben teljesíti, az ellátást  a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő naptól kezdődően  kell ismét folyósítani; b) amennyiben azt a fenti határidőt elmulasztva teljesíti, az ellátás a szünetelésre okot adó körülmény megszűnése bejelentésének napjától kezdődően kerül továbbfolyósításra.

JOGELLENESEN MUNKÁT VÉGZŐ aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítása – a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét első ízben megállapító végleges és végrehajtható határozata alapján, a határozat véglegessé válásáról szóló értesítés megérkezését követő hónap első napjától – EGY HÓNAP IDŐTARTAMRA FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL.

Jogorvoslati lehetőség:

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél a járási hivatal által hozott  határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (az ellátásra vonatkozóan):

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya 

AKTIV KORÚ: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;

FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; KORHATÁRRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal Kormányablak,

Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatala,

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya