Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. júl. 15., 18:21

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33-36. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15-19. §-a

 

Az AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK 2 típusa:
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS az aktív korú, hátrányos munkaerő piaci helyzetben lévő személy ellátása.
HAVI ÖSSZEGE 22 800 forint. (A szociális vetítési alap összegének 80 százalékával egyenlő).
Megállapítása a lakhely szerint illetékes járási, fővárosi kerületi hivatal hatáskörébe tartozik.

JOGOSULT A TÁMOGATÁSRA az aktív korú személy, ha
   1) álláskeresési ellátásának időtartama lejárt, vagy
   2) álláskeresési ellátásának folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt szüntették meg, majd a keresőtevékenység megszűnt anélkül, hogy álláskeresési ellátásra jogosultságot szerzett volna, vagy
   3) az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
   4) rendszeres ellátása (felsorolás a „Megjegyzés” részben) megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,
   feltéve mindegyik esetben, hogy havi jövedelme - ha családban él, akkor a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme - nem haladja meg a 25 650 forintot (a szociális vetítési alap 90%-át), vagyona nincs és keresőtevékenységet nem folytat. Nagykorú (18 évesnél idősebb) kérelmező esetén a szülők jövedelme a jogosultság fennállásában nem játszik szerepet.
A közfoglalkoztatás vagy egyszerűsített foglalkoztatás vagy háztartási munka nem minősül keresőtevékenységnek.

NEM VEHET IGÉNYBE foglakoztatást helyettesítő támogatást az a személy,
   - aki egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, vagy
   - aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy
   - aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesül, vagy
   - aki álláskeresési ellátásban részesül, vagy
   - aki képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesül, vagy
   - aki gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, ha gyermeke még nincs féléves, vagy
   - aki köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali rendszerű oktatásában tanul, vagy
   - akinek családjában másvalaki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.

KÖTELES a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
   ๐ a támogatás megállapítását követő 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervet felkeresni,
   ๐ az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni, munkát vállalni vagy a munkaerő piaci programban részt venni, eleget tenni a támogatás megállapítására vonatkozó határozatban foglalt előírásoknak.

Az ellátásra való jogosultság fennállását – a jogosultságot megállapító szerv – két évente legalább egyszer FELÜLVIZSGÁLJA.
A jogosultsági feltételek időközbeni megszűnése, a kötelezettségek és előírások megszegése az ellátás megszüntetését vonja maga után.
A keresőtevékenységet folytató személy ellátását a keresőtevékenység 120 napjára szüneteltetik, a 121. naptól megszüntetik.
A közfoglalkoztatásban való részvétel idejére a támogatás szünetel.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának ideje alatt jogosult:
   - KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA, továbbá
   - EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA, továbbá
   - UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE a helyi személyszállításban .

Igénybenyújtás
Az ellátás  megállapítása iránti kérelmet
   - a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a közös önkormányzati hivatalnál, vagy
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy  kormányablaknál, vagy
   - a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél
kell benyújtani, a jogosultsági feltételeknél 1), 2), 4) pontban felsorolt körülmények bekövetkezésétől számított 12 hónapon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.
A kérelemnyomtatvány és az annak mellékletét képező vagyonnyilatkozat űrlapja a benyújtás helyén vagy a kormányablakokban beszerezhető, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapján megtalálható.
https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/192
A nyomtatvány részét képező tájékoztató tartalmazza a csatolandó iratokat (jövedelem igazolás, állami foglalkoztatási szerv igazolása stb.).
Lakcím változás esetén, ha az illetékesség is változik, a támogatás iránti kérelmet újra be kell nyújtani.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

AKTÍV KORÚ: aki 18. életévét betöltötte, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érte el.

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya.

RENDSZERES ELLÁTÁSOK, melyek megszűnése után fennállhat a jogosultság a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra: gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, özvegyi nyugdíj (a gyermek jogosító életkorának betöltése esetén), ideiglenes özvegyi nyugdíj.

CSALÁD: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozók:
>a házastárs, az élettárs;
>a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti és örökbe fogadott gyermek, mostoha- és nevelt gyermek; 
>korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma:
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
! Az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az ingatlan és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog, melyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!