Szociális pénzbeli ellátások - aktív korúak ellátása - FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. júl. 2., 10:39

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2018. évben  22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az 1993.évi III. törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIHIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft)  80%-a, 2018. évben  22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az aktív korúak ellátásában részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra, valamint  – ha munkaviszonyban nem áll – a helyi személyszállításban utazási kedvezményre jogosult, melyről a  hatósági bizonyítványt az ellátást megállapító hatóság bocsátja ki.

Aktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:

 1. AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül,  vagy
 2. AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETTÉK MEG,  (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot) vagy
 3. AKI KÉRELME BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT ÉVBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, vagy
 4. AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás),  és KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.
 5. AZ a)-d) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOVÁBBI FELTÉTEL, hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át ( 2018.évben 25.650 Ft), és vagyonnal nem rendelkeznek.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság  az a) pont szerinti esetben az álláskeresési ellátás időtartamának kimerítésétől, a  b) pont szerinti  esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, a d) pont szerinti esetben a rendszeres pénzellátás megszűnésétől számított 12 hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési ellátás kimerítését követő nap.

 

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ KÖTELES:

 • az állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
 • a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni;
 • az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban  MUNKÁT VÁLLALNI :  
 • közfoglalkoztatásban részt venni , vagy  
 • keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló   törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagy 
 • munkaerő-piaci programban részt venni, vagy 
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagy
 • szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni.

 

AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felül kell vizsgálni., és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást tovább kell folyósítani.

 

Nem állapítható meg aktív korúak ellátására való jogosultsága annak a személynek, aki:

 1. elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
 2. az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
 3. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
 4. gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
 5. az Flt szerint álláskeresési ellátásban részesül
 6. katonai szolgálatot teljesít,
 7. köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 8. az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy
 9. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 10. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

 

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT   a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsorolt esetekben, valamint az alábbi esetekben annak a személynek:

 1. aki a foglalkoztatási szerv által felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyát jogellenesen megszüntette, vagy azt a munkáltató azonnali hatályú felmondással szüntette meg;
 2. aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
 3. akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
 4. aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
 5. aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;
 6. akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten véglegessé vált döntéssel megállapította;
 7. aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;
 8. aki jogosultságának  megszüntetését kéri;
 9. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával;
 10. akinek részére az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátás folyósítása egy évet meghaladó időtartamban egybefüggően szünetel, az egy év leteltét követő nappal.

Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül – kivéve  a fentiekben az a)- f) pontok szerinti megszüntetési eseteket – az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.

Az a)-f) pontokban felsorolt esetekben a jogosultság ismételten csak akkor állapítható meg -  az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén -  ha az aktív korú személy újra teljesíti az előzetes együttműködési  kötelezettségét. ( Ebben az esetben, az előzetes együttműködés időtartamának számítása során nem vehető figyelembe a jogosultság korábbi, szankciós megszüntetésének időpontját megelőzően teljesített együttműködés!)

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be.

Az állami foglalkoztatási szerv a  honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló formanyomtatványt.

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KIVÜL :

 • a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat,
 • a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás;  valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.
 • a kérelmezőt nyilvántartó ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV igazolása az álláskeresési ellátás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési ellátásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről.

amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” rovatban felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még az ellátás megszüntetéséről szóló határozat.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi /megyei kormányhivatal gondoskodik.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁST UTÓLAGMINDEN HÓNAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELLÁTÁS NEM A TELJES HÓNAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL, ha a jogosult

 1. keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,
 2. közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
 3. olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

 

Az a) pont alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munka.

 HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME – AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGVÁLTOZIK, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AMENNYIBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET A LAKCÍMVÁLTOZÁST KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTJÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

A jogellenesen munkát végző aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítása – a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét első ízben megállapító végleges és végrehajtható határozata alapján, a határozat véglegessé válásáról szóló értesítés megérkezését követő hónap első napjától – egy hónap időtartamra felfüggesztésre kerül.

A NEMGLEGES DÖNTÉS ELLEN AZ ÉRDEKELTEK – A  KÖZLÉSTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL – A LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALHOZMZETT, DE A DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ ILLETÉKMENTES FELLEBBEZÉSSEL ÉLHETNEK.

 

A FELLEBBEZÉST INDOKOLNI KELL. A FELLEBBEZÉSBEN CSAK OLYAN ÚJ TÉNYRE LEHET HIVATKOZNI, AMELYRŐL AZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN AZ ÜGYFÉLNEK NEM VOLT TUDOMÁSA, VAGY ARRA ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL ESŐ OK MIATT NEM HIVATKOZOTT

 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra vonatkozóan):

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya AKTIV KORÚ: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;

 FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 

VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

ZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.