Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jan. 26., 18:01

Jogszabályok:
1993. évi III. törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33-36. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15-19. §-a

 

Az AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK 2 típusa:
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
foglalkoztatás helyettesítő támogatás.

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS az aktív korú, hátrányos munkaerő piaci helyzetben lévő személy ellátása.
HAVI ÖSSZEGE 22.800 Ft (a szociális alap összegének 80 százaléka).
Megállapítása a JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL hatáskörébe tartozik.

JOGOSULT A TÁMOGATÁSRA az a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy, ha
   1) álláskeresési ellátásának időtartama lejárt, vagy
   2) álláskeresési ellátásának folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt szüntették meg, majd a keresőtevékenység megszűnt anélkül, hogy álláskeresési ellátásra jogosultságot szerzett volna, vagy
   3) az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
   4) rendszeres ellátása (felsorolás a „Megjegyzés” részben) megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,
   feltéve mindnégy esetben, hogy havi jövedelme - ha családban él, akkor a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme - nem haladja meg a 25 650 forintot (a lszociális alap összegének 90%-át), valamint vagyona nincs és keresőtevékenységet nem folytat.
(A családjával együtt élő nagykorú gyermek jogosultságának megállapítása során a szülők jövedelmét nem kell figyelembe venni, továbbá a közfoglalkoztatás vagy egyszerűsített foglalkoztatás vagy háztartási munka nem minősül keresőtevékenységnek.)

NEM VEHET IGÉNYBE foglakoztatást helyettesítő támogatást az a személy,
   - aki egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, vagy
   - aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, vagy
   - aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban részesül, vagy
   - aki álláskeresési ellátásban részesül, vagy
   - aki képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesül, vagy
   - aki gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, ha gyermeke még nincs féléves, vagy
   - aki köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali rendszerű oktatásában tanul, vagy
   - akinek családjában másvalaki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.

KÖTELES a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
   ๐ a támogatás megállapítását követő 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervet felkeresni,
   ๐ az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,
   ๐ munkát vállalni vagy a munka-erő piaci programban részt venni,
   ๐ eleget tenni a támogatás megállapítására vonatkozó határozatban, foglalt előírásoknak.

A hatóság a jogosultsági feltételek fennállását évente legalább egyszer FELÜLVIZSGÁLJA. A jogosultsági feltételek időközbeni megszűnése, a kötelezettségek és előírások megszegése az ellátás megszüntetését vonja maga után.
A keresőtevékenységet folytató személy ellátását a keresőtevékenység 120 napjára szüneteltetik, a 121. naptól megszüntetik. Az egyszerűsített foglalkoztatás és a háztartási munka e vonatkozásban nem minősül kereső tevékenységnek.
A közfoglalkoztatásban való részvétel idejére a támogatás szünetel.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának ideje alatt jogosult:
   - KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA, továbbá
   - EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA, továbbá
   - UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE a helyi személyszállításban .

Igénybenyújtás
Az ellátás  megállapítása iránti kérelmet
   - a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a közös önkormányzati hivatalnál, vagy
   - a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy  kormányablaknál, vagy
   - a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél
kell benyújtani, a jogosultsági feltételeknél 1), 2), 4) pontban felsorolt körülmények bekövetkezésétől számított 12 hónapon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.
A nyomtatvány a benyújtás helyén beszerezhető; az alábbi linken letölthető
https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/3f/73000/Akt%C3%ADv%20kor%C3%BAak%20ell%C3%A1t%C3%A1sa%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem.pdf#!DocumentBrowseA
A nyomtatvány részét képező tájékoztató tartalmazza a kötelezően csatolandó iratokat (jövedelem igazolás, állami foglalkoztatási szerv igazolása stb.).
Lakcím változás esetén, ha az illetékesség is változik, a támogatás iránti kérelmet újra be kell nyújtani.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a járási hivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Megjegyzés - Fogalommeghatározások:
AKTÍV KORÚ:  aki 18. életévét betöltötte, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érte el.
ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya.
RENDSZERES ELLÁTÁSOK (megszűnésük után a jogosultság fennállhat) a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági ellátás, az özvegyi nyugdíj a gyermek életkorának betöltése miatt, az ideiglenes özvegyi nyugdíj
CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.
FOGYASZTÁSI EGYSÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,  d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 
VAGYON: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az ingatlan és az arra vonatkozó vagyoni értékű jog, melyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!