Súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásai - AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 18., 09:50

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE AKADÁLYMENTES LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ VAGY VÁSÁRLÁSÁHOZ, VALAMINT AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGEIRE VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: legfeljebb 300 000 Ft, és az alábbi esetekben igényelhető:

  1. AKADÁLYMENTES ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ,  LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, amennyiben a mozgáskorlátozott személy a) az építtető vagy a vásárló  b) az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs;
  2. MEGLÉVŐ LAKÁSON, LAKÓÉPÜLETEN VÉGZETT AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ AMENNYIBEN A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY   a) a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs   b) önkormányzati lakás esetében határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs.

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 18., 09:49

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9-10. §-a

A TÁMOGATÁST A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY VAGY A VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ, VAGY AZ ÉLETTÁRS IGÉNYELHETI, HA a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve  az abban lévő lakást

  • egyáltalában nem, vagy
  • csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni,

és ezért ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

 

HA A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ A LAKÁSNAKLAKÓÉPÜLETNEK NEM TULAJDONOSA, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 

UGYANAZON SZEMÉLYRE TEKINTETTEL akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe. 

UGYANAZON LAKÁSRA VAGY LAKÓÉPÜLETRE AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS TÖBB ALKALOMMAL AKKOR IGÉNYELHETŐ, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. a támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE AKADÁLYMENTES LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ VAGY VÁSÁRLÁSÁHOZ, VALAMINT AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÖBBLETKÖLTSÉGEIRE VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMIMOGATÁS NYÚJTHATÓ.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: legfeljebb 300 000 Ft, és az alábbi esetekben igényelhető:

  1. AKADÁLYMENTES ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ,  LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, amennyiben a mozgáskorlátozott személy a) az építtető vagy a vásárló  b) az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli hozzátartozó vagy élettárs;
  2. MEGLÉVŐ LAKÁSON, LAKÓÉPÜLETENGZETT AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ AMENNYIBEN A MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY   a) a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs   b) önkormányzati lakás esetében határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET A HITELINTÉZETHEZ KELL BENYÚJTANI
A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

  1.  a mozgásszervi fogyatékosságról, illetve a súlyos mozgáskorlátozottságról szóló igazolást (részletesen lásd a Megjegyzés részben). 
  2. az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést.

HA A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG IGAZOLÁSA CÉLJÁBÓL SZÜKSÉGES IRATOK NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE,  a súlyos mozgáskorlátozottság előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – a fővárosi / megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál lehet kezdeményezni. (Lásd a megjegyzés részben)

 A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

 
AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELBÍRÁLÁSÁT A HITELINTÉZETGZI, melynek során figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) álláspontját, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti.

A TÁMOGATÁST AZ ÁLLAM NEVÉBEN A KINCSTÁR NYÚJTJA A FOLYÓSÍTÓ HITELINTÉZET HAVI ELSZÁMOLÁSA ALAPJÁN.

A támogatott személy köteles a lakás akadálymentesítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő TELJESLTSÉG LEGALÁBB 70%-ÁRÓL SAJÁT NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁKAT BEMUTATNI.  A költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel.

HITELINTÉZET A KÉRELEM ELUTASÍTÁSA ESETÉN az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (a támogatásra való jogosultság szempontjából) MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY 1.)  a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdésében  meghatározottak szerinti  mozgásszervi fogyatékos személy  2.)  a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §  a) pontjában meghatározott súlyos mozgáskorlátozottnak minősülő személy;

MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK AZT KELL TEKINTENI,  AKI: a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz fentiek szerinti kormányrendelet 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, VAGY b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota illetve állapotrosszabbodása miatt nem képes, VAGY c) az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.

LYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTNAK MINŐSÜLŐ SZEMÉLY AKI: a) 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,  b) aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz, c) a  közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.   

KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBENLYOSAN AKADÁLYOZOTT AZ A SZEMÉLY, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti a) mozgásszervi részkárosodása, b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,  d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

AKADÁLYMENTESÍTÉS: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson;

ZELI HOZZÁTARTÓZÓ (a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint): a házastárs, az

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hitelintézet