Pénzbeli szociális ellátások - GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2024. febr. 7., 19:06

Jogszabályok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – különösen a 38-39/C. §;
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet – különösen a 20-24. § és az 1. számú melléklet.

 

A gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a szülő, aki önellátásra képtelen
   - súlyosan fogyatékos vagy
   - tartósan beteg
gyermek- vagy felnőttkorú gyermekéről gondoskodik.
Az ellátás megállapítása a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe tartozik.

AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:
1. Összege a 2024. évben bruttó havi 266 800 forint.
2. Ha a jogosult személy más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ellátás összege csökken a más rendszeres pénzellátás havi összegével.
3. Nem csökken az ellátás – a 2. ponttól eltérően - a gyermekek otthongondozási díja, ha a jogosult
    - saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy a 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján megállapított rehabilitációs ellátásban részesül, feltéve hogy az ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon jogosultsága a gyermekek otthongondozási díjára vagy az ápolási díjra fennállt, és az elmúlt húsz év alatt – összeszámítva legalább tíz évig - gyermekek otthongondozási díjára, súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel megállapított ápolási díjra vagy kiemelt ápolási díjra jogosult volt, vagy
    - csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, amit másik gyermekre tekintettel folyósítanak vagy
    - gyermeknevelési támogatásban részesül.

A gyermekek otthongondozási díja után nyugdíjjárulékot kell fizetni, így a folyósítás időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül.

Az ellátás mellett a szülő otthonán kívüli keresőtevékenységet korlátozott időben – legfeljebb napi 4 órában – végezhet. Az otthon végzett keresőtevékenység nem esik korlátozás alá.

Települési támogatás - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - keretében az ápolást végző szülőnek segítség nyújtható, illetve az ápolt gyermek átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha az ápolt gyermek egészségi állapota ezt indokolja, vagy akadályoztatása miatt a szülő az ápolási, gondozási tevékenységet nem tudja ellátni.

Jogosultsági feltételek

Az ellátásra a SZÜLŐ jogosult (vér szerinti és örökbefogadó) BÁRMILYEN KORÚ GYERMEKE után.

Az ellátás a gondozottal KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓ SZÁMÁRA IS MEGÁLLAPÍTHATÓ, ha 
> a szülő meghalt, vagy
> a szülő felügyeleti joga – a törvényben meghatározott okokból – szünetel, vagy
> a szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy
> a szülő a gyermek állandó és tartós gondozásában saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.

SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGA annak a gyermeknek áll fenn, akinek
   1. segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes, vagy
   2. hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, vagy
   3. értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9), vagy
   4. mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

TARTÓSAN BETEG az a gyermek, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

AZ ÖNELLÁTÁSI KÉPESSÉGET az ellátás megállapítására irányuló eljárásban vizsgálni kell, arról a  kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempont- és pontozási rendszer szerint szakmai vélemény készül. A vizsgálatot végző személy (szakértő) megállapításait az ápolás helyszínén végzett vizsgálatra, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (különösen a kórházi zárójelentésre) alapozva teszi meg. A szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év.
A 6 év alatti ápolt gyermek esetében - helyszíni vizsgálat mellőzésével - szakorvos készít szakmai véleményt. Az ilyen szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb a gyermek hetedik életévének betöltéséig terjedhet.

NEM JOGOSULT a szülő a gyermekek otthongondozási díjára a következő esetekben:
    - A gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül;
    - a gyermek köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve ha a) a köznevelési intézményben eltöltött idő  a  köznevelési intézményben, illetve a szakképző intézményben  való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, b) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy c) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;
    - a szülőnek folyósított más rendszeres pénzellátás meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának összegét;
    - a szülő szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;
    - a szülő keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

A jogosultsági feltételek meglétét a járási hivatal (fővárosi kerületi hivatal) legalább kétévente felülvizsgálja.

A gyermekek otthongondozási díja csak egy gyermek után állapítható meg, de a szülő kérheti, hogy a jogosultsági  feltételek teljesülését a járási (fővárosi kerületi) hivatal több gyermekre figyelemmel is vizsgálja. Ha megállapítást nyer, hogy a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapítható lenne, a havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani.

Igénybenyújtás
A kérelmet az e célra rendszeresített kérelemnyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatvány a kormányzati portálokon (http://kormány.hu) és http://csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon), továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok honlapjain közzétételre kerültek. A papír alapú nyomtatvány beszerezhető valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.
A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatvány kitöltési tájékoztatójában megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtható:
> elektronikus úton vagy
> a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  vagy
> a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, vagy
> a kormányablaknál.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

 

Ellátások

Pénzbeli ellátások

Tipus

Ellátás

Státusz

Ellenőrzött