Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 11:14

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási alaprészéből LAKHATÁSI TÁMOGATÁS nyújtható.

A lakhatási támogatás vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi feltételekkel nyújtható:

a) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

b) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a c), d) pontban ismertetett kivételekkel  - nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

c) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.

d) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

 

A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ. A TÁMOGATÁS A BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe

39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 4-7 §-a, 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ ANNAK AZ ÁLLÁSKERESŐNEK :

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván (kivéve a pályakezdő álláskeresőt és a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalót, valamint a közfoglalkoztatott személyt, az ő esetűkben ez nem feltétel),

 b) aki, olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít amely esetében  az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól),

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60km-t,

d) aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,

e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. a támogatás további feltételeként.

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐNEK IGAZOLNIA KELL a) érvényes munkaszerződéssel, vagy kinevezéssel a foglalkoztatás létrejöttét, és a munkavégzés helyét  b) legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti szerződéssel a feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonya fennállását.

 

Feltétel az is, hogy a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosítson, de havi bruttó jövedelme, ne haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.( A minimálbér 2017.01.01-től: 127.500 Ft)

 

 A TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA ALATT A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE EGYMÁST KÖVETŐEN TÖBB INGATLANRA KÖTÖTT BÉRLETI SZERZŐDÉS ESETÉBEN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ A TÁMOGATÁS, AZONBAN A KÖLTSÉGEK EMELKEDÉSE A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT NEM BEFOLYÁSOLJA. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN ÚJABBMOGATÁS A TÁMOGATÁS LEJÁRTÁT KÖVETŐ 24 HÓNAP ELTELTÉVEL ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási alaprészéből LAKHATÁSI TÁMOGATÁS nyújtható.

A lakhatási támogatás vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi feltételekkel nyújtható:

a) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.

b) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a c), d) pontban ismertetett kivételekkel  – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

c) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.

d) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ. A c) és d) pontban meghatározott esetben A TÁMOGATÁS A TÁMOGATÁS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐ SZEMÉLYEK KÖZÖTT EGYENLŐ ARÁNYBAN OSZLIK MEG, és a BÉRLETIJJAL ÉS KÖZÜZEMIJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL.

 Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

A TÁMOGATÁS IRÁNTIRELMET a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtani a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási(fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán. A KÉRELEMNEK TARTALMAZNIA KELL a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az utolsó munkavégzési helyének megnevezését. A FOGLALKOZTATÁS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN BENYÚJTOTTRELEM ESETÉN legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a) érvényes munkaszerződését ( mely tartalmazza a munkavégzés helyét is) b) bérleti szerződését. A LEGKÉSŐBB A MUNKAVISZONYTESÍTÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTTRELEM ESETÉN a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az érvényes munkaszerződést, valamint legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül csatolnia kell a bérleti szerződést.

A TÁMOGATÁST A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani. A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából, EGY ALKALOMMAL a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 HAVIMOGATÁSI ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG ELŐLEG NYÚJTHATÓ.

A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI, HA A TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY

a) munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít a támogatás feltételeinek megfelelő újabb munkaviszonyt,

b) bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,

c) rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a támogatás feltételeként megjelölt mértéket,

 d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,

 e) olyan lakóingatlant szerez, melynek következtében a támogatási feltételeknek már nem felel meg.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK : LAKÓINGATLAN: a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas. KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ : a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele nélkül : a) házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek(fogyatékos gyermek) d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) ) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. MUNKAVÁLLALÓ : aki a fentiekben meghatározott munkaviszonyban, jogviszonyban áll. MUNKASZEZŐDÉS: a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés, valamint a kinevezés és az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződés.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya