Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatások- LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:15

A munkába járás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése érdekében lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek aki jogosultsági feltételek részben ismertetettek szerint az ellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel.

A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT NYÚJTHATÓ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS: a) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. b) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – c), d) pontban ismertetett kivételekkel – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. c) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek. d) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

A TÁMOGATÁS A BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. (Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás.  A költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja. A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ.

 A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN újabb támogatás a lejáratot követő 24 hónap elteltével állapítható meg.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 4-7 §-a, a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

1. Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,  

 1. AKIT LEGALÁBB EGYNAPJA ÁLLÁSKERESŐKÉNT TARTANAK NYILVÁN, ÉS A KÉRELMET A FOGLALKOZTATÁS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN NYÚJTOTTA BE, ÉS
 2. aki, olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
 3. aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,
 4. aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
 5. lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
 6. aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. a támogatás további feltételeként.

2. Lakhatási támogatás nyújtható annak  a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőző munkanap álláskeresőként nyilvántartott személynek is,

 1. AKI A KÉRELMET A FOGLALKOZTATÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGVISZONYTESÍTÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL NYÚJTOTTA BE, ÉS
 2. akit a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak,
 3. aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesített, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
 4. aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,
 5. aki más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesített munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
 6. lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
 7. aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

MINDKÉT ESETBEN TOVÁBBI FELTÉTEL, HOGY a TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ

 1. a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosít, de a havi bruttó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300  százalékát  (a minimálbér 2020.01.01-től: 161 000 Ft.),
 2. érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is,
 3. bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő lakóingatlanra bérlőként – legalább a támogatás időtartamának felére –  létesített bérleti jogviszonya fennállását.

PÁLYAKEZDŐ, KÖZFOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY, VALAMINT CSOPORTOSTSZÁMLEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT MUNKAVÁLLALÓ ESETÉBEN az I/a),  illetve a II/b) pontban ismertetett feltétel hiányában is nyújtható a támogatás, amennyiben az egyéb feltételek fennállnak.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT NYÚJTHATÓ,  VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS:

 1. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
 2. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a  c) és  d) pontban ismertetett kivételekkel  – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
 3. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
 4. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
 5. A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel. (Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.

A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás, azonban a  költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.

A TÁMOGATÁS FENTIEKBEN ISMERTETETT ÖSSZEGE EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ.

 A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN újabb támogatás a lejáratot követő 24 hónap elteltével állapítható meg.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET 

 1.  a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy
 2.  ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, akkor legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül

KELL BENYÚJTANI A KÉRELMEZŐT ÁLLÁSKERESŐKÉNT NYILVÁNTARTÓ JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYÁN.

FOGLALKOZTATÁS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell  a) érvényes munkaszerződését (mely tartalmazza a munkavégzés helyét is)  b) bérleti szerződését  c) a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az érvényes munkaszerződést, és  a támogatás  feltételeire vonatkozó nyilatkozatait, valamint legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül csatolnia kell a bérleti szerződést.

A TÁMOGATÁST A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani.

 A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából, EGY ALKALOMMAL a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 HAVI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG ELŐLEG NYÚJTHATÓ.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI, ha a támogatásban részesülő személy:

 1. munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít a támogatás feltételeinek megfelelő újabb munkaviszonyt,
 2. bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,
 3. rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a támogatás feltételeként megjelölt mértéket,
 4. öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,
 5. olyan lakóingatlant szerez, melynek következtében a támogatási feltételeknek már nem felel meg.

más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban részesül.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK : 

LAKÓINGATLAN: a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas. 

MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, ügyészségi szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony.  

MUNKAVÁLLALÓ : aki a fentiekben meghatározott munkaviszonyban, jogviszonyban áll. CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT MUNKAVÁLLALÓNAK azt a munkavállalót kell tekinteni  akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte.

MUNKASZEZŐDÉS: a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés, valamint a kinevezés és az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló  szerződés.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya