Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 27., 14:17

A lakhatási támogatás az alábbiak szerint nyújtható,  vissza nem térítendő támogatás:

 1. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
 2. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a  c), d) pontban ismertetett kivételekkel  - nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
 3. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
 4. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
 5. A TÁMOGATÁS A BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. (Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.
 6. A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás.
 7.  A költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
 8. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN újabb támogatás a lejáratot követő 24 hónap elteltével állapítható meg.

 A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ.

39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 4-7 §-a, 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ANNAK AZ ÁLLÁSKERESŐNEK NYÚJTHATÓ,  AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELELEKNEK MEGFELEL:

 1. akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván (kivéve a pályakezdő álláskeresőt és a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalót, valamint a közfoglalkoztatott személyt, az ő esetűkben ez nem feltétel),
 2. aki, olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít amely esetében  az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól),
 3. aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60km-t,
 4. aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
 5. lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
 6. aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. a támogatás további feltételeként.

Feltétel az is, hogy a lakhatási támogatás segítségével létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosítson, de havi bruttó jövedelme, ne haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.( A minimálbér 2018.01.01-től: 138.000 Ft.)

 A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐNEK IGAZOLNIA KELL :

 1. érvényes munkaszerződéssel, vagy kinevezéssel a foglalkoztatás létrejöttét, és a munkavégzés helyét
 2.  legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti szerződéssel a feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonya fennállását.

A lakhatási támogatás az alábbiak szerint nyújtható,  vissza nem térítendő támogatás:

 1. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap.
 2. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a  c), d) pontban ismertetett kivételekkel  – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
 3. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
 4. A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
 5. A TÁMOGATÁS A BÉRLETIJJAL ÉS KÖZÜZEMIJAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. (Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehető figyelembe.
 6. A támogatás időtartama alatt a munkavállaló részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás.
 7.  A költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
 1. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMÁNAK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN újabb támogatás a lejáratot követő 24 hónap elteltével állapítható meg.

 A támogatás fentiekben ismertetett összege EGY NAPTÁRI HÓNAPRA IRÁNYADÓ.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtani a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási(fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán.

A KÉRELEMNEK TARTALMAZNIA KELL a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az utolsó munkavégzési helyének megnevezését.

FOGLALKOZTATÁS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a) érvényes munkaszerződését ( mely tartalmazza a munkavégzés helyét is) b) bérleti szerződését c) a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az érvényes munkaszerződést, és  a támogatás  feltételeire vonatkozó nyilatkozatait, valamint legkésőbb a kérelem benyújtását követő 10 napon belül csatolnia kell a bérleti szerződést.

A TÁMOGATÁST A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani.

 A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából, EGY ALKALOMMAL a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 HAVI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG ELŐLEG NYÚJTHATÓ.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI, ha a támogatásban részesülő személy:

 1. munkaviszonya az adott munkaadónál a támogatás időtartama alatt megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesít a támogatás feltételeinek megfelelő újabb munkaviszonyt,
 2. bérleti jogviszonya megszűnik, és a támogatás időtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,
 3. rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a támogatás feltételeként megjelölt mértéket,
 4. öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,
 5. olyan lakóingatlant szerez, melynek következtében a támogatási feltételeknek már nem felel meg.
 6. más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban részesül.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK : LAKÓINGATLAN: a saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas. MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. MUNKAVÁLLALÓ : aki a fentiekben meghatározott munkaviszonyban, jogviszonyban áll. MUNKASZEZŐDÉS: a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés, valamint a kinevezés és az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződés.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya