A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai – ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. máj. 3., 12:41

A megváltozott munkaképességű személyek részére rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás állapítható meg. A ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. Rokkantsági ellátásra jogosult - a jogosultsági feltételek megléte esetén - az a megváltozott munkaképességű személy: a) akinek rehabilitációja nem javasolt, illetve b) aki rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törv. módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-5.§-a, 11-20.§-a, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 357/2015. (XII.2.) Korm. rend. a nyugellátások 2016. január havi emeléséről.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR 15. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY: A) Akinek az EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és B) REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT és C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át , 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása  annak,   c) AKI 35. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLT és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai  alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül 30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  ILLETVE  d)  aki 2011. december 31-én  az alábbi ellátásokban részesült : rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, VAGY   az ellátásra a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.  

Az a) PONT SZERINTI  BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI : –  a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,  -  a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS.

Az ellátásra való JOGOSULTSÁG  ALAPJA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGNAK A KOMPLEX MINŐSÍTÉSE KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT REHABILITÁCIÓS JAVASLATA.

JAVASLATTÓL FÜGGŐEN a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak.

REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG A KOMPLEXMINŐSÍTÉS SORÁN MEGÁLLAPÍTJA, HOGY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY a) rehabilitálható b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.)

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ  A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY: akinek REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT, illetve – aki REHABILITÁLHATÓ, DE a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE  FÜGG – a komplex minősítésben foglaltaktól, a havi átlag jövedelem összegétől , illetve a jogszabály által  meghatározott  alapösszegtől  mely 2016. évben 94.500 Ft. (Ez az összeg évente a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.)  A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell . A 2016. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rokkantsági ellátás emelésének mértéke 2016. január 1-től 1,6%. 

FONTOS: A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÖSSZEGÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGBÓL  TÖRTÉNŐ EMELÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG!

ROKKANTSÁGIELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT az alábbiak szerint: A) vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható Ellátottak utazási utalványa alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött rokkantsági ellátásban részesülő személy a) aki 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, b) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult. B) A kedvezményt a jogosulttal megosztva veheti igénybe fentiekben felsoroltak házastársa/élettársa, amennyiben az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte. C) A fentiekben felsorolt személyek a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevételére is jogosultak.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban.

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA TEKINTETTEL  HOZOTT ELUTASÍTÓ DÖNTÉS JOGERŐRE EMELKEDÉSÉT KÖVETŐ 12 HÓNAPON BELÜL ELŐTERJESZTETT ÚJABBRELMET CSAK AKKOR KELL ELBÍRÁLNI, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be.

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAIVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ESETÉN AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ  50 NAP. Amennyiben az ellátás összege – adathiány miatt ez alatt az időtartam alatt nem határozható meg, de a jogosultság fennáll, a hatóság előleget állapít meg, melynek összegét az ellátás megállapítását követően a visszamenőlegesen járó ellátás összegébe be kell számítani.

A ROKKANTSÁGI PÉNZBELI ELLÁTÁST A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG FOLYÓSÍTJA. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytől – fentiek szerint a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne – rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg.

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSTMEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ a) kérte, b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, d) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.

Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak