Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2014. jún. 24., 11:38

1095 BUDAPEST, Gát u. 6.

Tőkés Sándor
1095 BUDAPEST Gát u. 6.
1/215-7381
1/216-2385
200

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törv. módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törv. 2-5.§-a, 11-20.§-a, és a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rend. A 348/2014. (XII. 29.) Korm. rend. a nyugellátások 2015. január havi emeléséről

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁN BELÜL ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT AZ A) AKINEK AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG KOMPLEX MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN 60 SZÁZALÉKOS VAGY KISEBB MÉRTÉKŰ B) REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT (lásd a Leírás részt) ÉS C) AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át VAGY 10 éven belül legalább 2555 napon át VAGY 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;, b) keresőtevékenységet nem végez és c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. FONTOS! Az a) pontban foglaltak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. A BIZTOSÍTÁSI IDŐBE BE KELL SZÁMÍTANI a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.x000D

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS. Az ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. A javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek a) rehabilitációs ellátásban vagy b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak ( lásd külön a Jogosultság feltétele részben). A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy a) rehabilitálható b) rehabilitációja nem javasolt. (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a komplex minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.) A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra jogosult. A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT, HA A REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT. ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSRA JOGOSULT TOVÁBBÁ AZ A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLY IS AKI REHABILITÁLHATÓ, DE A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉIG HÁTRALEVŐ IDŐTARTAM AZ 5 ÉVET NEM HALADJA MEG. A rokkantsági ellátás összege függ a) a komplex minősítésben foglaltaktól, b) a havi átlajövedelem összegétől (a fogalmak meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A fentiek figyelembevételével A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE: a) a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka, vagy b) a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy c) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy d) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST A NYUGDÍJEMELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELNI KELL EMELNI. Az ellátás legkisebb összege: minimálbér 30%-a 27.900,- Ft/hó ( A 2015. január elsejét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított rokkantsági ellátás emelésének mértéke 2015. január 1-től 1,8%). FONTOS: A rokkantsági ellátás összegének méltányosságból történő emelésére nincs lehetőség! A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT AZ ALÁBBIAK SZERINT: A) vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható Ellátottak utazási utalványa alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött rokkantsági ellátásban részesülő személy a) aki 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, b) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult. B) A kedvezményt a jogosulttal megosztva veheti igénybe fentiekben felsoroltak házastársa/élettársa, amennyiben az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték. C) A fentiekben felsorolt személyek a helyi közlekedésben nyugdíjasbérlet igénybevételére is jogosultak.x000D

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben x000D
A KÉRELMEZŐ LAKÓ- VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGKÉNT JÁR EL ELSŐ FOKON.x000D
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának igénylésére szolgáló Adatlap letölthető a www.nrszh.kormany.hu Nyomtatványok oldaláról, vagy a megyei kormányhivatalok honlapjáról. illetve személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén vagy a kormányablakokban. FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.x000D

A rokkantsági pénzbeli ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK NAPJÁTÓL, DE LEGKORÁBBAN A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁT MEGELŐZŐ HATODIK HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL ÁLLAPÍTHATÓ MEG. Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytől – fentiek szerint a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne – rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ a) kérte, b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, d) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS AZ ELLÁTOTT HALÁLA ESETÉN A HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ HÓNAP ELSŐ NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK. Ebben az esetben a fel nem vett pénzbeli ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.x000D

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A felebbezést az ellátást megállapító szervnél kell benyújtani. Másodfokú szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el.x000D
x000D
x000D
x000D

Ki lehet jogosult?

személy